งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์

2 1 st confirm 21 มิ. ย.52 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยยืนยัน H1N1 จำแนกตามวันเริ่มป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ War room 3 ก. ค. 52 เปิดคลินิกโรคไข้หวัดหวัด 13 ก. ค. 52 cluster

3 1 st confirm 21 มิ. ย.52 War room 3 ก. ค. 52 เปิดคลินิกโรคไข้หวัดหวัด 13 ก. ค. 52 ปิดคลินิกโรคไข้หวัดหวัด 10 ต. ค. 52 แสดงจำนวนผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 มิ. ย.- 23 พ. ย. 2552 เริ่มการเฝ้าระวังโรค 5 มิ. ย.52

4 การระบาดในโรงเรียน cluster แรก ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย

5 war room ไข้หวัดใหญ่ รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์

6 คลินิกโรคไข้หวัด ร. พ. เชียงราย ประชานุเคราะห์ วันแรก

7 คลินิกโรคไข้หวัด โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

8

9 หอผู้ป่วยโรคไข้หวัด โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์

10 การบริหารจัดการภายในคลินิก โรคไข้หวัด

11

12 แนวทางการให้การดูแลรักษา ในระยะแรก

13 แนวทางการให้การดูแลรักษา ในระยะแรก

14 ประเด็นที่พบ เกี่ยวกับแนวทางการ รักษา ต้องทำความเข้าใจ ปรับเพิ่ม รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อการนำไปใช้ ในระบบการทำงานจริง รายละเอียดมาก ปรับเปลี่ยนบ่อย เกิด ความสับสน แพทย์บางท่านไม่ยอมรับ ปฏิเสธการ ออกตรวจ

15 แบบติดตามผู้ป่วย

16 แบบเฝ้าระวังอาการด้วยตนเอง

17

18 ประเด็นที่พบ เกี่ยวกับแนวทางการ รักษา ต้องจัดทำแนวทางในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ป่วยและญาติ (FAQ) ต้องจัดประชุม และ ทบทวนแนวทาง การรักษาแก่ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

19 ประเด็นที่พบ เกี่ยวกับแนวทางการ รักษา ต้องจัดทำแนวทางในการให้คำปรึกษา แก่ผู้ป่วยและญาติ (FAQ) ต้องจัดประชุม และ ทบทวนแนวทาง การรักษาแก่ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

20 Oseltamivir การให้

21 การให้ Post exposure prophylaxis การหยุด Oseltamivir หลังจากที่ พบว่าไม่ใช้ผู้ป่วยยืนยัน ADR จาก Oseltamivir การจัดเตรียมยาน้ำ และ stock สำหรับเด็ก ประเด็นที่พบ เกี่ยวกับการใช้ยา

22 Delayed treatment เวลาเฉลี่ย Onset- มา โรงพยาบาล 2.39 วัน มัธยฐาน Onset- ได้รับยา 2 วัน (0-10 วัน ) – ไม่คิดถึง – มั่นใจว่าไม่ใช่ – ไม่รู้ – รู้ว่าใช่แต่ไม่ให้ยา ประเด็นที่พบ เกี่ยวกับการใช้ยา

23 Delayed treatment เวลาเฉลี่ย Onset- มา โรงพยาบาล 2.39 วัน มัธยฐาน Onset- ได้รับยา 2 วัน (0-10 วัน ) – ไม่คิดถึง – มั่นใจว่าไม่ใช่ – ไม่รู้ – รู้ว่าใช่แต่ไม่ให้ยา ประเด็นที่พบ เกี่ยวกับการใช้ยา

24 ผู้ป่วย admit

25 Cohort ward เจ้าหน้าที่เกิดความเหนื่อยล้า ความไม่เข้าใจ ตื่นตระหนก ของเจ้าหน้าที่ ทำเป็น Zoning แทน เน้นการ ล้างมือและให้สุขศึกษาแก่ ผู้ป่วยและญาติ ( หอผู้ป่วย กุมาร ) ประเด็นที่พบ

26 แนวทางการรักษา และแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในคลินิก

27

28

29

30

31 OPD card ที่ออกแบบสำหรับคลินิกโรคไข้หวัด

32


ดาวน์โหลด ppt ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google