งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบแสดงสถานะการเงิน รายการ ปีงบ 61 ณ 28 ก.พ. 61

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบแสดงสถานะการเงิน รายการ ปีงบ 61 ณ 28 ก.พ. 61"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะการเงินการคลัง และแผนทางการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ปีงบประมาณ 2561

2 งบแสดงสถานะการเงิน 2561 - 2558 รายการ ปีงบ 61 ณ 28 ก.พ. 61
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 58 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 67,371,799.91 32,614,734.52 30,018,019.86 28,450,263.01 ลูกหนี้เงินยืม 25,130.00 132,878.00 434,550.00 1,057,164.00 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 3,975,184.33 4,021,896.24 2,774,275.70 3,516,331.94 วัสดุคงคลัง 3,410,267.17 3,858,307.37 2,829,160.96 2,331,200.01 รายได้ค้างรับ 460,103.30 10,000.00 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 74,782,381.41 41,087,919.43 36,056,006.52 35,364,958.96 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40,505,779.27 43,600,584.65 46,589,307.46 37,929,508.96 รวมสินทรัพย์ 115,288,160.68 84,688,504.08 82,645,313.98 73,294,467.92 หนี้สิน 26,813,281.33 21,522,578.69 21,703,093.23 18,092,656.64 ทุน 29,049,802.50 รายได้สูง/ต่ำ 59,425,076.85 34,116,122.89 31,892,418.25 26,152,008.78 รวมหนีสินและทุน

3 แสดงฐานะการเงิน

4 งบแสดงผลการดำเนินงาน
รายการ ปีงบ61 ณ 28 ก.พ. 61 ปีงบประมาณ60 ปีงบประมาณ59 ปีงบประมาณ58 รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) 56,071,384.17 92,418,754.92 88,529,824.04 79,263,895.70 ค่าใช้จ่าย 33,726,458.45 86,845,938.32 85,139,808.50 82,447,100.93 ผลต่าง กำไร/ขาดทุน 22,344,925.72 5,572,816.60 3,390,015.54 -3,183,205.23 เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินแล้ว 34,279,589.97 9,835,711.87 6,250,123.02 9,486,153.42 ทุนสำรองสุทธิ 43,739,975.08 20,358,700.39 14,352,913.29 17,272,302.32

5 แสดงผลการดำเนินงาน

6 ตารางการคำนวณวิกฤติ 7 ระดับ ปีงบประมาณ 2561
No ID CR QR Cash NWCทุนหมุนเวียน NI+Depleciationกำไรสุทธิรวมค่าเสื่อม Liquid Index(สภาพคล่อง) StatusIndex(ความมั่นคงทางการเงิน) SurviveIndex(ระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาทางการเงิน) Risk Scoring 1 ต.ค.-60 2.26 2.06 1.83 22,023,678.84 2,295,362.78 2 พ.ย.-60 2.68 2.52 2.36 35,139,078.48 15,072,906.62 3 ธ.ค.-60 2.49 2.34 2.17 33,172,625.33 14,352,379.77 4 ม.ค.-61 2.73 2.60 2.44 45,952,559.57 26,050,189.57 5 ก.พ.-61 2.65 2.37 43,739,975.08 23,336,606.43

7 Quick method ข้อมูล ปีงบ61 ณ 28 ก.พ. 61 ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 59
ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 59 ปีงบประมาณ 58 CMI 0.4886  0.5396 0.5663 0.4878 Cost OPD 25,147,896.38 60,193,014.08 52,297,260.93 46,535,141.00 Cost IPD 9,761,542.71 24,766,730.42 28,528,276.71 31,443,997.01 Sum Adj RW 612.15  2,172.33 2,220.65 IPD case (15,434.84) ณ ธ.ค.60 15,966.83 15,148.95 16,303.54 15,633.62 OPD case (776.74)ณ ธ.ค.60 590.63 609.89 525.49 487.62 รพช. F2 30,000-=60,000 Mean+1SD ต้นทุนผู้ป่วยนอก = ต้นทุนผู้ป่วยใน = 18,213.83

