งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนมาตรฐานและประเมินผล สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนมาตรฐานและประเมินผล สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนมาตรฐานและประเมินผล สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

2 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ DVIFA

3 ส่วนมาตรฐานและประเมินผล
ความเป็นมา ในอดีต – ปี เป็น “ฝ่ายทดสอบ” กองทดสอบและฝึกอบรม กรมวิเทศสหการ (DTEC) สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2545 – ปัจจุบัน เป็น “ฝ่าย” และต่อมาเป็น “ส่วน” ของสถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจาก การฏิรูประบบราชการ

4 บทบาทและหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการทดสอบภาษาอังกฤษของภาคราชการไทย รวมถึงหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน/องค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ

5 กลุ่มผู้รับบริการด้านการทดสอบ
บุคลากรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ ที่ประสงค์จะมีผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสมัครรับทุนไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ในต่างประเทศ/หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรพิเศษของ สำนักงาน ก.พ. รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกผู้แทนไปปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระฯ เพื่อการวางแผนพัฒนาและการบริหาร บุคลากร การสอบตามภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ชาวต่างประเทศที่สมัครรับทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ในหลักสูตรนานาชาติ ณ สถาบันอุดมศึกษาของไทย

6 ประเภทการสอบ ในอดีต (จาก DTEC สู่ DVIFA)
Practical Test Academic Test สอบ 2 ทักษะ ผลการทดสอบ ร้อยละ หลักการ – วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการทดสอบ การรายงานผลการทดสอบ Placement Test สอบ 2 ทักษะ ผลการทดสอบ ร้อยละ หลักการ – วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการทดสอบ การรายงานผลการทดสอบ ดำเนินการทั้งที่ สถาบันการต่างประเทศฯ และในภูมิภาค (ตามความเหมาะสม)

7 ประเภทการสอบในปัจจุบัน เริ่ม 1 มกราคม 2559
ประเภทการสอบในปัจจุบัน เริ่ม 1 มกราคม 2559 Placement Test การสมัครต้องดำเนินการ โดยหน่วยงาน เป็นผู้ส่ง ชื่อผู้เข้าสอบ เป็นสิทธิ์ของผู้สอบ และ ผู้สอบดำเนินการเอง

8 Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills

9 สอบ 4 ทักษะ ผลการทดสอบ CEFR หลักการ – วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการทดสอบ การรายงานผลการทดสอบ

10 สอบ 4 ทักษะ การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด
- การอ่านและการฟัง จะต้องสอบควบคู่กันเสมอ - ผู้สมัครสอบการเขียน / การพูด จะต้องมีผลการสอบการอ่าน ระดับ B2 และ การฟัง ในระดับ B2 (ของการสอบคราวเดียวกัน) ข้าราชการสมัครสอบด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online เลือกวันตามปฏิทินการสอบ (ยกเลิก การรอให้มีประกาศทุน แล้วจึงสมัครสอบ และยกเลิกการส่งสอบโดยหน่วยงาน) ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสอบ โดยละเอียดที่ difa-tes.mfa.go.th ค่าธรรมเนียมการทดสอบ ศึกษาที่ website ผลการสอบ DIFA TES เป็นผลตามแนวทาง CEFR มีอายุ 2 ปี การรายงานผลการทดสอบ ส่งให้ผู้สอบโดยตรง (สามารถดูที่ website ได้) กรณีนำไปยื่นสมัครรับทุน ให้ถ่ายสำเนาและลงชื่อรับรองเอกสาร เก็บฉบับจริงไว้ใช้ต่อไป การสอบใหม่ (retake) ต้องมีระยะห่างจากการสอบครั้งก่อน 6 เดือน

11 B2 B1 Intermediate A2 มาตรวัดระดับความสามารถทางภาษา CEFR C2 Elementary
Common European Framework of Reference for Languages Proficient User C2 Mastery C1 Advanced Independent User B2 Upper Intermediate B1 Intermediate Basic User A2 Elementary Beginner A1 มาตรวัดระดับความสามารถทางภาษา CEFR

