งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน จังหวัด..จัดการ..อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน จังหวัด..จัดการ..อย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
เกษตร Zoning พืชอื่น (S3,N) ข้าว (S3,N) อ้อย รง.(S1,S2) พื้นที่ 800,000 ไร่. ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน จังหวัด..จัดการ..อย่างไร 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
เกษตร Zoning พืชอื่น (S3,N) ข้าว (S3,N) อ้อย รง.(S1,S2) พื้นที่ 800,000 ไร่. ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน จังหวัด..จัดการ..อย่างไร 10 10

11 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
กลไก หนึ่ง อนุ กก.บริหารส่วนท้องถิ่น 27 เขต (ผวจ.เป็นประธาน /ป.อก.ลงนาม) กลไก สอง อนุ กก.อ้อยระดับท้องถิ่น 27 เขต (กจ.เป็นประธาน/ อ.กสก.ลงนาม) กลไก กำกับ กก.ขับเคลื่อนเกษตร Zoningของทุกจังหวัด ผวจ. : ประธาน /ป.กษ.ลงนาม เป้า หมาย ข้าว/อื่น (S3,N) อ้อย รง.(S1,S2) 11 11

12 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
จ.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาล 27 เขต (สอน.) เครื่องมือ หนึ่ง เครื่องมือ สอง จ.ฝ่ายไร่และฝ่ายส่งเสริมของโรงงาน (เอกชน.) เครื่องมือ สาม สมาคม/สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยในพื้นที่ เป้า หมาย ข้าว/อื่น (S3,N) อ้อย รง.(S1,S2) 12 12

13 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
เจ้าภาพบูรณาการ เครื่อง มือการ ทำงาน กลไก การ ทำงาน กษ.,กจ., พด.,จ.สอน. โรงงาน, ชาวไร่อ้อย เป้า หมาย ข้าว/อื่น (S3,N) อ้อย รง.(S1,S2) 13 13

14 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ 14 14

15 เสถียรราคาสินค้าเกษตร..ยุคเปลี่ยนแปลง
เกษตร Zoning ตลาดนำการผลิต 1. พื้นที่เหมาะสม ทรัพยากร มิตรสิ่งแวดล้อม 2. คุณภาพ ผลผลิต ปลอดภัย 3. ลดต้นทุน การผลิต ฐานความรู้ เสถียรราคาสินค้าเกษตร..ยุคเปลี่ยนแปลง 15 15

16 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ 16 16

17 เกษตร Zoning Dynamic (ตลาด) Static (วิชาการ) Commodity Area 17 17

18 “Crop Requirement” “Soil Suitability”
เกษตร Zoning Human Resource Physical “Crop Requirement” “Soil Suitability” Balance Demand Supply Commodity Area 18 18

19 “Crop Requirement” “Soil Suitability”
เกษตร Zoning Smart Farmer:ผลิตบนฐานความรู้ Human Resource Physical “Crop Requirement” “Soil Suitability” Balance Demand Supply Commodity Area ตลาดนำการผลิต 19 19

20 เกษตร Zoning Area Balance Physical Commodity
Smart Farmer:ผลิตบนฐานความรู้ Human Resource Physical “Crop Requirement” “Soil Suitability” Balance Demand Supply Commodity Area Facility ต่อเนื่อง : ระบบน้ำ ระบบขนส่ง ระบบแปรรูป ระบบโลจิสติกส์ 20 20

21 จังหวัด..จัดการ..อย่างไร
เกษตร Zoning จังหวัด..จัดการ..อย่างไร หลักคิด หลักการ หลักปฏิบัติ 21 21

22 พื้นที่จังหวัด = Farm model
เกษตร Zoning จัดการ สินค้าเกษตร 1. เหมาะสม กับพื้นที่ 2. สอดคล้อง กับตลาด พื้นที่จังหวัด = Farm model 22 22

23 เกษตร Zoning วิเคราะห์ และ สื่อสาร การ ปฏิบัติ การ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านเกษตรกรรมของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด : ประธาน 23 23

24 เกษตร Zoning 1. 2. 3. วิเคราะห์ ข้อมูล สินค้า เกษตร
วิเคราะห์ และ สื่อสาร วิเคราะห์ ข้อมูล พื้นที่ เกษตร สื่อสาร สู่ภาค ส่วนที่ เกี่ยวข้อง 5. 6. 4. การขับ เคลื่อน เกษตร โซนนิ่ง พัฒนา และ ส่งเสริม การตลาด การ ปฏิบัติ การ จัดทำ เกษตร โซนนิ่ง จังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านเกษตรกรรมของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด : ประธาน 24 24

25 1.วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตร ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ
พื้นที่ใน จังหวัด ปริมาณ ใช้/เหลือ แหล่งซื้อ แหล่งขาย ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ “Demand” ปริมาณ ผลผลิต “Supply” ปริมาณ การผลิต ช่วงเวลา เก็บเกี่ยว การจัดการ ในจังหวัด ช่วงภัยพิบัติ ในจังหวัด 25 25

26 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร
พื้นที่ ในจังหวัด “S2” พื้นที่/ เกษตรกร “S1” พื้นที่/ เกษตรกร ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ “เหมาะสม” ข้อมูลแผนที่ สารสนเทศ “ไม่เหมาะสม” “N” พื้นที่/ เกษตรกร “S3” พื้นที่/ เกษตรกร การตรวจ สอบพื้นที่จริง พื้นที่ ในจังหวัด 26 26