8 สัดส่วนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
PDate CC CC:คชจ.รวม LC LC:คชจ.รวม MC MC:คชจ.รวม ต้นทุนรวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คชจ.อื่นๆ:คชจ.รวม ค่าใช้จ่ายรวม 31-ต.ค.-17 1,037,313.66 13.26 4,316,100.20 55.16 2,026,217.30 25.89 7,379,699.57 445,603.04 5.69 7,825,302.61 30-พ.ย.-17 1,592,778.00 11.00 8,344,763.40 57.63 3,626,352.26 25.04 13,563,962.29 916,142.36 6.33 14,480,104.65 31-ธ.ค.-17 2,168,322.43 10.22 12,567,733.31 59.24 5,143,421.39 24.24 19,879,546.59 1,336,442.80 6.30 21,215,989.39 31-ม.ค.-18 2,745,131.54 9.39 17,093,505.03 58.46 7,798,895.91 26.67 27,637,600.32 1,603,793.27 5.48 29,241,393.59 28-ก.พ.-18 3,266,064.59 8.80 21,468,724.18 57.85 10,174,650.32 27.42 34,909,505.74 2,201,143.51 5.93 37,110,582.60

9 ผลการดำเนินงาน Planfin 2561 (ก่อนปรับแผน)
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 เปรียบเทียบแผน ก.พ.61 ผลการดำเนินงาน ก.พ.61 ผลต่าง % P04 รายได้ UC 58,465,500.00 24,360,625.00 39,189,641.09 14,829,016.09 60.87 P05 รายได้จาก EMS 135,000.00 56,250.00 70,700.00 14,450.00 25.69 P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 120,000.00 50,000.00 16,915.00 -33,085.00 -66.17 P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 523,000.00 217,916.67 179,673.34 -38,243.33 -17.55 P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2,633,000.00 1,097,083.33 1,125,004.43 27,921.10 2.55 P08 รายได้ประกันสังคม 1,409,500.00 587,291.67 379,215.22 -208,076.45 -35.43 P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,290,000.00 537,500.00 1,086,385.45 548,885.45 102.12 P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 3,970,000.00 1,654,166.67 1,366,214.00 -287,952.67 -17.41 P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 22,866,000.00 9,527,500.00 10,363,586.77 836,086.77 8.78 P12 รายได้อื่น 4,134,000.00 1,722,500.00 2,412,108.43 689,608.43 40.04 P13 รายได้งบลงทุน 2,157,745.31 899,060.55 4,257,745.30 3,358,684.75 373.58 P13S รวมรายได้ 97,703,745.31 40,709,893.88 60,447,189.03 19,737,295.15 48.48

10 ผลการดำเนินงาน Planfin 2561 (ก่อนปรับแผน)
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 เปรียบเทียบแผน ก.พ.61 ผลการดำเนินงาน ก.พ.61 ผลต่าง % P14 ต้นทุนยา 9,700,000.00 4,041,666.67 4,119,744.11 78,077.44 1.93 P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,075,000.00 864,583.33 784,269.33 -80,314.00 -9.29 P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 600,000.00 250,000.00 137,066.74 -112,933.26 -45.17 P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,263,000.00 942,916.67 784,964.20 -157,952.47 -16.75 P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22,866,000.00 9,527,500.00 10,363,586.77 836,086.77 8.78 P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 10,090,000.00 4,204,166.67 3,931,639.41 -272,527.26 -6.48 P19 ค่าตอบแทน 15,877,200.00 6,615,500.00 6,153,080.00 -462,420.00 -6.99 P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,254,000.00 939,166.67 1,005,962.00 66,795.33 7.11 P21 ค่าใช้สอย 6,260,300.00 2,608,458.33 2,139,900.24 -468,558.09 -17.96 P22 ค่าสาธารณูปโภค 3,007,000.00 1,252,916.67 1,259,215.43 6,298.76 0.50 P23 วัสดุใช้ไป 2,504,500.00 1,043,541.67 804,296.27 -239,245.40 -22.93 P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 6,217,209.24 2,590,503.85 3,266,064.59 675,560.74 26.08 P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 194,450.54 81,021.06 118,059.56 37,038.50 45.71 P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 9,161,901.60 3,817,459.00 2,242,733.95 -1,574,725.05 -41.25 P26S รวมค่าใช้จ่าย 93,070,561.38 38,779,400.58 37,110,582.60 -1,668,817.98 -4.30

11 ผลการดำเนินงาน Planfin 2561 (ก่อนปรับแผน)
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 เปรียบเทียบแผน ก.พ.61 ผลการดำเนินงาน ก.พ.61 ผลต่าง P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) 4,633,183.93 1,930,493.30 23,336,606.43 21,406,113.13 P28 สรุปแผนประมาณการ 8,692,647.86 3,621,936.61 22,344,925.72 18,722,989.11

