งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สูตรคำนวณตัวแปรตำเนินการ = A1 + A2 * A3 เซล A1, A2 และ A3 เครื่องหมาย + และ * = B3 * 5 /100 เซล B3, เลข 5 และ 100 เครื่องหมาย * และ / = D5:D10 เซล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สูตรคำนวณตัวแปรตำเนินการ = A1 + A2 * A3 เซล A1, A2 และ A3 เครื่องหมาย + และ * = B3 * 5 /100 เซล B3, เลข 5 และ 100 เครื่องหมาย * และ / = D5:D10 เซล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 สูตรคำนวณตัวแปรตำเนินการ = A1 + A2 * A3 เซล A1, A2 และ A3 เครื่องหมาย + และ * = B3 * 5 /100 เซล B3, เลข 5 และ 100 เครื่องหมาย * และ / = D5:D10 เซล D5 ถึง D10 เครื่องหมาย :

5

6

7 เครื่องหมายความหมายตัวอย่าง + การบวก 34 + 5 - ค่าลบหรือการลบ 5 - 2 * การคูณ 14 * 3 / การหาร 21 / 7 % เปอร์เซ็นต์ 80% ^ เลขยกกำลัง 2^3 ( 2 ยกกำลัง 3 หรือ 2*2*2)

8 เครื่องห มาย ความหมาย ตัวอย่า ง ผลลัพธ์ = เท่ากับ A2 = 21 ถ้าข้อมูลใน A2 เท่ากับ 21 ผลลัพธ์ เป็น TRUE > มากกว่า B5 > 7 ถ้าข้อมูลใน B5 มากกว่า 21 ผลลัพธ์เป็น TRUE < น้อยกว่า 21 < C1 ถ้า 21 มีค่าน้อยกว่าข้อมูลใน C1 ผลลัพธ์เป็น TRUE >= มากว่าหรือ เท่ากับ 0 >= 7 ถ้าข้อมูลใน A7 มีค่า 0 หรือติดลบ ผลลัพธ์เป็น TRUE <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 8 <= A7 ถ้าข้อมูลใน A7 มีค่าตั้งแต่ 8 ขึ้นไป ผลลัพธ์เป็น TRUE <> ไม่เท่ากับ A5 <> 6 ถ้าข้อมูลใน A5 มีค่า เท่ากับ 6 ผลลัพธ์เป็น FALSE

9 เครื่องหมายตัวอย่างผลลัพธ์ & =“ ข้าว ” & “ หมู แดง ” ข้าวหมูแดง = (240/4) & “ บาท ” 60 บาท =“ ชื่อ - ”& “ นามสกุล ” ชื่อ - นามสกุล

10 ตัวอย่างผลลัพธ์ =SUM(A1:A5 ) ผลรวมของการบวกข้อมูลในเซล A1 ถึง A5 = SUM(A1:A2,B1:B2) ผลรวมของการบวกข้อมูลในเซล A1 ถึง A2 และ B1 ถึง B2 =SUM(B1:B1 0 A3:D4) ผลรวมของ B3 และ B4 เป็นเซลล์ที่มีอยู่ร่วมกัน ในช่วงเซลล์ที่อ้างอิงทั้งสองช่วง

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 FUNCTION_ NUM ( รวมค่าที่ซ่อน อยู่ ) FUNCTION_ NUM ( ไม่รวมค่าที่ซ่อน อยู่ ) ฟังก์ชัน 1101 AVERAGE ( ค่าเฉลี่ย ) 2102 COUNT ( นับจำนวนเซล ตัวเลข ) 3103 COUNTA ( นับจำนวนเซล ทั้งหมด ) 4104 MAX ( หาค่าสูงสุด ) 5105 MIN ( หาค่าต่ำสุด ) 6106 PRODUCT ( ผลคูณ ) 7107 STDEV ( ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ) 8108 STDEVP ( สวนเบียงเบน มาตรฐานของประชากร ) 9109 SUM ( ผลรวม ) 10110 VAR ( ความแปรปรวน ) 11111 VARP ( ความแปรปรวนของ ประชากร )

33

34

35

36

37

38 ฟังก์ชั่นหน้าที่รูปแบบ BAHTTE XT แปลงตัวเลขเป็นข้อความ แสดงค่าเงินบาท =BAHTTEXT( ข้อความ ) LEN นับจำนวนอักขระในเซล =LEN( ข้อความ ) UPPER เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ =UPPER( ข้อความ ) LOWER เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์เล็ก =LOWER( ข้อความ ) PROPER เปลี่ยนคำขึ้นต้นเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ =PROPER( ข้อความ ) ISTEXT ตรวจสอบว่าในเซลเป็น ข้อความหรือไม่ =ISTEXT( ข้อความ ) EXACT เปรียบเทียบเนื้อหา 2 เซล ถ้าเหมือนกันคืนค่า TRUE ถ้าต่างกันคืนค่า FALSE =EXACT( ข้อความ 1, ข้อความ 2)

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt สูตรคำนวณตัวแปรตำเนินการ = A1 + A2 * A3 เซล A1, A2 และ A3 เครื่องหมาย + และ * = B3 * 5 /100 เซล B3, เลข 5 และ 100 เครื่องหมาย * และ / = D5:D10 เซล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google