งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิเทศและประเมินผลสัญจร โซนนาคราชซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิเทศและประเมินผลสัญจร โซนนาคราชซ้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิเทศและประเมินผลสัญจร โซนนาคราชซ้าย
๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

2 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป โซนนาคราชซ้าย เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

3 รวม 168,089 คน ประชากร 42,266 คน ประชากร 19,659 คน ประชากร 67,234 คน
ประชากร 42,266 คน 1 รพช. F2 (30 เตียง) 15 รพ.สต. 16 ตำบล 2 เทศบาล 8 อบต. 128 หมู่บ้าน 11,370 หลังคาเรือน ประชากร 19,659 คน 1 รพช. F3 (10 เตียง) 6 รพ.สต. 6 ตำบล 1 เทศบาล 4 อบต. 53 หมู่บ้าน 4,956 หลังคาเรือน เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง ประชากร 67,234 คน 1 รพท. M1 (180 เตียง) รพ.สต. 2 ศสม. 17 ตำบล 4 เทศบาลตำบล 1 เทศบาลเมือง 9 อบต. 137 หมู่บ้าน 17,617 หลังคาเรือน ประชากร 38,930 คน 1 รพช. F2 (30 เตียง) 8 รพ.สต. 7 ตำบล 2 เทศบาล 6 อบต. 58 หมู่บ้าน 8,813 หลังคาเรือน หมายเหตุ : ประชากรจากฐานข้อมูลประชากรกลางปี 2558

4 ปิรามิดประชากรโซนนาคราชซ้าย จากฐานข้อมูลประชากร ปี 2558
รวม 110,429 คน ชาย 52,919 47.92% หญิง 57,510 52.08% แหล่งที่มา : โปรแกรม HDC (Health Data Center) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 วัยสูงอายุ (60ปีขึ้นไป) 10,974 9.94 14,868 13.46 25,842 23.40
เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง กลุ่มอายุ เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง รวม วัยเด็ก (0-14ปี) 11,250 10.91 10,513 9.52 21,763 19.71 วัยแรงงาน (15-59ปี) 30,695 27.80 32,129 29.09 62,824 56.89 วัยสูงอายุ (60ปีขึ้นไป) 10,974 9.94 14,868 13.46 25,842 23.40 52,919 47.92 57,510 52.08 110,429 100 แหล่งที่มา : โปรแกรม HDC (Health Data Center) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6 หลักประกันสุขภาพ ที่มา : รายงานผลการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากการออกบัตรด้วยโปรแกรม Welfare UC๒ ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558

7 หลักประกันสุขภาพ ที่มา : รายงานผลการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากการออกบัตรด้วยโปรแกรม Welfare UC๒ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

8 บุคลากรในโรงพยาบาล รวม 549 69 120 133 วิชาชีพ เสนา บางซ้าย ผักไห่
ลาดบัวหลวง แพทย์ 26 + intern 7 2 5 ทันตแพทย์ 10 4 เภสัชกร 12 3 พยาบาลวิชาชีพ 177 18 33 40 ข้าราชการอื่นๆ 42 8 19 20 ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ 49 / 19 9/1 10 / 2 14/0 พกส. /ลูกจ้างชั่วคราว 161 / 46 15/11 18 / 26 27 / 19 รวม 549 69 120 133

9 บุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพ
วิชาชีพ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง สาธารณสุขอำเภอ 1 จำนวน รพ.สต/ศสม. 15+1 / 2 6 15 8 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 14 9 นักวิชาการสาธารณสุข 21 19 16 พยาบาลวิชาชีพ 7 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 พกส. /ลูกจ้างชั่วคราว 3 / 12 0 / 7 1 / 7 รวม 58 27 46 39 อัตรา จนท/รพสต 3.26 4.5 3.06 4

10 สถิติผู้ป่วยนอก-ใน เฉลี่ย (ราย : วัน) 2558
โรงพยาบาล

11 อัตราการครองเตียง (รวม)
% โรงพยาบาล

12 Top 5 OPD อันดับ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง 1 HT 2
Acute upper respiratory infection DM 3 Dizziness Acute nasopharyngitis 4 Acute pharyngitis Dyspepsia 5 Disease of pulp and peripheral tissue

13 Top 5 IPD อันดับ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง 1 HT Diarrhea
Pneumonia 2 Diabetes mellitus Dyspepsia COPD 3 Anemia Gastritis and duodenitis Dizziness Spontaneous vertex delivery 4 Other form of heart disease malaise and fatigue Acute Bronchitis Multiple open wounds of head 5 Ischemic of heart disease Asthma UTI

