งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการใช้โปรแกรม MS-Power Point สำหรับเตรียมการ นำเสนองานทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการใช้โปรแกรม MS-Power Point สำหรับเตรียมการ นำเสนองานทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการใช้โปรแกรม MS-Power Point สำหรับเตรียมการ นำเสนองานทางวิชาการ
อ.จรรยา อ้นปันส์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา 31 สิงหาคม 2560

2 บทนำ เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยการนำเสนอ ผลงานวิจัยเป็นสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่ง รูปแบบการนำเสนองานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความ วิจัยพิมพ์เผยแพรในวารสารวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยต่ออาจารย์ คณะกรรมการ หรือผู้ที่สนใจ

3 บทนำ ความสำคัญของเทคนิคการนำเสนอ งานวิจัยดี มีคุณภาพ
การนำเสนอดี การนำเสนอไม่ดี งานวิจัยดี งานวิจัยไม่ดี

4 เวลาที่ใช้นำเสนอ 15-20 นาที
บทนำ การนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) เวลาที่ใช้นำเสนอ นาที ถามตอบ 5-10 นาที กล่าวสวัสดีผู้ฟังเพื่อเริ่มต้นการนำเสนอ บอกผู้ฟังว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร นำเสนอเนื้อหาที่จัดเตรียมมา สรุปการนำเสนอจบ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม สื่อนำเสนอ กล่าวขอบคุณเพื่อจบการนำเสนอ

5 บทนำ สื่อนำเสนอใช้เพื่อการสื่อสารกัน ระหว่างมนุษย์
มนุษย์สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ ตรงกันมากขึ้น เมื่อได้เห็นภาพเดียวกัน เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลง จำเป็นจะต้องมี การนำเสนอ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อหา และข้อสรุปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอ ส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นไปในทางการออกแบบให้แผ่น งานนำเสนอมีความน่าสนใจ

6 เนื้อหา 1. การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
3. การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint 4. การเตรียมตัวนำเสนอ

7 เนื้อหา 1. การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
3. การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint 4. การเตรียมตัวนำเสนอ

8 1.การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ
1. กำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดความต้องการในการ นำเสนอที่ชัดเจน ทำไมต้องนำเสนอผลงานนี้? อะไรคือสาระสำคัญที่ผู้ฟังจะได้รับ? ต้องการให้ผู้ฟังเห็นอะไรบ้าง?

9 1.การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของ กลุ่มเป้าหมาย ความรู้พื้นฐานของผู้ฟัง 3. เวลาที่ใช้นำเสนอ และจำนวนแผ่น งาน ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา ที่มีอยู่ ระยะเวลาในการนำเสนอ นาที ระยะเวลาสำหรับถาม-ตอบ 5-10 นาที ประมาณ 1 สไลด์ ต่อ 1-2 นาที

10 1.การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ
4. การรวบรวมความคิด คือ การรวบรวมความคิดรวบยอดทั้งหมด เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการนำเสนอ ใช้แผนที่ความคิด หรือ Mind Map หรือ สร้างสารบัญคร่าว ๆ (Outline) พืช ไม้ยืนต้น ผลไม้ ส้ม ทุเรียน ต้นไม้ป่า เต็ง สัก ไม้ล้มลุก ผัก สมุนไพร วัชพืช Outline Mind Map

11 เนื้อหา 1. การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
3. การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint 4. การเตรียมตัวนำเสนอ

12 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
1. วางโครงร่างของแผ่นสไลด์ หน้าแรก: ชื่อผลงานและชื่อนักวิจัย บทนำ: ปญหาวิจัย และ ความสําคัญ/ประโยชนของ หัวข้อ: หัวข้อที่จะนำเสนอ ทฤษฎี: งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข อง สมมติฐาน: กรอบแนวคิดรวมทั้ง สมมติฐานวิจัย

13 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
1. วางโครงร่างของแผ่นสไลด์ (ต่อ) 6) วิธีการ: แบบแผนวิจัย ตัวแปร เครื่องมือวัดและคุณภาพเครื่องมือ การ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 7) ผลการทดลอง: ผลการวิจัยที่สำคัญ กราฟ ตาราง 8) สรุป: สรุปผลงานวิจัย 9) เอกสารอ้างอิง 10) ถาม-ตอบ และ ขอบคุณ

