งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนิตสรณ์ จิระพรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนิตสรณ์ จิระพรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนิตสรณ์ จิระพรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) วันที่ 26 มีนาคม 2551 ธนิตสรณ์ จิระพรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมายการบริหารราชการตาม พรก.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พศ. 2546 ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ หมวด 8 ม.45-49 การประเมินผลส่วนราชการ การประเมินผู้ปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์สุขของประชาชน หมวด 2 ม.7 - 8 การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การดำเนินการให้มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หมวด 3 ม การปฏิบัติของส่วราชการต้องวัดผลสัมฤทธิ์ได้ การบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การทำความตกลงในการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนบริหารราชการ ประชาชนได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการ หมวด 7 ม การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การจัดระบบสารสนเทศ การรับฟังข้อร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ หมวด 4 ม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์ หมวด 6 ม , ม.42 การทบทวนภารกิจ การทบทวนกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมวด 5 ม การการะจายอำนาจการตัดสินใจ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

3 __________________________________________________________________________________

4 เพื่อให้มีกรอบแนวคิด แนวทาง และเครื่องมือ
เป้าหมาย ทิศทาง ของ PMQA เพื่อให้มีกรอบแนวคิด แนวทาง และเครื่องมือ ในการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารขององค์กรให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

5 PMQA เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลักษณะสำคัญขององค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2.การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 5.การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 1.การนำองค์กร 7.ผลลัพธ์ การดำเนินการ 3.การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.การจัดการ กระบวนการ 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้


ดาวน์โหลด ppt ธนิตสรณ์ จิระพรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google