12 แผน Planfin 2561 (ปรับแผนรอบครึ่งปี) โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ เป็นแผน เกินดุล 8,096,151.73
รวมรายได้ 103,474,905.51 รวมค่าใช้จ่าย 96,868,263.49 ส่วนต่างรายได้ค่าใช้จ่าย 6,606,642.02 EBITDAรายได้หักค่าเสื่อมไม่รวมงบลงทุน 10,187,451.73

13 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 130,689.63 398,764.70 666,839.77 40,000.00
ตารางเปรียบเทียบแผน Planfin ปี 2561(ปรับครึ่งปีหลัง) เทียบค่ากลาง (HGR) เทียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD ) รหัส ชื่อรายการ 2561 แผน Planfin ปี 2561 Mean +1S.D. +2SD มูลค่า เทียบ ค่ากลาง P04 รายได้ UC 38,690,106.07 49,542,386.66 60,394,667.25 58,897,960.21 2 P05 รายได้จาก EMS 124,916.15 248,131.13 371,346.12 170,000.00 1 P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 130,689.63 398,764.70 666,839.77 40,000.00 P061 รายได้ค่ารักษา อปท. 725,564.46 1,208,397.21 1,691,229.96 523,000.00 P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 5,579,122.33 10,184,327.83 14,789,533.32 2,633,000.00 P08 รายได้ประกันสังคม 1,436,263.83 2,824,876.75 4,213,489.68 1,200,000.00 P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 335,600.32 1,125,992.01 1,916,383.70 1,290,000.00 P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 4,169,177.79 8,116,824.63 12,064,471.47 3,970,000.00 P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 30,845,434.22 40,211,171.20 49,576,908.18 24,324,200.00 P12 รายได้อื่น 6,680,681.98 12,096,536.97 17,512,391.96 6,169,000.00 P13 รายได้งบลงทุน 3,841,459.81 6,413,826.22 8,986,192.62 4,257,745.30 P13S รวมรายได้ 92,559,016.58 114,070,720.65 135,582,424.73 103,474,905.51

14 ตารางเปรียบเทียบแผน Planfin ปี 2561(ปรับครึ่งปีหลัง)ทียบค่ากลาง (HGR)
เทียบค่ากลาง: (0=น้อยกว่าหรือเท่ากับMean, 1=มากกว่าMean, 2=มากกว่าMean+1SD, 3=มากกว่าMean+2SD, 4=มากกว่าMean+3SD ) รหัส ชื่อรายการ 2561 แผน Planfin ปี 2561 Mean +1S.D. +2SD มูลค่า เทียบ ค่ากลาง P14 ต้นทุนยา 7,747,056.73 10,716,074.32 13,685,091.91 9,700,000.00 1 P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,457,763.71 3,640,523.36 4,823,283.01 2,200,000.00 P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 437,182.81 739,642.58 1,042,102.35 600,000.00 P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,106,387.81 4,504,869.99 5,903,352.17 2,263,000.00 P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30,941,519.90 40,539,205.36 50,136,890.81 24,324,200.00 P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 8,262,340.11 10,799,426.59 13,336,513.08 10,090,000.00 P19 ค่าตอบแทน 13,680,877.28 17,474,982.68 21,269,088.07 15,877,200.00 P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,908,050.71 2,695,340.17 3,482,629.63 2,606,000.00 P21 ค่าใช้สอย 4,040,828.58 6,509,372.89 8,977,917.19 6,260,300.00 P22 ค่าสาธารณูปโภค 2,294,277.23 2,937,667.35 3,581,057.47 3,007,000.00 2 P23 วัสดุใช้ไป 3,194,504.18 4,561,238.63 5,927,973.09 2,504,500.00 P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5,277,303.29 7,302,264.83 9,327,226.36 7,838,555.01 P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 376,645.25 1,037,353.83 1,698,062.41 227,508.48 P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 7,491,895.31 12,701,234.58 17,910,573.85 9,370,000.00 P26S รวมค่าใช้จ่าย 91,216,632.89 112,241,859.38 133,267,085.88 96,868,263.49 P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) 1,342,383.69 8,868,932.10 16,395,480.51 6,606,642.02 P29 EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมงบลงทุน) 2,769,279.11 7,144,650.37 17,058,579.86 10,187,451.73

