งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)
40 ไร่ 3 งาน ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร 21 ไร่ - 2 งาน - 35 ตารางวา

2 แผนภาพการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง ปี 2556
พ.ย. – 6 ก.พ.56 7 ก.พ. – 6 มี.ค.56 7-14 มี.ค.56 15 มี.ค.-30 มิ.ย.56 พ.ค. – ส.ค. 56 ทดสอบ/ปรับปรุงแบบ 28 ก.พ.56 6 มี.ค.56 จังหวัด/อำเภอ อำเภอ อำเภอ ขออนุมัติงบประมาณ และโอนเงิน ให้จังหวัด อำเภอ • จัด VDO Conference • ถ่ายทอดสด •ประชุมชี้แจง •จัดจ้างทำแผ่น ไวนิล/แผ่นภาพ ประชาสัมพันธ์ •จัดพิมพ์แบบ รับขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียน • พิมพ์ข้อมูลลงสมุด • แจกสมุด ยกร่างแบบจัดเก็บ วางระบบจัดเก็บ จัดทำคู่มือ การจัดเก็บ 7 ก.พ.56 8 ก.พ.56 จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ทบก.รายแปลง ผลสัมมนา ส่วนกลาง จังหวัด •ปรับปรุงแบบ •ปรับปรุงโปรแกรม ส่งอุปกรณ์ให้จังหวัด • สมุด 4 ครั้ง 29มี.ค,28เม.ย, 28พ.ค,27มิ.ย56 • เครื่องพิมพ์/ หมึกพิมพ์ ภายใน 30 เม.ย.56 • จัดสรร • บริหารจัดการ ทบก.รายแปลง 10 จว+6เขต+ส่วนกลาง วางระบบประมวลผล 4 มี.ค.56 ทดสอบแบบ/โปรแกรม (นนทบุรี,สระบุรี,นครนายก) พัฒนาโปรแกรม จัดทำคู่มือ การใช้โปรแกรม 5 มี.ค. 56 •ปรับปรุงแบบ •ปรับปรุงโปรแกรม •ปรับปรุงคู่มือจัดเก็บ •ปรับปรุงคู่มือโปรแกรม ทดสอบ/ปรับปรุง โปรแกรม ส่วนกลางและเขต : ประสาน ติดตาม สนับสนุน ช่วยแก้ไขปัญหา

3 แผนภาพการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร
ต.ค. – ก.พ. 56 มี.ค. – มิ.ย. 56 พ.ค. – ส.ค. 56 สมุดทะเบียนเกษตรกร • ทบทวนเนื้อหา รูปแบบการจัดพิมพ์ • ร่าง TOR • ขออนุมัติหลักการจัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษและงบประมาณ • ดำเนินการจัดจ้าง ส่งสมุดให้จังหวัด 4 ครั้ง 29 มี.ค, 28 เม.ย, 28 พ.ค, 27 มิ.ย56 พร้อมคู่มือการจัดพิมพ์สมุด อำเภอ จังหวัดจัดสรร และบริหารจัดการ • พิมพ์ข้อมูลลงสมุด • แจกสมุดให้เกษตรกร เครื่องพิมพ์สมุดพร้อมหมึก • คณะกรรมการพิจารณา TOR • ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธี e-Auction (105 วัน) ส่งเครื่องพิมพ์พร้อมหมึก ให้จังหวัด ภายใน 30 เม.ย.56 พร้อมคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์

4 ประเด็น เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ไม่เคยขึ้นทะเบียน เป้าหมายการดำเนินงาน
2556 ทพศ. /กษ.01/ปาล์ม ฯ (มีแปลงฯ) 2552 ขึ้น ทบก. อย่างเดียว (ไม่มีแปลงฯ) ข้อมูลรายครัวเรือน รายละเอียดแปลง ข้อมูลรายครัวเรือน (7.2 ล้าน) ไม่เคยขึ้นทะเบียน

5 สรุปจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ประเด็น สรุปจำนวนครัวเรือนเกษตรกร น้อยกว่า 10, ครัวเรือน 632 อำเภอ (เมษายน ) 10,000 – 20,000 ครัวเรือน 212 อำเภอ (พฤษภาคม 2556) มากกว่า 20, ครัวเรือน 38 อำเภอ (มิถุนายน )

6 การดำเนินงาน ทบก.รายแปลง สมุดทะเบียนฯ 77 จังหวัด 67 จังหวัด

7 การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
การใช้ประโยชน์ 1 ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยพิบัติฯ ขึ้นทะเบียนแล้ว และข้อมูลเป็น รายแปลง (ทพ ศ./กษ 01) การสนับสนุนโครงการรับจำนำ 2 เกษตรกร ขึ้น ทะเบียน ขึ้นทะเบียนแล้ว และข้อมูลไม่มี รายแปลง ฐานข้อมูล ทบก. รายแปลง Smart Farmer 3 ไม่เคยขึ้นทะเบียน Agri – zoning

8 กระบวนการดำเนินงาน

9 กระบวนการดำเนินงาน

10 ขอบคุณ 40 ไร่ 3 งาน 21 ไร่


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google