งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gen 2  ทุกศูนย์ควรจะมีนักจิตบำบัด Gen 3  บุคลากรต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมของ ชาติอาเซียน Gen 4  การพัฒนาบุคลากร เรื่อง Knowledge Sharing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gen 2  ทุกศูนย์ควรจะมีนักจิตบำบัด Gen 3  บุคลากรต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมของ ชาติอาเซียน Gen 4  การพัฒนาบุคลากร เรื่อง Knowledge Sharing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Gen 2  ทุกศูนย์ควรจะมีนักจิตบำบัด Gen 3  บุคลากรต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมของ ชาติอาเซียน Gen 4  การพัฒนาบุคลากร เรื่อง Knowledge Sharing

3 Gen 5  Standard Operation ที่เป็นแนวทาง เดียวกัน แต่สามารถ ปรับใช้ได้กับทุกศูนย์หรือทุกพื้นที่ตาม ท้องถิ่นต่าง ๆ Gen 6  การจัดตัวอาคารแบบ Zoning ที่ชัดเจนที่ เหมาะแก่การฟื้นฟูฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม การศึกษา และอาชีพที่ดี Gen 7  เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะเครื่องออกกำลังกาย ในรูปแบบ Weight Station

4 Gen 8  ให้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมในท้องถิ่น เพื่อให้ตรงตามความต้องการ ให้บริการ Gen 9  จัดกิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนา คุณภาพ โดยติดตามว่าเลิกได้กี่ เปอร์เซ็นต์  วัดจากความพึงพอใจของญาติที่มาเยี่ยม ในความมีวินัยของ ลูกหลานที่ดีขึ้น

5 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ยึดหลัก 4 M  Man - ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาบำบัด และสังเกต พฤติกรรมผู้เข้ารับการบำบัด ว่าเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพ  Money - มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการ จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ - ที่ช่วยลดความเสี่ยงภายในศูนย์ฯ

6  Meterial - อาคารสถานที่ควรจะเป็นอาคารที่เปิดโล่ง ติดตั้ง CCTV ล้อมรั้ว - เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันอันตรายกับตัวครูเวร ในกรณีที่เกิด การหลบหนีและครูจะต้องติดตาม เช่น กระบอง, ไฟฉาย - เรื่องของตัวบทกฎหมายที่คุ้มครอง บุคลากรในศูนย์ฯ  Management - ให้เพิ่มการสังเกตพฤติกรรมเพิ่มเติมว่า เป็นผู้ค้า หรือผู้เสพ - การเตรียมการเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt Gen 2  ทุกศูนย์ควรจะมีนักจิตบำบัด Gen 3  บุคลากรต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมของ ชาติอาเซียน Gen 4  การพัฒนาบุคลากร เรื่อง Knowledge Sharing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google