งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า งานบริหารและธุรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า งานบริหารและธุรการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า งานบริหารและธุรการ
การประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2556

2 ภารกิจ ธุรการและสารบรรณ นโยบายและแผน บุคลากร อาคารสถานที่ พัสดุ
การเงิน บัญชี

3 ธุรการและสารบรรณ ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการ GIS DAY ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 รายการ ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 29 ตุลาคม 2555 การศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมพิจารณาร่างแผนแม่บท ICT วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ประชุมเรื่อง SIP Phone ร่วมกับกองสวัสดิการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการ "GIS DAY" ครั้งที่ 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 การจัดประชุม หารือการจัดทำข้อตกลงภาระงานของบุคลากรรอบปี 2556 (ครั้งที่ 1) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 การประชุมพิจารณาร่างแผนแม่บท ICT วันที่ 4 ธันวาคม 2555 โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมกราฟิกและการตัดต่อวีดีโอ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 14 ธันวาคม 2555

4 สรุปข้อมูลรายวิชาที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 32 รายวิชา
กรอกข้อมูลแบบสำรวจและสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการสำรวจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) สรุปข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลากรศูนย์ฯ ทั้งหมดจำนวน 15 คน

5 นโยบายและแผน จัดทำร่างและประชุมร่างแผนแม่บท ICT พ.ศ. 2555-2559
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ มีสื่อการสอนในระบบ LMS และในระบบ e-Learning อื่นๆ ร้อยละ 3.49 บุคลากรผ่านการฝึกบอรมด้าน ICT อย่างน้อยปีละ 12 ชั่วโมง ร้อยละ 23.57 2. คณะเศรษฐศาสตร์ มีสื่อการสอนในระบบ LMS และ e-Book ร้อยละ 86.36 บุคลากรผ่านการฝึกอบรมด้าน ICT อย่างน้อยปีละ 12 ชั่วโมง ร้อยละ 70 3. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีเว็บไซด์สื่อการสอนเป็นของตนเองและในระบบ LMS ร้อยละ 100 บุคลากรผ่านการฝึกอบรมด้าน ICT อย่างน้อยปีละ 12 ชั่วโมง ร้อยละ 80 จาก 3 หน่วยงาน มีสื่อสารสนเทศฯ ร้อยละ บุคลากรผ่านการฝึกอบรมฯ ร้อยละ 35.80

6 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี 2556
โครงการพัฒนาระบบ search engine ของสำนักงานอธิการบดี ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ งบประมาณ จำนวนเงิน 239,860 บาท โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตัวชี้วัด : ประสิทธิผลลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 20 ต่อปี งบประมาณ เครื่องโทรศัพท์ 14 หน่วยงาน จำนวนเงิน 44,800 บาท

7 การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557
คำของบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2557 งบลงทุน รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 62,033,990 บาท ครุภัณฑ์ส่วนกลาง จำนวน 48 รายการ จำนวนเงิน 46,614, 000 บาท ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 15,419,990 งบดำเนินงาน 12,532,600 บาท ค่าใช้สอย รวม 12,282,600 บาท ลิขสิทธิ์โปรแกรม ไมโครซอฟท์ จำนวนเงิน 3,740,600 บาท ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาโปรแกรม จำนวนเงิน 67,000 บาท ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับงานตัดต่อวิดีโอคุณภาพสูง จำนวนเงิน 195,000 บาท ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Oracle จำนวนเงิน 1,680,000 บาท ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการ จำนวนเงิน 200,000 บาท ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 2,600,000 บาท ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 250,000 บาท

8 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
จัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมสู่สภาวะวิกฤติ จำนวน 4 ระบบ 1 งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (งานระบบเครือข่าย) ระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (งานพัฒนาสื่อฯ) ระบบเว็บไซต์หน่วยงาน (คุณอาทิตย์ แก้วถาวร) ระบบโทรศัพท์ Sip Phone (งานระบบคอมฯ) งานป้องกันและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ และอัคคีภัย (งานระบบคอมฯ)

9 บุคลากร สรุปรายงานการลาประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
สังกัดงาน มาสาย (วัน) 1 นายกฤษดาวุฒิ กรแก้ว งานฝึกอบรมฯ 13 2 นายประวิทย์ วิมานทอง หัวหน้างานฝึกอบรมฯ 12 3 นางสาวสุมาลี สุพรรณนอก งานฝึกอบรม 4 นายชัชวาล คืนดี 10 นางนพมาศ ริยะนา งานพัฒนาระบบฯ นายสุระพล ริยะนา นางสาวลัดดาพร ละออง งานบริหารฯ