14 ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างหน้าแรก ชื่อเรื่อง ข้อมูลผู้จัดทำ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

15 ตัวอย่างหน้ารายการหัวข้อ
หัวข้อที่จะนำเสนอ

16 ตัวอย่างหน้าสรุป

17 ตัวอย่างหน้าเอกสารอ้างอิง

18 ตัวอย่างหน้าถาม-ตอบ และ ขอบคุณ
สำหรับติดต่อ

19 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
2. การเลือกใช้พื้นหลัง หรือ Template ไม่ควรใช้ภาพการ์ตูน ไม่ให้พื้นหลังเด่นกว่าข้อมูลที่ต้องการ นำเสนอ ผู้รับฟังควรที่จะมีสมาธิอยู่ที่ข้อมูลที่เรา นำเสนอ ไม่ใช่ที่พื้นหลัง

20 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
3. การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ใช้ชนิดของตัวอักษร (font) ชนิดเดียวกัน ในทุก ๆ ภาษา

21 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
4. หลักการจัดวางเนื้อหา แสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็นและมี ความสำคัญ ใช้ประโยคหรือวลีสั้น ๆ จัดเรียง ข้อความให้เป็นระเบียบ ใช้ข้อย่อยช่วยในการแยกรายละเอียด ให้บรรทัดมีระยะห่างกันมากพอควร มี ช่องว่างบ้าง ใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม เน้นหัวข้อ ด้วยตัวหนา

22 ตัวอย่างหน้าเนื้อหา

23 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
5. หลักการจัดวางเนื้อหา ใช้สีในการจัดระเบียบ เช่น สูตรสีแดง ข้อความสีดำ หัวข้อสีเขียว เมื่อจะเน้นข้อความ ควรเลือกสีที่เด่นชัด เห็นได้ง่าย และตัดกับสีพื้น 𝑺.𝑫. = 𝒊=𝟏 𝒏 𝒙− 𝒙 𝟐 𝒏−𝟏 ……..

24 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
6. การใช้ภาพ และตาราง “ภาพหนึ่งภาพ มีความหมายมากกว่าคำพัน คำ” ซึ่งภาพนั้นทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้ฟัง สามารถจำภาพได้ดีกว่าตัวอักษร ควรมีชื่อและลำดับที่กำกับรูปภาพและ ตาราง

25 ใส่ลำดับตารางและคำอธิบาย ความแข็งแรงของกิ่งกุหลาบ
ตัวอย่างการใช้ภาพ ใส่ลำดับตารางและคำอธิบาย 6. การใช้ภาพ และตาราง ตารางที่ 1 การเพาะชำกิ่งกุหลาบ ถาดเพาะชำ ความแข็งแรงของกิ่งกุหลาบ รวม แข็งแรง ไม่แข็งแรง ถาดที่ 1 17 8 25 ถาดที่ 2 13 12 30 20 50

26 ใส่ลำดับรูปภาพและคำอธิบาย
ตัวอย่างการใช้ภาพ 6. การใช้ภาพ และตาราง ใส่ลำดับรูปภาพและคำอธิบาย รูปที่ 2 การจำแนกตามช่วงอายุ

27 ตัวอย่างการใช้ภาพ 6. การใช้ภาพ และตาราง
ในการวาดภาพด้วยตนเองนั้น ควรจัดให้ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อความสะดวกใน การจัดการ ไม่จัดกลุ่ม จัดกลุ่ม

28 เนื้อหา 1. การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
3. การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint 4. การเตรียมตัวนำเสนอ

29 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอ Microsoft Power Point OpenOffice.org Impress Apple Keynote KOffice.rog KPresenter เป็นต้น

30 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
1. กำหนดต้นแบบ ไปที่ View (tab) -> Presentation Views -> Slide Master และกำหนดสีพื้นหลัง และรูปแบบของ ตัวอักษร ที่สไลด์แรกสุดจึงจะทำให้ทุกสไลด์มี รูปแบบเหมือนกันทั้งหมด