15 เปรียบเทียบ Planfin 61 กับ Planfin 61(ครึ่งปีหลัง)
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 ปรับ Planfin 61 ผลต่าง ร้อยละ P04 รายได้ UC 58,465,500.00 58,897,960.21 432,460.21 0.74 P05 รายได้จาก EMS 135,000.00 170,000.00 35,000.00 25.93 P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 120,000.00 40,000.00 -80,000.00 -66.67 P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 523,000.00 0.00 P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2,633,000.00 P08 รายได้ประกันสังคม 1,409,500.00 1,200,000.00 -209,500.00 -14.86 P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,290,000.00 P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 3,970,000.00 P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 22,866,000.00 24,324,200.00 1,458,200.00 6.38 P12 รายได้อื่น 4,134,000.00 6,169,000.00 2,035,000.00 49.23 P13 รายได้งบลงทุน 2,157,745.31 4,257,745.30 2,099,999.99 97.32 P13S รวมรายได้ 97,703,745.31 103,474,905.51 5,771,160.20 5.91

16 ปรับ Planfin 61/ ผลต่าง ร้อยละ 93,070,561.38 96,868,263.49
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 ปรับ Planfin 61/ ผลต่าง ร้อยละ P14 ต้นทุนยา 9,700,000.00 0.00 P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,075,000.00 2,200,000.00 125,000.00 6.02 P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 600,000.00 P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,263,000.00 P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22,866,000.00 24,324,200.00 1,458,200.00 6.38 P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 10,090,000.00 P19 ค่าตอบแทน 15,877,200.00 P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,254,000.00 2,606,000.00 352,000.00 15.62 P21 ค่าใช้สอย 6,260,300.00 P22 ค่าสาธารณูปโภค 3,007,000.00 P23 วัสดุใช้ไป 2,504,500.00 P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 6,217,209.24 7,838,555.01 1,621,345.77 26.08 P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 194,450.54 227,508.48 33,057.94 17.00 P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 9,161,901.60 9,370,000.00 208,098.40 2.27 P26S รวมค่าใช้จ่าย 93,070,561.38 96,868,263.49 3,797,702.11 4.08

17 เปรียบเทียบ Planfin 61 กับ Planfin 61(ครึ่งปีหลัง)
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 ปรับ Planfin 61 ผลต่าง ร้อยละ P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) 4,633,183.93 6,606,642.02 1,973,458.09 42.59 P28 สรุปแผนประมาณการ 8,692,647.86 10,187,451.73 1,494,803.87 17.20

18 สรุป เทียบ Planfin61 กับ Planfin 61(ครึ่งปีหลัง)
รายการ Planfin61 Planfin61(ครึ่งปีหลัง) ผลต่าง ร้อยละ รายได้ 97,703,745.31 103,474,905.51 5,771,160.20 5.91 ค่าใช้จ่าย 93,070,561.37 96,868,263.49 3,797,702.12 4.08 NI 4,633,183.93 6,606,642.02 1,973,458.09 42.59 NIไม่รวมงบลงทุนและค่าเสื่อม 8,692,647.86 10,187,451.73 1,494,803.87 17.20 EBITDA ไม่เกิน 20% 1,738,529.57 2,037,490.35 ลงทุนเพิ่ม (เงินบำรุง) 1,601,418.00 เทียบEBITDAกับเงินลงทุน ไม่เกิน เหลือจากการลงทุน 137,111.57 436,072.35

19 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลังจากปรับPlanfin61(ครึ่งปีหลัง) เดือน ก. พ
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 เปรียบเทียบแผน ก.พ.61 ผลการดำเนินงาน ก.พ.61 ผลต่าง % P04 รายได้ UC 58,897,960.21 24,540,816.75 39,189,641.09 14,648,824.34 60 P05 รายได้จาก EMS 170,000.00 70,833.33 70,700.00 -0 P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 40,000.00 16,666.67 16,915.00 248.33 1 P61 รายได้ค่ารักษา อปท. 523,000.00 217,916.67 179,673.34 -38,243.33 -18 P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2,633,000.00 1,097,083.33 1,125,004.43 27,921.10 3 P08 รายได้ประกันสังคม 1,200,000.00 500,000.00 379,215.22 -120,784.78 -24 P09 รายได้แรงงานต่างด้าว 1,290,000.00 537,500.00 1,086,385.45 548,885.45 102 P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 3,970,000.00 1,654,166.67 1,366,214.00 -287,952.67 -17 P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 24,324,200.00 10,135,083.33 10,363,586.77 228,503.44 2 P12 รายได้อื่น 6,169,000.00 2,570,416.67 2,412,108.43 -158,308.24 -6 P13 รายได้งบลงทุน 4,257,745.30 1,774,060.54 2,483,684.76 140 P13S รวมรายได้ 103,474,905.51 43,114,543.96 60,447,189.03 17,332,645.07 40