10 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (TOR)
1. ภาระงานที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมคือ ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยแยกเป็น 1.1 การมาปฏิบัติราชการ น้ำหนัก 10 1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย น้ำหนัก 10 2. จำนวนบุคลากรที่จัดทำข้อตกลง และที่ยังไม่ได้จัดทำ ข้าราชการส่ง จำนวน 4 ราย พนักงานมหาวิทยาลัยส่ง จำนวน 20 ราย ยังไม่ส่ง 1 ราย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ส่ง จำนวน 1 ราย ลูกจ้างชั่วคราว ส่ง จำนวน 4 ราย ไม่ส่งจำนวน 3 ราย

11 อาคารสถานที่ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 70 ปี
การให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ห้อง A และ B เดือน พฤศจิกายน จำนวน 5,906 ชั่วโมง

12 ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 70 ปี
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต B ตุลาคม 2555 1. วันที่ 7 พย. 55 เวลา น. เรียนภาษาอังกฤษ 2. วันที่ 8 -9 พย. 55 เวลา น. หน่วยงาน กยศ. ใช้เพื่อให้นักศึกษากรอกยืนยันเงินกู้ยืม 3. วันที่ พย. 55 เวลา น. หน่วยงาน กยศ. ใช้เพื่อให้นักศึกษากรอกยืนยันเงินกู้ยืม 4.วันที่ พย. 55 เวลา น. สอบวิชา คม 100 5. วันที่ 21 พย. 55 เวลา น. เรียนภาษาอังกฤษ 6. วันที่ พย. 55 เวลา น. สอบวิชา คม 100

13 ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 70 ปี
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต C ตุลาคม 2555 1. วันที่ 4-10 พย.55 เวลา น. เรียนภาษาอังกฤษ 2. วันที่ 14 พย.55 เวลา น. จัดงาน GIS Day 3. วันที่ 15 พย.55 เวลา น. สอบวัดมาตรฐาน ICT 4. วันที่ พย.55 เวลา น. อ.จงกล คณะบริหารธุรกิจ ใช้สอนนักศึกษาปริญญาโท 5. วันที่ พย.55 เวลา น. เรียนภาษาอังกฤษ 6. วันที่ 26 พย.55 เวลา น. อ.จงกล คณะบริหารธุรกิจ ใช้สอนวิชาสถิติธุรกิจ 7. วันที่ 28 พย.55 เวลา น. อ.นคเรศ สาขาส่งเสริมการเกษตร ใช้สอน 8. วันที่ 29 พย.55 เวลา น. ศูนย์ภาษา

14 สรุปการใช้ห้องนอกตารางเรียน อาคารเรียนรวม 70 ปี เดือนพฤศจิกายน 2555
สรุปการใช้ห้องนอกตารางเรียน อาคารเรียนรวม 70 ปี เดือนพฤศจิกายน 2555 ห้อง ศร.201/1 ปิงวารี วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 55 เวลา 08:00-12:00 วท.101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ผู้ใช้ : อาจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง ศร. 201/2 นทีน่าน วันพุธ ที่ 28 พ.ย. 55 เวลา 15:00-20:00 ใช้ห้องสอนชดเชย ผู้ใช้ : รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ หน่วยงาน : คณะศิลปะศาสตร์ ห้อง ศร. 301 กระแสตาปี - วันพฤหัสฯ ที่ 1 พ.ย. 55 เวลา 17:00-19:00 ประชุมกิจกรรมชมรมเศรษฐศาตร์ ผู้ใช้ : อ.ชนิตา พันธ์มณี หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ - วันเสาร์ ที่ 17 พ.ย. 55 เวลา 08:00-17:00 วท.102 การพัมนาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ผู้ใช้ : อาจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ - วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 55 เวลา 08:00-17:00 วท.102 การพัมนาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ผู้ใช้ : อาจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์

15 พัสดุ จัดส่งข้อมูลการตรวจนับครุภัณฑ์ และวัสดุ ส่งงานพัสดุ กองคลัง
ครุภัณฑ์ จำนวน รายการ วัสดุ จำนวน รายการ จัดทำการขอพิจารณาเงินงบประมาณเพื่อซื้อครุภัณฑ์ และได้รับจัดสรรเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 107,400 บาท

16 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
การเงิน บัญชี งบได้รับ งบประมาณแผ่นดิน งบ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท) งบบุคลากร เงินเดือน 5 อัตรา 2,265,100 พนักงานราชการ 1 อัตรา 149,800 งบดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง 944,500 รวมทั้งสิ้น 3,359,400

