งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ โดย นางสุมิตรา ดีมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ โดย นางสุมิตรา ดีมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ โดย นางสุมิตรา ดีมี
เรื่อง การใช้ฟังก์ชันสูตรคำนวณสำเร็จใน Excel ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส โดย นางสุมิตรา ดีมี

2 1. ฟังก์ชัน SUM 2. ฟังก์ชัน AVERAGE 3. ฟังก์ชัน COUNT 4. ฟังก์ชัน MAX
ฟังก์ชันสูตรคำนวณสำเร็จ 1. ฟังก์ชัน SUM 2. ฟังก์ชัน AVERAGE 3. ฟังก์ชัน COUNT 4. ฟังก์ชัน MAX 5. ฟังก์ชัน MIN

3 คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลบวก
ฟังก์ชันสูตรคำนวณสำเร็จ 1. ฟังก์ชัน SUM คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาผลบวก รูปแบบ = SUM (ช่วงข้อมูล) ตัวอย่าง = SUM (A1:D1) กลับ หน้าหลัก

4 คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย
2. ฟังก์ชัน AVERAGE คือ ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย รูปแบบ = AVERAGE(ช่วงข้อมูล) ตัวอย่าง = AVERAGE (A1:D1) กลับ หน้าหลัก

5 คือ ฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนเซลล์ข้อมูล
3. ฟังก์ชัน COUNT คือ ฟังก์ชันที่ใช้นับจำนวนเซลล์ข้อมูล รูปแบบ = COUNT(ช่วงข้อมูล) ตัวอย่าง = COUNT(A1:D1) กลับ หน้าหลัก

6 คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่าสูงสุดของข้อมูล
4. ฟังก์ชัน MAX คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่าสูงสุดของข้อมูล รูปแบบ = MAX(ช่วงข้อมูล) ตัวอย่าง = MAX(A1:D1) กลับ หน้าหลัก

7 คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่าต่ำสุดของข้อมูล
5. ฟังก์ชัน MIN คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่าต่ำสุดของข้อมูล รูปแบบ = MIN(ช่วงข้อมูล) ตัวอย่าง = MIN(A1:D1) กลับ หน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ โดย นางสุมิตรา ดีมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google