20 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลังจากปรับPlanfin61เดือน ก.พ.61
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 เปรียบเทียบแผน ก.พ.61 ผลการดำเนินงาน ก.พ.61 ผลต่าง % P14 ต้นทุนยา 9,700,000.00 4,041,666.67 4,119,744.11 78,077.44 2 P15 ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,200,000.00 916,666.67 784,269.33 -132,397.34 -14 P151 ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 600,000.00 250,000.00 137,066.74 -112,933.26 -45 P16 ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,263,000.00 942,916.67 784,964.20 -157,952.47 -17 P17 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 24,324,200.00 10,135,083.33 10,363,586.77 228,503.44 P18 ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 10,090,000.00 4,204,166.67 3,931,639.41 -272,527.26 -6 P19 ค่าตอบแทน 15,877,200.00 6,615,500.00 6,153,080.00 -462,420.00 -7 P20 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,606,000.00 1,085,833.33 1,005,962.00 -79,871.33 P21 ค่าใช้สอย 6,260,300.00 2,608,458.33 2,139,900.24 -468,558.09 -18 P22 ค่าสาธารณูปโภค 3,007,000.00 1,252,916.67 1,259,215.43 6,298.76 1 P23 วัสดุใช้ไป 2,504,500.00 1,043,541.67 804,296.27 -239,245.40 -23 P24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 7,838,555.01 3,266,064.59 0.00 P241 หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 227,508.48 94,795.20 118,059.56 23,264.36 25 P25 ค่าใช้จ่ายอื่น 9,370,000.00 3,904,166.67 2,242,733.95 -1,661,432.72 -43 P26S รวมค่าใช้จ่าย 96,868,263.49 40,361,776.46 37,110,582.60 -3,251,193.86 -8

21 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลังจากปรับPlanfin61 เดือน ก.พ.61
รหัสรายการ รายการ Planfin 61 เปรียบเทียบแผน ก.พ.61 ผลการดำเนินงาน ก.พ.61 ผลต่าง P27S ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) 6,606,642.02 2,752,767.51 23,336,606.43 20,583,838.92 P28 สรุปแผนประมาณการ 10,187,451.73 4,244,771.55 22,344,925.72 18,100,154.17

22 วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/
แผนทางการเงินและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 มาตรการปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินงาน ระยะ เวลา ผู้รับ ผิดชอบ ผลงาน/เป้าหมาย (รายเดือน / รายไตรมาส) วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/ รายไตรมาส 1.เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ 1.1เพิ่มรายรับทั้งด้านการรักษาและให้บริการ เช่น ข้อมูลIP ,OP,กองทุนต่างๆที่หายไป 1. จัดตั้งคณะกรรมการUR ทบทวนเรื่องทรัพยากรของรพ.  2. ติดตามควบคุมกำกับข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูลIP สิทธิต่างๆ เม.ย.61 ถึง ก.ย.61  1. จัดตั้งคณะกรรมการUR รายได้IP,OP,กองทุนต่างๆที่หายไป เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 % ประชุมาคณะกรรมการURเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทุกเดือน 2.ทบทวนกระบวนการส่งข้อมูลเบิกเงินชดเชยผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ 1.2 สามารถส่งข้อมูลเบิกเงินชดเชยผู้ป่วยในทุกสิทธิ หลังจากจำหน่ายผู้ป่วยภายในเดือน