17 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2556 งบบุคลากร
หมวด ยอดยกมา รายจ่าย คงเหลือ ค่าจ้างชั่วคราว 922,900 83,900 839,000 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 164,950 14,530 150,420 รวม 1,087,850 98,430 989,420 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 ค่าตอบแทน รายการ ยอดยกมา รายจ่าย คงเหลือ
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 167,000 33,000 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,500 11,400 ค่าตอบแทนผู้จัดทำผลงานทางวิชาการ 50,000 ค่าเบี้ยประชุม 5,000 2,200 2,800 รวม 237,500 46,600 190,900 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

19 ค่าใช้สอย 5,077,920 158,435 4,919,485 รวม รายการ ยอดยกมา รายจ่าย
คงเหลือ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,055,500 ค่าเช่าเครื่องจัดการเอกสารอัตโนมัติ 180,000 29,960 150,040 ค่าเช่าโดเมนเนมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 900 ค่าเบี้ยประกันสังคม 59,320 59,190 130 ค่าใช้จ่ายในการประชุม - ค่าอาหาร 2,030 -2030 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 805 -805 ค่าเลี้ยงรับรอง (ดูงาน) 450 -450 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลข้อทดสอบและซอฟท์แวร์ 76,200 76200 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ 3,700,000 ค่าจ้างเหมาเดินสาย FIBER OPTIC 65,000 -65,000 ค่ารับรองเหมาจ่าย 6,000 1,000 5,000 รวม 5,077,920 158,435 4,919,485 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 ค่าวัสดุ 333,083.53 48,825.60 284,257.93 รายการ ยอดยกมา รายจ่าย
คงเหลือ วัสดุสำนักงาน 195,010 13,550 181,460 วัสดุคอมพิวเตอร์ 127,450 17,000 110,450 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,342 500 8,842 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000 วัสดุก่อสร้าง 20,000 4,860 15,140 ค่าถ่ายเอกสาร ณ อาคารศูนย์ฯ 7,626.12 -13,445 ค่าถ่ายเอกสาร ณ อาคาร 70 ปี 5,289.48 -16,082 รวม 333,083.53 48,825.60 284,257.93 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,875,800.00 249,362.11 2,626,437.89 รายการ ยอดยกมา
รายจ่าย คงเหลือ ค่าโทรศัพท์ 20,000 1,637.12 18,362.88 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 12,000 2,613.49 9,386.51 ค่าเช่าสัญญาณการสื่อสาร (3BB) 240,800 240,800.00 0.00 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เชียงใหม่) 2,568,000 2,568,000.00 ค่าบริการ True Vision 35,000 4,311.50 30,688.50 รวม 2,875,800.00 249,362.11 2,626,437.89 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้สอย
กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้สอย รายการ ยอดยกมา รายจ่าย คงเหลือ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ 50,000 - ซ่อมอุปกรณ์เปลี่ยนสัญญาณแบบดิจิตอล เป็นอนาล๊อกและอนาล๊อกเป็นดิจิตอล  4,000 รวม 46,000

23 สรุป งบได้รับ รายจ่ายและยอดคงเหลือ งบประมาณเงินรายได้ 56
งบ/หมวด ยอดยกมา รายจ่าย คงเหลือ บุคลากร 1,087,850 98,430.00 989,420.00 ตอบแทน 237,500 46,600.00 190,900.00 ใช้สอย 5,077,920 158,435.00 4,919,485.00 วัสดุ 333,083.53 48,825.60 284,257.93 สาธารณูปโภค 2,875,800.00 249,362.11 2,626,437.89 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 4,000.00 46,000.00 รวม 9,662,153.53 605,652.71 9,056,500.82 งานบริหารและธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 เงินรายได้จากการดำเนินงาน
เงินรายได้ส่งคลังเดือนธันวาคม 2555 ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 1 ค่าเช่าห้องเสนอราคา 25,000 บ. บีส ไดเมนชั่น 2 ค่าพิมพ์งาน 9,944 รวม 34,944

25 เงินรายได้จากการดำเนินงาน
เงินรายได้ส่งคลังเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 1 ค่าเช่าห้องเสนอราคา 50,000 บ. บีส ไดเมนชั่น 2 ค่าพิมพ์งาน 9,944 3 ค่าพิมพ์โปสเตอร์ 500 รวม 60,444

26 เงินรับฝาก รวม 44,950 ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 1
ยอดยกมาจากค่าสอบวัด ICT เดือนกันยายน 2555 24,950 บ. บีส ไดเมนชั่น (2 เดือน) 2 เงินสนับสนุนการจัดงาน GISDAY 20,000 บ. ESRI รวม 44,950

27


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า งานบริหารและธุรการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google