31 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
2. กำหนดขนาดของสไลด์ให้เหมาะสมกับ จอภาพ ไปที่ Design (Tab) -> Slide Size 3. กำหนด Template ไปที่ Design (Tab) -> Themes เลือกแม่แบบ ที่ต้องการ สีพื้นหลัง ที่ Background (group) เลือก Background Style เลือก "สีพื้น" ตามที่ต้องการ รูปแบบตัวอักษร เลือกข้อความในตำแหน่งที่ต้องการ ไปที่ Home (Tab) -> Font (group) -> เลือก แบบตัวอักษรตามที่ต้องการ

32 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
4. การวาดรูปอย่างง่าย ไปที่ View (tab) -> Presentation Views -> Normal -> insert (tab) -> Illustrations -> Shapes หากต้องการแก้ไขรูป คลิกขวาที่ สี่เหลี่ยม เลือกเมนู Format Shape...

33 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
5. การใส่รูปภาพ ใส่รูปภาพจาก Clip Art ไปที่ Insert (tab) -> Illustrations (group) -> Clip Art แล้วค้นหารูปภาพที่ ต้องการ ใส่รูปภาพจากฮาร์ดดิสก์ ไปที่ Insert (tab) -> Illustrations (group) -> Picture แล้วค้นหารูปภาพที่ ต้องการ

34 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
5. การใส่รูปภาพ (ต่อ) การย่อขยายรูป ถ้าต้องการย่อหรือขยายรูปภาพ ให้คลิก ที่มุมด้านขวาล่าง กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้ว ลากเมาส์ตามต้องการ การตัดรูป ถ้าต้องการตัดรูปภาพ ให้ไปที่ Format (tab) -> Size -> Crop แล้วใช้เมาส์ตัดส่วน ที่ไม่ต้องการออก นอกจากนี้สามารถคัดลอกรูปภาพจากที่ อื่น แล้วนำมาวางในแผ่นสไลด์ได้เลย

35 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
6. การทำแผนภูมิ (Chart) ไปที่ Insert (tab) -> Illustrations (group) -> Chart เปลี่ยนข้อมูลตามที่ต้องการ ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบของแผนภูมิ ให้คลิกขวา -> Change Chart Type แล้ว เลือกรูปแบบได้ตามต้องการ

36 ตัวอย่างการทำแผนภูมิ

37 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
7. การทำแผนผัง (SmartArt) ไปที่ Insert (tab) -> Illustrations (group) -> SmartArt เลือก รูปแบบแล้ว ทำการเปลี่ยนข้อมูลตามต้องการ คลิกขวาที่แผนผัง เลือกเมนู Format Object เพื่อกำหนดสีพื้นหลังและเส้นขอบ ตามต้องการ

38 ตัวอย่าง SmartArt Step 4 ตรวจสอบผลลัพธ์ Step 3 แก้ปัญหา Step 2 วางแผน
เข้าใจปัญหา Step 2 วางแผน Step 3 แก้ปัญหา Step 4 ตรวจสอบผลลัพธ์

39 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
8. การใส่สูตรคณิตศาสตร์ ไปที่เมนู Insert (tab) -> Symbol (group) -> Equation แล้วทำการสร้างสูตรคณิตศาสตร์ตาม ต้องการ ถ้าต้องการแก้ไขสูตร สามารถดับเบิ้ล คลิกที่สูตรนั้น แล้วแก้ไขได้ตามปกติ

40 ตัวอย่างสูตรคณิตศาสตร์
𝑺.𝑫. = 𝒊=𝟏 𝒏 𝒙− 𝒙 𝟐 𝒏−𝟏 …….. เมื่อ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝒙 คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 𝟏,𝟐,𝟑,…,𝒏) 𝒙 คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 𝒏 คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมด

41 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
9. การใส่ Header and Footer ไปที่ Insert (tab) -> Text -> Header and Footer เลือกข้อมูลที่ต้องการและใส่ข้อความดัง รูป คลิกที่ Apply to All

42 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
10. การใส่เลขหน้า หากต้องการระบุจำนวนหน้าทั้งหมดใน แต่ละหน้าให้ไป กำหนดที่ Slide Master ก่อน จากนั้นไปที่ Insert (tab) -> Text -> Slide Number

