งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก เม.ย.09

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก เม.ย.09"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก. 6-24 เม.ย.09
Needs Analysis & Planning eLearning Design eLearning Development eLearning Implementation & Delivery eLearning Evaluation Singapore Polytechnic International Pte Ltd (Wholly-owned subsidiary of Singapore Polytechnic) 500 Dover Road, Singapore

2 การพัฒนาeLearning (eLearning Development)
(e-learning approaches) Web 2.0 แนวโน้มการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี (e-learning trend and technology) จัดทำต้นแบบการเรียนรู้ (Prototype development)

3 ผลลัพท์ที่ได้จากการเรียนรู้ (learning outcome)
จำแนกความสามารถการเรียนรู้ (Identify the different approaches) เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของการเรียนรู้ (Compare and contrast the different approachs) ลักษณะเด่นของบุคคลากรในการพัฒนาทีม (Identify one man development team)

4 การจัดทำหรือการพัฒนาการเรียนรู้ (Development Approaches)
ADDIE Model การพัฒนาการเรียนรู้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย Analysis Design  Development  Evaluation Implementation การจัดทำหรือการพัฒนาการเรียนรู้ (Development Approaches) Design > < Development

5 Development Approaches
แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1. Traditional Development Approach 2. Rapid Development Approach 3. One-Man Development (OMD) Team

6 แนวโน้มการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี (eLearning trend and technology)
จำแนกความแตกต่างของวิธีการเรียนรู้ จำแนกความแตกต่างและประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน จำแนกความแตกต่างและใช้เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้

7 วิธีการเรียนรู้ (Learning Method)
แบ่งได้หลายวิธี ดังนี้ Traditional learning Online learning Self Paced learning Blended learning Integrate learning

8 Blended learning Models
แบ่งเป็น 3 วิธี Anchor Blend Bookend Blend Field Blend

9 Anchor Blend มีขั้นตอนการเรียนดังนี้
Learners attend Face to Face class Trainers teach the subject by showing / doing Trainers Introduce help that is available online after class

10 มีขั้นตอนการเรียนดังนี้
Bookend Blend มีขั้นตอนการเรียนดังนี้ Provide prior knowledge before class. (Online) Learner attend class After class , online meeting was facilitated to check on progress

11 Field Blend มีขั้นตอนการเรียนดังนี้ Resources was provided online
Learners are given a task / project Learners refer to the resources provided to help them complete their task

12 Development Tools Top 20 tools from learning professionals(1)
Delicious (free) Firefox (free) Google Reader(free) Skype (free) Wordpress (free) Google search (free) Google docs (free) Power Point Moodle (free) Blogger (free)

13 Development Tools Top 20 tools from learning professionals(2)
Twitter (free) Audacity (free) Wikipedia (free) Gmail (free) Flickr (free) Ning (free) iGoogle (free) YouTube (free) Wikispaces Slideshare (free)

14 Web 2.0 Web 2.0 ที่ใช้ในปัจจุบันมีข้อดี คือ Social web
Promotes collaboration Facilitates collective intelligence User-Created content Interactive & engaging

15 เปรียบเทียบระหว่างWeb 1.0 และ Web 2.0 ดังภาพ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร eLearning สำหรับ มทรก เม.ย.09

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google