14 Top 5 รพ.สต. อันดับ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง 1 Acute pharyngitis
HT 2 Acute URI DM 3 Muscle strain Disorder of lipoprotien metabolism , unspecified 4 Tension headache โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง Dental examination 5 Dyspepsia Acute nasopharyngitis

15 ข้อมูลการบริหารจัดการ
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการบริหารจัดการ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

16 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค
คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

17 ๑. กลุ่มเด็กและสตรี (๐-๕ ปี)
เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง ๑. กลุ่มเด็กและสตรี (๐-๕ ปี) KPI เสนา ผักไห่ ลาดบัวหลวง บางซ้าย อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ร้อยละเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า 85 100 99.82 99.85

18 ๒. กลุ่มเด็กวัยเรียน เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

19 นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัดมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10

20 แนวทางการดำเนินงานปี 2559
1.ระบบบริการคุณภาพ คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (0-5ปี) 2.ระบบการดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพ ประสานงานระหว่างบ้านและโรงเรียนดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3.ระบบหมอครอบครัว 4.ระบบสุขภาพอำเภอ ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยชมรม/องค์กรต้นแบบไร้พุง 5.ระบบการจัดการโรคอ้วนในสถานศึกษา (DPAC)

21 ๓. กลุ่มวัยรุ่น เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

22 KPI เสนา ผักไห่ ลาดบัวหลวง บางซ้าย อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี(ไม่เกิน 50 ต่อประชากร หญิงอายุ ปี 1,000 คน) (ไตรมาสแรก 2559) 9.07 (18/1,984) 5.98 (7/1,171) 4.44 (6/1,350) 4.10 (2/487) ร้อยละหญิงอายุ ปี ตั้งครรภ์ซ้ำ (ปี 2558) 26.79 (15/56) 57.14 (4/7) 42.86 (3/7)

23 แนวทางการดำเนินงานปี 2559
1 .ดำเนินการอำเภออนามัยเจริญพันธ์ 2. จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน 3. จัดตั้งคลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาล/รพ.สต. 4. พัฒนาระบบบริการในการดูแลและระบบส่งต่อในรายที่มีปัญหา (OHOS) 5. มีระบบการติดตามเยี่ยมบ้านและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

24 ๕. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

25 การคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ โซน นาคราชซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ดำเนินการ OZOP และ ODOP

26 OZOP โซนนาคราชซ้าย เป้าหมาย
พัฒนาข้อมูล ให้มีคุณภาพและมีการใช้ข้อมูล ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์มาตรฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในโซน KPI ผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตามมาตรฐานกรมอนามัย 6 ด้านผ่านเกณฑ์ ในไตรมาสที่สาม เกิดนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุระดับโซน

27 ผลการประเมินADL อำเภอ ร้อยละ ผลการคัดกรอง เสนา 10,861 9,183 84.55
Pop ผู้สูงอายุ จำนวนคัดกรอง ร้อยละ ผลการคัดกรอง ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง เสนา 10,861 9,183 84.55 7,781 1,257 145 บางซ้าย 2,940 2,702 91.90 2,564 100 38 ลาดบัวหลวง 4,866 4,083 83.91 3,676 360 47 ผักไห่ 6,765 5,160 76.27 3,838 1,191 131 รวม 25,432 21,128 83.08 17,859 (84.53%) 2,908 (13.76%) 361 (1.71%)

28 มีฟันใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่
ผลการประเมินการคัดกรองสุขภาพช่องปาก อำเภอ Pop ผู้สูงอายุ จำนวนคัดกรอง ร้อยละ ผลการคัดกรอง มีฟันใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ มีฟันหลัง4คู่สบ เสนา 10,861 8,446 76.80 563 272 บางซ้าย 2,940 498 16.94 74 50 ลาดบัวหลวง 4,866 4,083 83.91 2,339 1,237 ผักไห่ 6,765 3,444 45.56 2,415 1,280 รวม 25,432 16,471 64.76 5,391 (32.72%) 2,839 (17.24%)

29 ๖. การจัดระบบควบคุมโรค เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

30 คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ
เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

31 จำนวนการรับ Refer โซนนาคราชซ้าย
การจัดบริการ จำนวนการรับ Refer โซนนาคราชซ้าย ราย โรงพยาบาล

32 โรคที่รับ Refer 5 อันดับแรกใน โซนนาคราชซ้าย
การจัดบริการ โรคที่รับ Refer 5 อันดับแรกใน โซนนาคราชซ้าย

33 จำนวนการ Refer Back โซนนาคราชซ้าย
การจัดบริการ จำนวนการ Refer Back โซนนาคราชซ้าย ราย โรงพยาบาล