43 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
11. การใส่เทคนิคพิเศษ เลือก Animations (tab) -> Animation เทคนิคพิเศษจะมีอยู่ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ - Entrance คือ การเล่นเมื่อเข้าสู่ สไลด์ - Emphasis คือ การเล่นเมื่อ ต้องการเน้นในสไลด์ - Exit คือ การเล่นเมื่อออกจาก สไลด์นั้นๆ

44 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
12. การเชื่อมโยงไปยังสไลด์แผ่นอื่น สร้างวัตถุหรือข้อความที่จะทำการ เชื่อมโยง คลิกขวาที่วัตถุนั้น เลือก Insert (tab) - > Links (group) -> Hyperlink -> Existing File or Web Page คลิกเลือกไฟล์สไลด์ที่ต้องการ แล้วคลิก OK สองครั้ง เราสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังหน้า สไลด์อื่น ๆ หรือไฟล์จากข้างนอก เช่น .pdf ได้เช่นกัน

45 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
12. การเชื่อมโยงไปยังสไลด์แผ่นอื่น

46 การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint
13. การใส่เทคนิคพิเศษในการเปลี่ยน แผ่นสไลด์ คลิกซ้ายที่แผ่นสไลด์ทางด้านซ้ายมือ เลือก Transition (tab) เลือกเทคนิคพิเศษที่ต้องการ ถ้าต้องการใช้เทคนิคพิเศษนี้ทั้งหมดให้ คลิกที่ Apply to All

47 เนื้อหา 1. การวางแผนสำหรับทำสื่อนำเสนอ 2. เทคนิคการออกแบบสื่อนำเสนอ
3. การสร้างสื่อนำเสนอด้วย MS-PowerPoint 4. การเตรียมตัวนำเสนอ

48 การเตรียมตัวนำเสนองานวิจัย
ก่อนนำเสนอ คือ เป็นการทบทวนและตรวจสอบหา ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ก่อนการนำเสนอ เช่น เนื้อหาสาระ ตรวจคำสะกดถูกผิด ไวยากรณ์ ความถูกต้องของรูปภาพ ต่าง ๆ เป็นต้น การนำเสนอเป็นทักษะ ต้องฝึกซ้อม Save ไฟล์นำเสนอเป็น pdf เผื่อกรณี โปรแกรมไม่รองรับ

49 การเตรียมตัวนำเสนองานวิจัย
ช่วงนำเสนอ สร้างความมั่นใจก่อน มาถึงห้องก่อนเวลานำเสนอ และฝึกใช้ อุปกรณ์ การนำเสนอคือการพูดให้ฟัง ไม่ใช่การ อ่านให้ฟัง หากมีประเด็นการนำเสนอมาก อาจทำ การ์ดช่วยจำ ใช้คำพูดที่ออกเสียงได้ง่าย ชัดเจน หลีกเลี่ยงคำเฉพาะ ใช้เมาส์ชี้ หรือ Pointer ให้ผู้ฟังติดตาม ควบคุมเวลาการนำเสนอ

50 การเตรียมตัวนำเสนองานวิจัย
หลังนำเสนอ ขอบคุณ เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบให้ตรงคำถาม ผู้ถามอาจจะถามโดยระบุหน้าสไลด์ รูป ที่ ตารางที่ …

51 สรุป สื่อนำเสนอ กล่าวสวัสดีผู้ฟังเพื่อเริ่มต้นการนำเสนอ
แนะนำตัว ชื่อเรื่อง กล่าวสวัสดีผู้ฟังเพื่อเริ่มต้นการนำเสนอ บอกผู้ฟังว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร นำเสนอเนื้อหาที่จัดเตรียมมา สรุปการนำเสนอจบ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม สื่อนำเสนอ กล่าวขอบคุณเพื่อจบการนำเสนอ นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญ ตั้งใจฟังคำถาม ตอบให้ชัดเจน สรุปสั้นๆ เพื่อความเข้าใจตรงกัน

52 เอกสารอ้างอิง ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์, โครงงานวิศวกรรม “ เทคนิคการนำเสนอโครงงาน ” (ด้วยวาจา) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย , เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย

53


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการใช้โปรแกรม MS-Power Point สำหรับเตรียมการ นำเสนองานทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google