งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ apipong.ping@gmail.com Lab 05 : Microsoft Excel (Part2) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ apipong.ping@gmail.com Lab 05 : Microsoft Excel (Part2) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ apipong.ping@gmail.com
Lab 05 : Microsoft Excel (Part2) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ

2 สูตรและการคำนวณใน Excel ฟังก์ชันพื้นฐานใน Excel การสร้างกราฟ
Outline สูตรและการคำนวณใน Excel ฟังก์ชันพื้นฐานใน Excel การสร้างกราฟ

3 สูตรและการคำนวณใน Excel
ทบทวนการป้อนสูตร

4 = < > >= <= <>
ลำดับการคำนวณ Excel จะ คำนวณสมการ ในวงเล็บก่อน แล้วไล่ลำดับ ความสำคัญ ของ เครื่องหมาย ดังนี้ ลำดับที่ ตัวดำเนินการ คำอธิบาย 1 : (Colon) (Single Space) , (Comma) ตัวดำเนินการอ้างอิง (Reference Opeators) เช่น B5:B15 SUM(B5:B15,D5:D15) หรือ B7:D7 C6:C8 2 - ค่าติดลบ เช่น -1 3 % เปอร์เซ็นต์ 4 ^ ยกกำลัง เช่น 22 เขียนเป็น 2^2 5 * และ / การคูณและการหาร 6 + และ - การบวกและการลบ 7 & การเชื่อมข้อความ เช่น “ANT” & “BEE” เป็น “ANTBEE” 8 = < > >= <= <> การเปรียบเทียบ ให้ผลเป็น true หรือ false <> คือ ไม่เท่ากับ ตัวดำเนินการ ระดับเดียวกันจะ คำนวณจากซ้าย ไปขวา

5 ตัวอย่างการคำนวณสมการ
(10 * ) / ^ 2 คำนวณในวงเล็บก่อน (10 * ) / ^ 2 ในวงเล็บมีคูณกับลบ คำนวณคูณก่อน ( ) / ^ 2 คำนวณเครื่องหมายลบภายในวงเล็บ 138 / ^ คำนวณเครื่องหมายยกกำลังก่อนหารและ บวก 138 / คำนวณเครื่องหมายหารก่อนบวก คำนวณเครื่องหมายบวก ผลลัพธ์

6 การ Copy สูตร Copy ด้วย Fill handle ถ้าเซลล์อยู่ติดกัน
Copy & Paste ถ้าเซลล์ไม่ได้อยู่ติดกัน การอ้างอิงเซลล์เมื่อมีการ Copy สูตร สรุปได้ดังนี้ ตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ เมื่อมีการ Copy สูตร คอลัมน์ แถว A5 คอลัมน์เปลี่ยน แถวเปลี่ยน $A$5 คอลัมน์ไม่เปลี่ยน แถวไม่เปลี่ยน A$5 แถวไม่เปลี่ยน (ล็อคแถว) $A5 คอลัมน์ไม่เปลี่ยน (ล็อคคอลัมน์)

7 ตัวอย่างการ Copy สูตร = $B11-$B11*C$10 = $B14-$B14*E$10

8 การตรวจสอบเส้นทางการคำนวณในสูตร
คลิกเซลล์ที่มีสูตรที่ต้องการดู -> เลือกที่แท็บ Formulas (สูตร) -> คลิก Trace Precedents (ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง) หากต้องการนำลูกศรออก คลิก remove arrows

9 ฟังก์ชันพื้นฐานใน Excel
ฟังก์ชันต่างจากสูตรตรงที่การใช้ ฟังก์ชันนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสร้างสูตร เอง Excel ได้เตรียมสูตรสำเร็จรูปเอาไว้ให้ ใช้แล้ว เรียกว่า “ฟังก์ชัน” เช่น การหาผลรวม การนับจำนวนข้อมูล เป็นต้น

10 การใช้ฟังก์ชันพื้นฐานด้วย AutoSum
AutoSum สามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานได้ดังนี้ Sum (หา ผลรวม), Average (หาค่าเฉลี่ย), Count Numbers (นับ จำนวนข้อมูล), Min (หาค่าต่ำสุด), Max (หาค่าสูงสุด) และสามารถค้นหาฟังก์ชันทั้งหมดใน excel ได้ด้วย เลือก ฟังก์ชันก่อน จากนั้นค่อย เลือกเซลล์ที่ ต้องการ คำนวณ

11 แนะนำฟังก์ชันใน Excel

12 แนะนำฟังก์ชัน : SUMPRODUCT
เป็นฟังก์ชันสำหรับหาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมา คูณกัน =SUMPRODUCT(Array 1, Array 2, Array3,…) เช่น =SUMPRODUCT(A1:A5, B1:B5, C1:C5) Array คือชุดของข้อมูลที่มีตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป โดยข้อมูลแต่ละชุด จะต้องมีจำนวนแถวและคอลัมน์เท่ากัน

13 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT
= SUMPRODUCT(B2:B5,C2:C5)

14

15 แนะนำฟังก์ชัน : COUNTIF
ใช้นับเฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข เช่น ให้นับ เฉพาะข้อมูลที่เท่ากับ 1 หรือนับเฉพาะข้อมูลที่มีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 50 เป็นต้น = COUNTIF(ขอบเขตข้อมูล,เงื่อนไข) เช่น COUNTIF(A1:A10, “1”) หรือ COUNTIF(B1:B10, “>=50”)

16 ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNTIF

17 การสร้างกราฟ (Chart) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขและข้อมูล มักต้องมี กราฟมาเกี่ยวข้องเสมอ เพราะกราฟเป็นสัญลักษณ์ภาพ ที่ช่วยให้สามารถ วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายกว่าตัวเลข

18 องค์ประกอบของกราฟ ชื่อกราฟ ชื่อแกน แกนตั้ง (Vertical Axis)
พื้นที่ลงกราฟ (Plot Area) ชื่อแกน แกนตั้ง (Vertical Axis) คำอธิบายกราฟ (Legend) แกนนอน (Horizontal Axis)

19 ประเภทของกราฟที่ใช้งานบ่อย
ประเภทกราฟ การใช้งาน กราฟแท่ง (Column) แสดงแท่งกราฟในแนวตั้ง ใช้ในการเทียบข้อมูลแต่ละตัวแปร แกนตั้งแสดงค่าข้อมูล แกนนอนแสดงชุดข้อมูล กราฟแท่งแนวนอน (Bar) ใช้เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละตัวแปร แกนจะตรงข้ามกับกราฟแท่งแนวตั้ง กราฟเส้น (Line) แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล พายกราฟ (Pie) เป็นกราฟวงกลม แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับผลรวมทั้งหมด กราฟ Scatter หรือ XY ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขจำนวนหลายๆชุดข้อมูล ปกติจะใช้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

20 การสร้างกราฟ แดรกเมาส์ครอบพื้นที่ตารางที่ต้องการสร้างกราฟ -> คลิกแท็บ Insert -> เลือกประเภทของกราฟ หรืออาจเลือก กราฟที่ แนะนำ (Recommended Chart) ก็ได้ -> กราฟที่เลือกจะถูกสร้างขึ้นมา

21 ตัวอย่างกราฟ

22 การปรับแต่งกราฟ สามารถปรับแต่งได้ทุกส่วนของกราฟที่แท็บ Design และ Format ปกติจะปรับแต่ง เพิ่ม-ลด ส่วนประกอบของ กราฟที่แท็บ Design ที่เมนู Add Chart Element

23


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ apipong.ping@gmail.com Lab 05 : Microsoft Excel (Part2) พท 260 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยว อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google