34 การ Refer Back 5 อันดับแรกใน โซนนาคราชซ้าย
การจัดบริการ การ Refer Back 5 อันดับแรกใน โซนนาคราชซ้าย

35 SERVICE Plan สาขา หัวใจ
ร้อยละ100 ของโรงพยาบาลระดับ F2 (รพ.ผักไห่ รพ.ลาดบัวหลวง) สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ได้

36 SERVICE Plan สาขา มะเร็ง
ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (> 80%) ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์ (>80%) ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ ( > 80%)

37 SERVICE Plan สาขา ไต การชะลอความเสื่อมของไต
ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.72m2/Yr > 50% อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เสนา 545 302 55.41 ผักไห่ 505 435 86.14 บางซ้าย 1 100 ลาดบัวหลวง 15 10 66.670 ข้อมูลปี2558

38 SERVICE Plan สาขา ไต การชะลอความเสื่อมของไต
ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.72m2/Yr > 50% อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เสนา 156 98 62.82 ผักไห่ 66 62 93.94 บางซ้าย ลาดบัวหลวง 5 3 60 ข้อมูลปี2559

39 ร้อยละ ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี > 40%
SERVICE Plan สาขา NCD ร้อยละ ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี > 40% อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เสนา 2670 1294 48.46 ผักไห่ 1446 726 50.21 บางซ้าย 439 163 37.13 ลาดบัวหลวง 1593 652 40.93

40 ร้อยละ ของผู้ป่วยHTที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี > 50%
SERVICE Plan สาขา NCD ร้อยละ ของผู้ป่วยHTที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี > 50% อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เสนา 3051 1611 52.80 ผักไห่ 1957 1412 72.15 บางซ้าย 657 367 55.86 ลาดบัวหลวง 1729 1039 60.09

41 การตรวจคัดกรองตาไดั 83.10%
SERVICE Plan สาขา ตา ผู้ป่วยBlinding Cataractได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน > 80% การตรวจคัดกรองตาไดั 83.10% Blinding Cataract คน ได้รับการผ่าตัดทันเวลา 30 วัน จำนวน 73 คน ( 59.34%) Low Vision คน ได้รับการผ่าตัดทันเวลา90 วัน จำนวน คน (49.24%) รพ.เสนาไม่มีจักษุแพทย์ตั้งแต่ เดือนกันยายน2558

42 การสนับสนุนจากโซน/จังหวัด
ระบบสารสนเทศรองรับ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

43 คณะที่ ๓ การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ
เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

44 การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพการบริการสุขภาพ

45 การพัฒนาบุคลากร

46 เพิ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์
CMI โรงพยาบาลเสนา 2552 – 2559* (ต.ค.58) Internal Auditor เพิ่มแพทย์เฉพาะทาง เพิ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

47 CMI รพช. ณ ตุลาคม 2558 ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

48 sumAdjRW 2554 – 2559* รพท.เสนา (M1)
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

49 sum AdjRW รพช. ณ ตุลาคม 2558 ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50 รายงานต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอก ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ที่มา : กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

51 รายงานต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ที่มา : กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

52 ผลการประเมินภาวะวิกฤติ ปีงบประมาณ 2559*
Org CR (1.50) QR (1.00) Cash (0.80) Risk Scoring เสนา,รพท. 1.78 1.46 0.78 2 ผักไห่,รพช. 1.28 1.11 0.87 1 ลาดบัวหลวง 0.58 0.35 7 บางซ้าย,รพช. 2.90 2.62 2.34

53 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (ตาม LOI)
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง กิจกรรม เป้าหมาย การปรับลดค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ไตรมาสละ 45,200 บาท 180,000 บาท ค่าใช้สอย 326,000 บาท วัสดุใช้ไป ไตรมาสละ 75,000 บาท 300,000 บาท รวม 806,800 บาท

54 องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่

55 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วม ปีงบประมาณ 2559*
ร้อยละ โรงพยาบาล

56 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
คณะที่ ๔ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

57 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เสนา ผักไห่ บางซ้าย ลาดบัวหลวง การจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล เทศบาลผ่านเกณฑ์ EHA ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป 5 แห่ง ผ่าน อยู่ระหว่างดำเนินการ *รพ.บางซ้าย : อาคารพักขยะติดเชื้อดำเนินการแล้วเสร็จปี2559

58 การดำเนินงานตามนโยบาย No Foam & Healthy Break
เริ่มมีการดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่

59 ตัวอย่างการขับเคลื่อน DHS
ส่วนที่ ๓ ตัวอย่างการขับเคลื่อน DHS ใน คปสอ. เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

