งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English for Graduate Studies *** ภาวะผู้นำด้านการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English for Graduate Studies *** ภาวะผู้นำด้านการบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English for Graduate Studies *** ภาวะผู้นำด้านการบริหาร
Asst. Prof. Dr. Suwaree Yordchim ภาวะผู้นำด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ *** ผศ. ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม ภาวะผู้นำด้านการบริหาร : สถาบันวิจัยพัฒนา ๒๕๕๖-๒๕๖๐

2 Introduction: Course description
ENG5101 English for Graduate Studies ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (สาขาศิลปะการแสดง) Credits: 3(2-2-5) ทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ กลวิธีที่จำเป็นต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่านและการสรุปความสำคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการในสาขาที่ศึกษาจากสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ Basic skill in speaking, listening, reading and writing English, essential to the ability and performance in reading and summarizing main ideas from an article's abstract and academic papers in the field of study forms of print and electronic media writing an abstract in English

3 Course Outline No. Content Assignment 1 *Introduction
*Abstract structure Describe 5 abstracts 2 *Reading skills: 1)Words from dictionary Analyze 15 words from the abstracts 3 2)Guessing meaning Analyze 5 words from the abstracts 4 3)Anaphoric devices Analyze 3 words from the abstracts 5 4)Topic and main idea Analyze main points from the abstracts 6 5)Detail Analyze details from the abstracts 7 *Presentation: Abstract structure Do presentations


ดาวน์โหลด ppt English for Graduate Studies *** ภาวะผู้นำด้านการบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google