งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS )
Chapter 3 2

2 Introduction to Financial Statements
Three primary financial statements. Income Statement Statementof Financial Position Statement of Cash Flows Also called Balance Sheet We will use a corporation to describe these statements.

3 Introduction to Financial Statements
Income Statement Statement of Financial Position Statement of Cash Flows Describes where the enterprise stands at a specific date.

4 Statement of Financial Position (Balance Sheet)
What is the company’s financial position at the end of a period? Assets = Liabilities + Owner’s Equity

5 Introduction to Financial Statements
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Depicts the revenue and expenses for a designated period of time.

6 Income Statement Revenues – Expenses Net Income (Loss)
How well did the company perform during the month? Revenues – Expenses Net Income (Loss)

7 Introduction to Financial Statements
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Net income (or net loss) is simply the difference between revenues and expenses.

8 Introduction to Financial Statements
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Depicts the ways cash has changed during a designated period of time.

9 Statement of Cash Flows
How much cash did the company generate and spend during the year? Operating cash flows + Investing cash flows + Financing cash flows Increase (decrease) in cash

10 Relationships Among Financial Statements
Beginning of period End of period Time Balance Sheet Balance Sheet Income Statement Statement of Cash Flows 3

11 งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ (Assets) หนี้สิน (Liabilities)
ประกอบด้วย สินทรัพย์ (Assets) หนี้สิน (Liabilities) ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ/ทุน (Ower’s Equity)

12 งบแสดงฐานะการเงินเงิน
สินทรัพย์ (Assets) สินทรัพย์หมุนเวียน(Current Assets) เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ

13 ง งบแสดงฐานะการเงิน บแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ( Non Current Assets) เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14 งบ งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะการเงิน
หนี้สิน (Liabilities) หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non Current Liabilities)

15 งบ งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะการเงิน
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ(Ower’s Equity) หุ้นทุน ส่วนเกินทุน กำไรสะสม

16 ง งบแสดงฐานะการเงินดงฐานะการเงิน
รูปแบบ แบบรายงาน แบบบัญชี

17 งบกำไรขาดทุน’งบไรขาดทุน
รายได้(Revenues) ค่าใช้จ่าย(Expenses) กำไรขาดทุน(Profit &Loss) - กำไรต่อหุ้น(Earning Per Share)

18 งบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุน
รายได้ (Revenues) รายได้จากการขาย/บริการ รายได้อื่น

19 งบกำไรขาดทุน ต้นทุนขายสินค้า/บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่าย (Expenses) ต้นทุนขายสินค้า/บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น

20 งงบกำไรขาดทุนบกำไรขาดทุน
รูปแบบ แสดงแบบขั้นเดียว แสดงแบบหลายขั้น

21 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
แสดงการเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้น แสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไรสะสม

22 Beginning retained earnings +Net income (-Net loss) -Dividends
Why did the company's retained earnings change during the year? Beginning retained earnings +Net income (-Net loss) -Dividends Ending retained earnings

23 ง งบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

24 The Need for Adequate Disclosure
Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows Notes to the financial statements(หมายเหตุประกอบงบการเงิน)often provide facts necessary for the proper interpretation of the statements.

25 End of Chapter 3 4


ดาวน์โหลด ppt งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google