60 กลไกการขับเคลื่อนงานสุขภาพ DHS
ในทุกคปสอ.: ผู้สูงอายุ,ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ,เด็ก0-5ปี,DHF ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ

61 นำเสนอผลงานเด่นระดับโซน
ส่วนที่ ๔ นำเสนอผลงานเด่นระดับโซน เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง

62 การคัดกรอง การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ โซน นาคราชซ้าย พระนครศรีอยุธยา

63 ผลการประเมินADL อำเภอ ร้อยละ ผลการคัดกรอง เสนา 10,861 9,183 84.55
Pop ผู้สูงอายุ จำนวนคัดกรอง ร้อยละ ผลการคัดกรอง ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง เสนา 10,861 9,183 84.55 7,781 1,257 145 บางซ้าย 2,940 2,702 91.90 2,564 100 38 ลาดบัวหลวง 4,866 4,083 83.91 3,676 360 47 ผักไห่ 6,765 5,160 76.27 3,838 1,191 131 รวม 25,432 21,128 83.08 17,859 (84.53%) 2,908 (13.76%) 361 (1.71%)

64 ผลการประเมินการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอ ร้อยละ ผลการคัดกรอง
Pop ผู้สูงอายุ จำนวนคัดกรอง ร้อยละ ผลการคัดกรอง รุนแรง ปานกลาง เริ่มมีอาการ ไม่ผิดปกติ เสนา 10,861 8,170 75.22 ,871 6,030 บางซ้าย 2,940 2,530 86.05 1 5 23 2,501 ลาดบัวหลวง 4,866 4,083 83.91 20 411 884 2,768 ผักไห่ 6,765 5,576 82.42 197 702 908 3,769 รวม 25,432 20,359 80.05 283 1.39% 1,322 6.49% 3,686 18.11% 15,068 74.01%

65 การติดตาม กรณีที่มีข้อเข่าเสื่อมที่มีความรุนแรง
การติดตาม กรณีที่มีข้อเข่าเสื่อมที่มีความรุนแรง ใช้ระบบ Refer ปกติ สมัครใจ เข้ามายังโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อผ่าตัดข้อเข่าเทียม ปี2558 มีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมในโซนนาคราชซ้าย จำนวน 103 คน ร้อยละ 36.40 แผนการติดตามกรณี ยังไม่ได้ผ่าตัด แผนการติดตามคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด การเยี่ยมบ้าน แผนการใช้เครื่องฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

66 การป้องกันและการดูแลข้อเข่าเสื่อม
กลุ่มไม่ผิดปกติ และเริ่มผิดปกติ โปรแกรมโครงการสานท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม โปรแกรมป้องกัน เข่าเสื่อม โครงอ้วนไม่เอา เราไม่ชอบ โครงการสาม อ. สอง ส. ขออีกนะ

67 ผลการประเมินการคัดกรองสุขภาวะทางตา
อำเภอ Pop ผู้สูงอายุ จำนวนคัดกรอง ร้อยละ ผลการคัดกรอง ปกติ ไม่ปกติ เสนา 10,861 8,896 81.90 7,567 1,329 บางซ้าย 2,940 2,702 91.90 2,660 42 ลาดบัวหลวง 4,866 4,312 88.61 4,060 252 ผักไห่ 6,765 5,224 72.22 4,903 321 รวม 25,432 21,134 83.10 19,190 (90.80%) 1,944 (9.20%)

68 การติดตามหลังการคัดกรองสุขภาวะทางตา
จำนวนการคัดกรองโดยอสม. พบสงสัยมีความผิดปกติ 1,944 คน ส่งมาพบพยาบาลเวชปฎิบัติตาคัดกรองซ้ำ และพบแพทย์ พบผิดปกติ คน Blinding Cataract คน ได้รับการผ่าตัดทันเวลา 30 วัน จำนวน 73 คน ( 59.34%) Low Vision คน ได้รับการผ่าตัดทันเวลา90 วัน จำนวน คน (49.24%)

69 แนวทางการพัฒนา 1.การติดตาม ข้อมูลผู้ป่วย 2.การประสานงาน 3.สร้างแนวทางการส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพ 4. วางแผนการพัฒนาศักยภาพ ทีมทำงาน ทุกระดับ 5. โครงการรักษ์ดวงตามหากุศล รพ.เสนาไม่มีจักษุแพทย์ตั้งแต่ เดือนกันยายน2558

70 ขอบคุณ เสนา บางซ้าย ผักไห่ ลาดบัวหลวง


ดาวน์โหลด ppt นิเทศและประเมินผลสัญจร โซนนาคราชซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google