12 ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ
C1 Advanced B2 Upper Intermediate B1 below B1 B1+ B2+ DIFA TES : 5 ระดับความสามารถทางภาษา

13 สิ่งที่เกิดขึ้น ในช่วง 12 เดือน

14 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 มีผู้สมัครสอบ 679 ราย
การอ่าน – การฟัง 675 ราย การเขียน ราย การพูด ราย

15 ผู้สมัครทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
ทักษะการอ่านและการฟัง ปี : ประเภทสังกัด

16 ผู้สมัครทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ทักษะการอ่านและการฟัง ปี 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

17 DIFA TES ปี 2559 : 11 หน่วยงานที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปรษณีย์ไทย 6. กระทรวงอุตสาหกรรม 7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 8. กระทรวงพาณิชย์ 9. กระทรวงแรงงาน (มีจำนวนผู้สอบเท่ากัน) 10. กระทรวงวิทยาศาสตร์ 11. กระทรวงยุติธรรม ก.เกษตร 75 สำนักนายก 63 ก.คลัง 55 สธ. 54 สนง.เลขาธิการผู้แทนราษฎร 53 ปณ.ไทย 27 ก.อุต 25 ก.ทรัพย์ 24 ก.แรงงาน+พณ. เท่ากัน 22 กฟน วท. + สตง. เท่ากัน ก.ยธ นอกนั้น น้อยกว่า 20 (มีตั้งแต่ 1 คน – 19 คน) สำหรับ กต. มี 3 คน (เพราะนักการทูต สอบ DIFA TES – IH (ปี คน ) 3 คนนี้ สอบเพื่อนำผลไปสมัครอบรม ILC OCC และ AOCC

18 ภาพรวมผลการสอบ DIFA TES
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) ระดับ CEFR Reading Listening B1 ถึง C1 88 % 84 % below B1 10 % 14 % ขาดสอบ 2%

19 การสมัครอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC - OCC ปีงบประมาณ 2560
ผลการสอบ DIFA TES กับ การสมัครอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC - OCC ปีงบประมาณ 2560 กราฟ ซ้ายสุด คือ C1 B2+ B2 B1+ B1 below B1 และ ขาดสอบ

20 วัตถุประสงค์ การสอบ ILC OCC
(สอบ ปี 2559) ILC OCC ผู้สมัคร คน หน่วยงาน 220 (36 หน่วยงาน) 64 (25 หน่วยงาน) อยู่ในเกณฑ์ ที่หลักสูตรกำหนด (ได้เข้าร่วมอบรม) 96 (44%) 30 (47%) สูงกว่าเกณฑ์ 68 (31%) ไม่มีการกำหนดขั้นสูง หากสอบผ่านเกณฑ์ ก็จะได้ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ไม่ถึงเกณฑ์ 56 (25%) 34 (53%) l

21 DIFA TES ที่บุคลากรในสังกัดควรรู้
ทุกคน (ขรก. พรสก. พนง.ในกำกับของรัฐ) มีสิทธิ์สมัครสอบ (ดูปฏิทินสอบ – ศึกษาวิธีสมัคร, เงื่อนไขการสมัครสอบ – ดำเนินการสมัคร online ทั้ง web+มือถือ 2 ขั้นตอน (1) สมัคร member (2) สมัครสอบ – ชำระเงิน KTB form – เข้าสอบ - รับผลสอบ) สมัครสอบด้วยตนเอง เตรียมตนให้มีคุณสมบัติพร้อม ศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบ วางแผนสอบ ให้สอดคล้องกับ การนำผลไปยื่นต่อแหล่งทุน การใช้ผลการสอบ DIFA TES : การอบรมของ DVIFA , ทุน TICA (เกือบ 50 ทุน) ทุน - โครงการของ ก.พ. – HiPPS (ประกาศขณะนี้ 115 ทุน)

