งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ Function การใช้ Data Analysis Tools การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table

3 การใช้ Function

4 การใช้ Function Microsoft Excel มีฟังก์ชันการคำนวณต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลรวม (sum) ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด (min, max)

5 การใช้ Function ที่เมนู: Insert > Function

6 การใช้ Function หรือ สัญลักษณ์ ∑ ที่ icon bar

7 การใช้ Function เลือก Function ที่ต้องการ ค้นหา เลือก
วิธีใช้และคำอธิบาย

8 การใช้ Data Analysis Tools

9 การใช้ Data Analysis Tools
Microsoft Excel มีชุดเครื่องมือ Analysis ToolPak ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น สถิติเชิงพรรณนาต่าง ๆ t-test Anova การแสดงผล ตารางผลลัพธ์ แผนภูมิ

10 การใช้ Data Analysis Tools
ที่เมนู: Tools > Add-Ins

11 การใช้ Data Analysis Tools
เลือก Analysis ToolPak > OK เครื่องจะทำการติดตั้ง Data Analysis Tools ให้

12 การใช้ Data Analysis Tools
ไปที่ Tools > Data Analysis

13 การใช้ Data Analysis Tools
ในหน้าต่าง Data Analysis จะมีรายการ Analysis Tools ให้เลือกใช้ตามต้องการ

14 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

15 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
การเตรียมข้อมูล

16 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ที่เมนู: Insert > Chart

17 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เลือกประเภทของแผนภูมิ ใน Tab Standard Types เลือก Chart type เลือก Chart sub-type คลิก Next ดูตัวอย่างแผนภูมิ

18 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เลือกขอบเขตของข้อมูล ใน Tab Data Range เลือกขอบเขตของข้อมูลในตาราง คลิก Next

19 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
กำหนดรูปแบบของแผนภูมิ เช่น แกน Legend ฯลฯ เลือกจาก Tab ด้านบนที่ต้องการ และคลิก Next

20 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
เลือกตำแหน่งในการแสดงแผนภูมิ

21 การสร้างแผนภูมิ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ภาพแผนภูมิที่ได้

22 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table

23 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
เป็นการใช้ Microsoft Excel ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลในรูปของตารางและแผนภูมิ

24 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
ที่เมนู Data > PivotTable and PivotChart Report

25 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
เลือก Microsoft Office Excel list or database เลือก PivotTable (หากต้องการแผนภูมิด้วยให้เลือก PivotChart report) คลิก Next

26 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
เลือกขอบเขตของข้อมูลจากตาราง คลิก Next

27 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
เลือก New worksheet คลิก Finish

28 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
เลือกตัวแปรจาก Pivotable Field List ไปวางในตาราง PivotTable ที่สร้างขึ้น

29 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
ตัวอย่าง: ต้องการนับจำนวนผู้ป่วย (hn) จำแนกตามการวินิฉัย (diag) ในแนวแถว และจำแนกเพศ (sex) ในแนวคอลัมน์ วิธีการ: ลากตัวแปร hn, diag และ sex จากใน PivotTable Field List มาวาง (Drag & Drop) โดย ลาก hn วางใน Drop Data Items Here ลาก diag วางใน Drop Row Fields Here ลาก sex วางใน Drop Column Fields Here

30 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table

31 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot table
ผลลัพธ์ที่ได้

32 ฝึกการใช้ Pivot Table นับจำนวนผู้ป่วย จำแนก Diag จากไฟล์ชื่อ diag.xls


ดาวน์โหลด ppt การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google