23 วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/
แผนทางการเงินและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 มาตรการปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินงาน ระยะ เวลา ผู้รับ ผิดชอบ ผลงาน/เป้าหมาย (รายเดือน / รายไตรมาส) วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/ รายไตรมาส 1.แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา (ลดระยะเวลาในการสำรองยา) -ระยะเวลาสำรองยาในคลังใหญ่ น้อยกว่า 50 วัน -ระยะเวลาในการสำรองยาในคลังย่อย/หน่วยบริการ น้อยกว่า 10 วัน 1.จัดทำแผนการจัดซื้อและซื้อจำนวนตามแผนที่วางไว้ 2.กำหนดจุด re order point ของยาแต่ละตัว 15 วัน (ยกเว้นยา gpo 30 วัน) 3.ตรวจรับของภายใน 5 วันทำการ 4.กำหนด Min ของยาที่ใช้น้อยให้แจ้งเตือน 5.ปรับระบบการทำงานคลัง -คลังใหญ่เบิกยาให้หน่วยบริการ ใน รพ. โดยระบบ re fill ยา วัคซีน และน้ำเกลือ ทุกสัปดาห์ -คลังย่อยเบิกยาทุกสัปดาห์ ตรวจเช็คยาทุกวัน -ปรับระบบการรายงานการใช้ยาเป็นยอดที่จ่ายจริง ไม่ใช่ยอดเบิกจากคลัง เม.ย.61 ถึง ก.ย.61 ภญ. อรุณี คำจุ่น ระยะเวลาสำรองยาในคลัง วัน (มูลค่า 1,112, บาท) -ระยะเวลาในการสำรองยาในคลังย่อย วัน (มูลค่าตัดจากใช้จริง) **หากยังใช้ระบบเดิมมูลค่าตัดจากคลัง วัน 1.การนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับล่วงหน้าทำให้ตรวจรับยาได้เร็วขึ้น ไม่ต้องสำรองยาเยอะ 2.ระยะเวลาสำรองยาในคลังย่อย สูง เนื่องจากเพิ่งดำเนินการ 2 สัปดาห์ยังมีคงคลังเดิม (ลดมูลค่า 18, บาท)

24 วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/
แผนทางการเงินและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 มาตรการปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินงาน ระยะ เวลา ผู้รับ ผิดชอบ ผลงาน/เป้าหมาย (รายเดือน / รายไตรมาส) วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/ รายไตรมาส 3.การรายงานยอดการใช้จริง ทำให้สะท้อนมูลค่าคงคลังย่อย และมูลค่าการใช้ยาที่แท้จริง พบว่าในเดือนแรกมูลค่าการใช้ลดลง 267, ซึ่งเป็นมูลค่าที่เก็บอยู่ในคลังย่อย 4.วางแผนการนำ ABC-VEN analysis มาใช้ให้ระบบมากขึ้น

25 วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/
แผนทางการเงินและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 มาตรการปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินงาน ระยะ เวลา ผู้รับ ผิดชอบ ผลงาน/เป้าหมาย (รายเดือน / รายไตรมาส) วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/ รายไตรมาส 2.แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ใน รพ สต - มูลค่าการเบิกยา รพ.สต.ลดลง 10% -ไม่พบยา over stock 1.คลังจ่ายยา ตามจำนวนจาก JHCIS ที่รพ.สต.ใช้จริง 2.สนับสนุนให้ รพ.สต. Key ข้อมูลใน JHCIS real time เพื่อความถูกต้องครบถ้วน เม.ย.61 ถึง ก.ย.61 ภญ. อรุณี คำจุ่น -มูลค่าการเบิกยาจาก รพ สต ลดลง ปี % ปี % ปี % รวมมูลค่าประหยัด 568, บาท) -ยังพบยา overstock ในรพ สต ขนาดเล็ก 1.เป็นมูลค่าการเบิกจากคลังไม่ใช่มูลค่าการใช้จริง วางแผน ปี 62 ใช้รายงานจากมูลค่าการใช้จริง 2.รพ.สต.ขนาดเล็ก ปรับเป็นคลังเดียว

26 วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/
แผนทางการเงินและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 มาตรการปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินงาน ระยะ เวลา ผู้รับ ผิดชอบ ผลงาน/เป้าหมาย (รายเดือน / รายไตรมาส) วิเคราะห์ประเมินผลรายเดือน/ รายไตรมาส 3.แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา (รับยาคืนจากผู้ป่วย, ward, medication reconciliation) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการทำ medication reconciliation) 100% 1.มีตะกร้ารับยาคืนที่ หน้าห้องยา และคลินิกเบาหวาน 2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการทำ medication reconciliation ให้นำยาเดิมมาเมื่อนอน รพ. โดยเฉพาะ ยามูลค่าสูง (seretide accuhaler,Berodual MDI) เม.ย.61 ถึง ก.ย.61 ภญ. อรุณี คำจุ่น มูลค่ายาคืน ปี ,463.61 ปี ,334.45 ปี ,711.17 ปี ,158.91 ปี ปี ,788.17 ปี ,590.26 รวม 636,098.72 1.เพิ่มการเก็บมูลค่ายาคืนจากกระบวนการ medication reconciliation 2.เพิ่มการตรวจสอบยาคืนในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย และคลินิกโรคเรื้อรัง

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt งบแสดงสถานะการเงิน รายการ ปีงบ 61 ณ 28 ก.พ. 61

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google