22 หลักการสมัครสอบ DIFA TES : เตรียมตนให้มีคุณสมบัติพร้อม (มีผลการสอบ) ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีทุนมาจะได้สมัครได้เลย ศึกษาข้อกำหนด/เงื่อนไข/ปฏิทินการสมัครสอบ ให้ละเอียด : ที่ ก่อนสมัครสมาชิก - สมัครสอบ วางแผนการสอบ : คำนึงถึงวันที่ต้องการใช้ผลสอบ สถาบันการต่างประเทศฯ จะส่งผลสอบออกจาก กต. ภายใน14 วัน นับจากถัดไปหลังจากวันสอบ เช่น สอบวันที่ 1 ผลสอบจะส่งออกจาก กต. ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 (สามารถดูผลได้ที่ website ก่อน) วิธีสมัครสอบ Online 24 ชม. และการชำระเงินด้วยแบบชำระเงิน ได้ 3 ช่องทาง คือ ที่ ธ.กรุงไทย ATM-KTB หรือ Net Bank ผลการสอบ จะส่งให้ผู้สอบเท่านั้น

23 การสมัครสอบ DIFA TES มี 2 ขั้นตอน คือ
สมัครสมาชิก (ทำได้ล่วงหน้า ตลอดเวลา) สมัครสอบ (ตามช่วงเวลาในปฏิทินการสอบ) การสมัครสมาชิก ไม่มีค่าใช้จ่าย ศึกษาวิธีการสมัคร และเตรียมเอกสาร (บัตรประจำข้าราชการ/พนักงาน) ที่จะต้อง upload ให้พร้อมก่อนสมัคร ทุกคน (ขรก. พรสก. พนง.ในกำกับของรัฐ) มีสิทธิ์สมัครสอบ (ดูปฏิทินสอบ – ศึกษาวิธีสมัคร, เงื่อนไขการสมัครสอบ – ดำเนินการสมัคร online ทั้ง web+มือถือ 2 ขั้นตอน (1) สมัคร member (2) สมัครสอบ – ชำระเงิน KTB form – เข้าสอบ - รับผลสอบ) สมัครสอบด้วยตนเอง เตรียมตนให้มีคุณสมบัติพร้อม ศึกษาเงื่อนไขการสมัครสอบ วางแผนสอบ ให้สอดคล้องกับ การนำผลไปยื่นต่อแหล่งทุน การใช้ผลการสอบ DIFA TES : การอบรมของ DVIFA , ทุน TICA (เกือบ 50 ทุน) ทุน - โครงการของ ก.พ. – HiPPS (ประกาศขณะนี้ 115 ทุน)

24

25

26

27

28

29

30

31

32 ตามที่ผู้สมัครได้กำหนดไว้
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามที่ผู้สมัครได้กำหนดไว้

33

34

35

36

37

38

39

40

41 กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น
ในช่วง 12 เดือน

42 หน่วยงาน แหล่งทุน ต้นสังกัด ผู้สมัครสอบ

43 เช่น หน่วยงานขอทราบผลการสอบของผู้สอบ ขอเปิดรอบพิเศษ ขอสมัครหลังจากพ้นช่วงรับสมัครสอบแล้ว ขอยกเว้น – ขอลดราคา ค่าสมัครสอบ ขอทราบผลการสอบเร็วกว่ากำหนด ฯลฯ

44 สถาบันการต่างประเทศฯ ไม่มีนโยบายติว ทั้งโดยหน่วยงานและ
การติว สถาบันการต่างประเทศฯ ไม่มีนโยบายติว ทั้งโดยหน่วยงานและ โดยบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศฯ เอง สถาบันการต่างประเทศฯ มีตัวอย่างข้อสอบให้ศึกษาฟรีทุกทักษะ ตัวอย่างข้อสอบ ทุกชุดใน website สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ดำเนินการขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของแล้ว (ในส่วนเนื้อเรื่อง/ไฟล์เสียง) และ นอกจากนั้น ในส่วนโจทย์/คำถาม การอธิบาย ฯลฯ เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันการต่างประเทศฯ กรณีมีผู้นำตัวอย่างข้อสอบไปใช้เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทน (ทุกรูปแบบ) ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และจะถูกดำเนินการตามกฎหมายและตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป

45 การศึกษาตัวอย่างข้อสอบ และ การขอเชื่อม link DIFA TES

46

47

48


ดาวน์โหลด ppt ส่วนมาตรฐานและประเมินผล สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google