งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007

2 การคำนวณสูตรในโปรแกรม Microsoft Excel2007
ลำดับที่ เครื่องหมาย คำอ่าน 1 + บวก 2 - ลบ 3 * คูณ 4 / หาร 5 () วงเล็บ 6 % เปอร์เซ็นต์

3 การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2007
1.หลักการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ในเซลล์  เครื่องหมายสถานะของสูตร ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) หรือคลิกเครื่องหมายเท่ากับบนแถบสูตร จะ มีแผ่นกรอกข้อมูลให้มา โดยโปรแกรม Excel จะรู้ทันทีว่ากำลังทำงานอยู่ในสถานะสูตร การพิมพ์ = ลงไปโดยตรงในเซลล์ และการคลิก = ที่แถบสูตร

4 การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2007
2. การพิมพ์สูตรแบบอ้างอิงเซลล์ เมื่อพิมพ์ = แล้ว ก็เป็นการพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะ ใช้ตัวเลขหรือ เซลล์มาพิมพ์ก็ได้ ถ้าเป็นตัวเลข Excel จะถือว่าเป็นค่าคงที่ แต่ถ้าเป็นเซลล์ จะขึ้นอยู่ กับการอ้างอิงเซลล์ โดยการพิมพ์ชื่อเซลล์ลงไปโดยตรง หรือใช้เมาส์ คลิกเลือกเซลล์ที่อ้างอิงนั้นก็ได้ เช่น =1/2 หรือ =6*B3 หรือ =A4+B4 เป็นต้น

5 การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel 2007
3. การใช้สูตรสำเร็จหรือฟังก์ชัน ให้พิมพ์ชื่อสูตรสำเร็จหรือฟังก์ชันที่รู้จักต่อจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ได้แก่ SUM AVERAGE COUNT MAX MIN ฯลฯ SUM การหาค่าผลรวม AVERAGE การหาค่าเฉลี่ย COUNT การนับจำนวน MAX การหาค่ามากสุด MIN การหาค่าน้อยสุด


ดาวน์โหลด ppt การใช้สูตรคำนวณ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google