งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน สภาฯอนุมัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๖-๓๐ ต.ค. พระราชทานปริญญา เตรียมก้าวสู่ AEC ดำเนินการสรรหา นายก สภามหาวิทยาลัย และ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ การดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและ กรรมการ สภามหาวิทยาลัย สิ้นสุดลง ตาม พรบ.มก.๒๕๕๘ ณ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ออกประกาศที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ส่วนงาน ปริญญา ครุยวิทยฐานะ ตราและสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เครื่องแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อบังคับ การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงาน ๒ กุมภาพันธ์ ๗๓ ปี มก. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ข้อบังคับ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงาน ออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เร่งด่วน ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน สายสนับสนุน ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ข้อบังคับการบริหารงานทั่วไป ดำเนินการ เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย พบ ก.บม. และ ประชาคม มก.ทุกวิทยาเขต ข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ-ขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๗๐) ครบรอบ ๘๔ ปี มก. ดำเนินการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ พนักงานสายสนับสนุน ภายใน ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ได้มาซึ่ง สภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการวิชาการ / สภาพนักงาน / คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน อธิการบดี / คณบดี / ผู้อำนวยการสถาบัน / ผู้อำนวยการสำนัก / หัวหน้าภาควิชา @ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ (๑)

2 พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ๑๕ ก.พ. สิ้นสุดวาระการรักษาการอธิการบดี (๑๔/๒) และรองอธิการบดี สภา มก. พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๖-๓๐ ต.ค. พระราชทานปริญญา เตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี (๑๔/๓) ??? ๓๑ ส.ค. สภา มก. ๘/๒๕๕๘ ๒๘ ก.ย. สภา มก. ๙/๒๕๕๘ ๑๙ต.ค.สภา มก. ๑๐/๒๕๕๘ ๒๓ พ.ย. สภา มก. ๑๑/๒๕๕๘ ๒๘ ธ.ค. สภา มก. ๑๒/๒๕๕๘ ๒๕ ม.ค. สภา มก. ๑/๒๕๕๙ ๒๙ ก.พ. สภา มก. ๒/๒๕๕๙ คณะ กก. นโยบายพัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับของรัฐ คณะ กก. นโยบายพัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับของรัฐ คณะ กก. นโยบายพัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับของรัฐ คณะ กก. นโยบายพัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับของรัฐ คณะ กก. นโยบายพัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับของรัฐ คณะ กก. นโยบายพัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับของรัฐ ๒๔ ส.ค. ก.บ.ม. ๒/๒๕๕๘ ๗ ก.ย. ก.บ.ม. ๓ /๒๕๕๘ ๕ ต.ค. ก.บ.ม. ๔/๒๕๕๘ ๙ พ.ย. ก.บ.ม. ๕/๒๕๕๘ ๑๔ ธ.ค. ก.บ.ม. ๖/๒๕๕๘ ๑๑ ม.ค. ก.บ.ม. ๑/๒๕๕๙ ๘ ก.พ. ก.บ.ม. ๒/๒๕๕๙ ๗ ก.ย. ก.พ.ม. คณะ กก.พัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับฯ คณะ กก. พัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับฯ คณะ กก. พัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับฯ คณะ กก. พัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับฯ คณะ กก. พัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับฯ คณะ กก. พัฒนา มก. เป็น ม.ในกำกับฯ ๑๘ ส.ค. นายกสภามหาวิทยาลัย พบผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๗๐) ครบรอบ ๘๔ ปี มก. ประกาศ/ ข้อบังคับ เร่งด่วน การบริหารงาน บุคคล การแสดงเจตนา เปลี่ยน สถานภาพไปเป็น พนักงาน การจัดตั้งส่วน งาน การบริหารส่วน งาน คณะกรรมการ วิชาการ ฯลฯ จัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เร่งด่วนที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ และร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับอื่นๆ ที่จะนำมาใช้/ปฏิบัติ จันทร์ ๗ ก.ย. สภามหาวิทยาลัย พบ ก.บ.ม. สภามหาวิทยาลัย พบ บางเขน : พุธ ๙ ก.ย. ประกาศที่ต้องประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา : ส่วนงาน ปริญญา ครุยวิทยฐานะ ตราและสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เครื่องแบบ สภามหาวิทยาลัย พบ ศรีราชา : อังคาร ๒๒ ก.ย. สภามหาวิทยาลัย พบ กำแพงแสน : อังคาร ๒๙ ก.ย. สภามหาวิทยาลัย พบ มก.ฉกส. : ศุกร์ ๒ ต.ค. @ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ (๒)

