งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 กิจกรรมพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 กิจกรรมพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 กิจกรรมพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
โดย นางสาวพลอยไพลิน กุลศิลป์ รหัสนักศึกษา สาขา การบัญชี

2 กิจกรรมพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
- กิจกรรม 5 ส - PDCA -QCC -SWOT

3 กิจกรรม 5 ส

4

5 ความหมายของ PDCA 1. P คือ การวางแผน (Plan) การทำงาน ซึ่งเราต้องรู้ว่า เราจะให้ใครทำ (Who) ทำ อะไร (What) ทำที่ไหน (Where) ทำเมื่อไหร่ & มีเวลาเท่าไหร่ (When) ทำอย่างไร (How) ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ (How much) ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Purpose) 2. D คือ การลงมือทำ (Do) ต้องมีการจัดกำลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรให้ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ให้ดี ก่อนที่จะดำเนินการลงมือทำ 3. C คือ การตรวจสอบ งาน (Check) ดำเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และ ควบคุมผลงาน อย่าง ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อทำให้ทีมงาน เห็นถึงความสำคัญของ งาน 4. A คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act)

6

7 Quality Control Cycle - QCC
1. พัฒนาคน - ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ - ให้การยอมรับ และเคารพในความเป็นสมาชิกขององค์กร 2. พัฒนางาน - ใช้วงจรคุณภาพ PDCA - ใช้เทคนิคการระดมสมอง ให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ - ใช้เทคนิคการประชุมร่วมกัน 3. พัฒนาทีมงาน - การรวมกลุ่มที่มีเป้าหมายคุณภาพ - เป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกัน พบปัญหา และมีแนวทางสำเร็จร่วมกัน

8 SWOT

9 ความหมายของ SWOT S : Strong (จุดแข็ง)  เรามีจุดแข็งอะไรบ้างในองค์กร เช่น พนักงานมี ประสิทธิภาพ  อายุงานของพนักงานมากและสามารถพัฒนาได้ง่าย W : weak (จุดอ่อน) เรามีจุดอ่อนอะไรบ้างในองค์กร เช่น การส่งมอบล่าช้า กว่าคู่แข่ง การประสานงานไม่ดี การบริการไม่ดี O : Opportunity (โอกาส) จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เอื้อ ประโยชน์ให้องค์กรเรา เช่น ถ้าเราอยู่ในธุรกิจขนส่ง ราคาน้ำมันที่ต่ำลงถือเป็นโอกาส ในการทำกำไร เป็นต้น T : threat (อุปสรรค) จากสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้าง ที่เป็นอุปสรรค ต่อองค์กร เช่น ในธุรกิจขนส่ง ถ้าน้ำมันขึ้นราคา ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อองค์กร เพราะ จะทำให้ผลกำไรลดลง เป็นต้น

10 KEY WORLD PLAN = การวางแผน DO = ลงมือทำ CHECK = ตรวจสอบความเรียบร้อย
ACT = ปรับปรุง / แก้ไข STRONG = จุดแข็ง WEAK = จุดอ่อน OPPORTUNITY = โอกาส THREAT = อุปสรรค

11 คำถาม 1.กิจกรรม 5 ส.มีอะไรบ้าง ? 2. PDCA มีอะไรบ้าง ?
3. ลงมือทำ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ? 4. SWOT มีอะไรบ้าง ? 5. จุดแข็ง ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ?


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 กิจกรรมพัฒนาตนเองและทีมงานคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google