27 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร
พื้นที่ ในจังหวัด เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ “เหมาะสม” ข้อมูลแผนที่ สารสนเทศ “ไม่เหมาะสม” ปรับ เปลี่ยน การผลิต ปรับ เปลี่ยน การผลิต การตรวจ สอบพื้นที่จริง พื้นที่ ในจังหวัด 27 27

28 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร
พื้นที่ ในจังหวัด เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ เพิ่ม ประสิทธิ ภาพ ชนิดสินค้า เกษตรสำคัญ “เหมาะสม” ข้อมูลแผนที่ สารสนเทศ ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกำหนดเขตเหมาะสม สำหรับสินค้าเกษตร พืช 13, ปศุสัตว์ 5, ประมง 2 การตรวจ สอบพื้นที่จริง 28 28

29 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เกษตร
29 29

30 แผนที่เขตส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อสร้างรายได้ใหม่จังหวัดเลย
พื้นที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อยโรงงาน (S1+S2) มีเนื้อที่ 1,312,991 ไร่ พื้นที่เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนในการปลูกข้าวนาปีเป็นอ้อยโรงงาน ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานน้ำตาล 119,861 ไร่ โรงงานอ้อยและโรงงานผลิตเอทานอล รัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานน้ำตาล พื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การผลิต (S3+N) มีเนื้อที่ 284,484 ไร่ (S3= 23,817 ไร่ N = 260,667 ไร่ )

31 3. สื่อสารสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม เป้าหมาย ผู้บริหาร ข้อมูล การสื่อสาร เกษตรกร องค์กร ธุรกิจ วิธีการ สื่อสาร หน่วยงาน 31 31

32 3. สื่อสารสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ม เป้าหมาย เข้าใจ หลักการ ประโยชน์ ข้อมูล การสื่อสาร สาระ วิธีการ สื่อสาร ยอมรับ สนับสนุน บรรลุเป้าหมาย 32 32

33 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด
1.แผนปฏิบัติปี คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด พื้นที่เหมาะสม (S1,S2) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ พัฒนาปัจจัย สร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 33 33

34 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต
1.แผนปฏิบัติปี คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ด้านประมง ด้านพืช ความพอใจและสมัครใจของเกษตรกร ศก.พอเพียง ด้านปศุสัตว์ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิต 34 34

35 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด
1.แผนปฏิบัติปี คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด แบบฟอร์มที่ 1-4 (3.1ข้าวเป็นอ้อย) แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มที่ 6-7 พร้อมคำอธิบายแบบฟอร์มที่ 1-7 35 35

36 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด
1.แผนปฏิบัติปี คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด ส่ง ก่อน 15 พฤศจิกายน 2556 Excel Files Hard Copy 36 36

37 4. จัดทำเกษตรโซนนิ่งในจังหวัด
1.แผนปฏิบัติปี คำของบประมาณปี 58 3.แผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ในจังหวัด การผลิต การตลาด Model:นำร่องการปฏิบัติในพื้นที่ Smart Farmer Smart Officer 37 37

38 5. การขับเคลื่อนเกษตรโซนนิ่ง มาตรการ จูงใจ (Incentive)
เปรียบเทียบรายได้ มาตรการ หลัก เดิม ปรับเปลี่ยน พื้นที่เหมาะสม+ตลาด มาตรการ จูงใจ (Incentive) 38 38

39 5. การขับเคลื่อนเกษตรโซนนิ่ง
เปรียบเทียบรายได้ มาตรการ หลัก เดิม ปรับเปลี่ยน พื้นที่เหมาะสม+ตลาด กระบวนงานบริการ วิชาการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศ Smart Farmer Smart Officer 39 39

40 5. การขับเคลื่อนเกษตรโซนนิ่ง มาตรการ จูงใจ (Incentive)
มาตรการ หลัก รอกระทรวงการคลัง มาตรการ จูงใจ (Incentive) อัตราดอกเบี้ย เกษตรพันธะ สัญญา Facility ต่อเนื่อง 40 40

41 6. พัฒนาและส่งเสริมการตลาด การ แปรรูป สินค้า เกษตร
พื้นที่ ในจังหวัด การ แปรรูป สินค้า เกษตร การ รับรอง คุณภาพ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ /เอกชน “ข้อตกลงร่วม(MOU)” แหล่ง รับซื้อ สินค้า เกษตร เกษตร กร ผู้ผลิต ภาคองค์กร เกษตรกร พื้นที่ นอกจังหวัด 41 41

42 ข้าราชการ กษ..to be.. Smart Officer
เกษตร Zoning ความสำเร็จการทำงาน สำคัญอันดับ วิธีการคิด 1. สำคัญอันดับ วิธีการทำ 2. คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น ข้าราชการ กษ..to be.. Smart Officer 42 42

43 Change Forward “เกษตรและอาหารไทย” “ยิ่งใหญ่ของโลก”
การแข่งขันภาคเกษตรของไทยยุคการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสารสนเทศ Global สิ่ง...ที่ต้องทำ Change สิ่ง...ที่ควรทำ ตลาดนำการผลิต Thailand สิ่ง...ที่น่าทำ Forward ทำต่อเนื่อง ผลิตฐานความรู้ Goal “เกษตรและอาหารไทย” “ยิ่งใหญ่ของโลก”


ดาวน์โหลด ppt ครอบคลุมพื้นที่ 33 จังหวัด 20 โรงงาน จังหวัด..จัดการ..อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google