งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบัน ภาษาอังกฤษ สพฐ.. ความสามารถและทักษะ ตามจุดเน้น แสวงหาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหา ใช้ เทคโนโ ลยี มีทักษะ ชีวิต ชั้น ม. 4 - 6 ใช้ ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบัน ภาษาอังกฤษ สพฐ.. ความสามารถและทักษะ ตามจุดเน้น แสวงหาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหา ใช้ เทคโนโ ลยี มีทักษะ ชีวิต ชั้น ม. 4 - 6 ใช้ ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบัน ภาษาอังกฤษ สพฐ.

2 ความสามารถและทักษะ ตามจุดเน้น แสวงหาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหา ใช้ เทคโนโ ลยี มีทักษะ ชีวิต ชั้น ม. 4 - 6 ใช้ ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ ใช้ทักษะ การคิด

3 ACTFL American Council on the Teaching of Foreign Language WIDA World Class Instructional Design and Assessment Consortium CEFR Common European Framework of Reference Principles of Language Teaching and Learning จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ด้านภาษาอังกฤษ

4 Company Logo องค์ประกอบสมรรถนะทางภาษา Grammatical Competence Socio Linguistic Competence Discourse Competence Strategic Competence สมรรถนะในการสื่อสาร Communicative Competence สมรรถนะในการสื่อสาร

5 Company Logo Language Content Phonology Morphology Syntax Functions Cultures Topics Language Teaching and Learning Language Skills Listening Speaking Reading Writing

6 ตัวอย่างลำดับความสามารถและ ทักษะการอ่าน วิเคราะห์และ สรุปข้อมูลจากสื่อ ภาษาอังกฤษ อย่างหลากหลาย ทั้งในและ ต่างประเทศ อ่านออกเสียง ระบุใจความสำคัญ รายละเอียด ลำดับ เหตุการณ์ จากประเด็น ข่าว จากสื่อจริงทั้งในและ ต่างประเทศ แยกแยะ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลจาก สื่อหลากหลาย ทั้งในและ ต่างประเทศ ม.5 ม.4 ม.4 ม.6ม.6

7 การวางแผนพัฒนาผู้เรียน Who to teach What to teach How to teach How to assess

8 Company Logo ห่วงโซ่ คุณภาพ หลักสู ตร องค์ความรู้ ทักษะที่จะทำ ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดเน้น คืออะไร What to teach B วิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลเป็นอย่างไร How to teach B วิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลเป็นอย่างไร How to teach การ เรียนรู้ รู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนบรรลุผล How to assess รู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนบรรลุผล How to assess การวัด และ ประเมิน ผล

9 What to teach… หนังสือ / ตำราเรียน สิ่งพิมพ์ / แผ่นปลิว / แผ่นพับ สื่อ จริง สื่อ อิเล็กทรอนิ กส์ / มีเดีย

10 แนวทา ง การจัด กิจกรร มการ เรียนรู้ How to teach Project Work Surveying Debating Diagram/ Graphic organizer Role Playing Dramatizing English Camp/ Field Trip Project Work Discussion News Reporting Journal keeping/ Diary writing

11 Company Logo Interviewing Test Essay Writing Cloze Test Gap Filling Test Types Quiz speech conversation Report writing Portfolio

12 แนวทางการพัฒนาสำหรับ สถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา หลักสูตร นักเรียน ครู สื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่าย

13 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร - วิเคราะห์หลักสูตร - ทบทวนหน่วยการเรียนรู้/ แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล - พัฒนาหลักสูตร

14 Company Logo ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน /เขตพื้นที่การศึกษา ด้านการพัฒนาครู เสริมสร้างศักยภาพครูในด้านองค์ความรู้ทางภาษา ทักษะการสอน และการวัดและประเมิน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตและเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษา

15 Company Logo ตัวอย่างกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ด้านการพัฒนานักเรียน จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ

16 Company Logo ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน /เขตพื้นที่การศึกษา ด้านการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาเครือข่ายครูสอนภาษาอังกฤษทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาเครือข่ายนักเรียนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

17 ตัวอย่างกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำรวจ จัดทำข้อมูล ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน จัดมุมภาษาอังกฤษ มุมรักการอ่าน English Corner/ Reading Corner เชิญวิทยากรภายนอก / เจ้าของภาษา มาสอนในโรงเรียน

18 Company Logo ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ฝึกการโต้วาที / การกล่าวสุนทรพจน์ ฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าว การจัดทำรายการวิทยุภาคภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน การจัดทำหนังสือพิมพ์โรงเรียนฉบับ ภาษาอังกฤษ จัดการประกวดละคร การเล่านิทาน การ พูดในที่สาธารณะ

19 http://english.obec.go.th

20

21 ตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt สถาบัน ภาษาอังกฤษ สพฐ.. ความสามารถและทักษะ ตามจุดเน้น แสวงหาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหา ใช้ เทคโนโ ลยี มีทักษะ ชีวิต ชั้น ม. 4 - 6 ใช้ ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google