3 สภามหาวิทยาลัย เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ภารกิจสำคัญเร่งด่วนด้าน การพัฒนา การปรับโครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ๑๒ ปี นโยบายและระบบ บริหารงานบุคคล นโยบายและระบบการ จัดทำงบประมาณ การ บริหารการเงินและ ทรัพย์สิน นโยบายและระบบการ พัฒนาด้านวิชาการ นโยบายและระบบการ ติดตามและประเมินผล ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) หน้าที่คณะกรรมการ พิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามความใน พระราชบัญญัติฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัย พิจารณา พิจารณาร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ จะต้องนำไปใช้บังคับ หรือดำเนินการ เสนอ สภามหาวิทยาลัย พิจารณา พิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ๑๒ ปี เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ดำเนินการพัฒนา มหาวิทยาลัยในรูปแบบ มหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐให้เกิดความ ต่อเนื่อง เรียบร้อย แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน อื่นๆ ตามที่สภา มหาวิทยาลัย มอบหมาย คณะกรรมการพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ก.พ.ม.) คณะอนุกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ด้านการบริหารงาน ทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ ด้านการศึกษา นิสิต และศิลปวัฒนธรรม ด้านการประกันคุณภาพ และการตรวจสอบ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร หน้าที่คณะอนุกรรมการ จัดทำร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามความใน พระราชบัญญัติฯ จัดทำร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ จะต้องนำไปใช้บังคับ หรือดำเนินการ จัดทำร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ๑๒ ปี ดำเนินการพัฒนา มหาวิทยาลัยในรูปแบบ มหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐให้เกิดความ ต่อเนื่อง เรียบร้อย อื่นๆ ตามที่คณะ กรรมการฯ มอบหมาย @ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ (๓)

4 เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. จัดคน (นายกสภา มก. พบ ผู้บริหาร: ๑๘ ส.ค.) สภามหาวิทยาลัย พบ ก.บ.ม. (๗ ก.ย.) สภามหาวิทยาลัย พบ บางเขน (๙ ก.ย.) สภามหาวิทยาลัย พบ ศรี ราชา (๒๒ ก.ย.) สภามหาวิทยาลัย พบ กำแพงแสน (๒๙ ก.ย.) สภามหาวิทยาลัย พบ เฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (๒ ต.ค.) คณะกรรมการนโยบายพัฒนา มก. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ คณะกรรมการบริหาร มก. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ รัฐ ฯลฯ ๒. จัดงาน ประกาศ ระบียบ ข้อบังคับ ที่ออกตาม พระราชบัญญัติ มก. พ.ศ.๒๕๕๘ แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา มก ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๗๐) การวิจัยสถาบันเพื่อการ พัฒนา มก. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ บริหาร (Super Data – MIS) การนำ มก. ไปสู่ระบบ ธรรมาภิบาล การพัฒนา มก. สู่ ๖ U ฯลฯ ๓. จัดเงิน การบริหารการเงิน มก. รายรับ : งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ รายจ่าย ๒. การบริหารจัดการ สินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ : อาคาร สถานที่ สังหาริมทรัพย์ : ทรัพย์สินทางปัญญา ๓. ฯลฯ ๔. จัดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน ๑.วิชาการ ๒.วิจัย ๓.บริการวิชาการ ๔.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสนองงานตาม พระราชดำริของพระราชวงศ์ ๕.นิสิต ๖.บุคลากร ๗.นิสิตเก่า ภารกิจสำคัญเร่งด่วน ด้านการพัฒนา นโยบายและระบบบริหารงานบุคคล นโยบายและระบบการจัดทำงบประมาณ การ บริหารการเงินและทรัพย์สิน นโยบายและระบบการพัฒนาด้านวิชาการ นโยบายและระบบการติดตามและประเมินผล ผู้บริหาร ฯลฯ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๗๐) ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะ กลาง ระยะยาว การปรับโครงสร้างองค์กร @ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ (๔)


ดาวน์โหลด ppt พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google