งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่ต้า เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “การรู้จักตนเองและทรัพยากรของเรา : กุญแจสู่การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่ต้า เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “การรู้จักตนเองและทรัพยากรของเรา : กุญแจสู่การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่ต้า เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “การรู้จักตนเองและทรัพยากรของเรา : กุญแจสู่การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน กรณีลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ต้า” วันที่ 14 ตุลาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ :

2 ผังการบริหารจัดการน้ำ ของ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

3 ZONE 1 ZONE 2 . ข้าว 8,570 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 21,943,320 ลบ.ม.
. ข้าว 8,570 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 21,943,320 ลบ.ม. . พืชไร่หมุนเวียน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ข้าวโพดหวาน, ถั่วเหลือง ) 30,249 ไร่ ปริมาณใช้น้ำ 7,101, ลบ.ม. . พืชอื่นๆ 8, ไร่ ปริมาณใช้น้ำ 3,097, ลบ.ม. ปริมาณน้ำต้นทุน 29,045, ลบ.ม. พื้นที่เขต1. มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น (ในฤดูปกติ) ประมาณ 34,604.44ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 3,305 คน มีครัวเรือน 1,132 ครัวเรือน พืชที่ปลูก จำนวนไร่ ปริมาณการใช่น้ำ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,893 ไร่ ,431, ลบ.ม./ไร่ 2.ถั่วเหลือง ,588 ไร่ ,604, ลบ.ม./ไร่ 3.ข้าวนา ,570 ไร่ ,047, ลบ.ม./ไร่ 4.ข้าวโพดหวาน ไร่ , ลบ.ม./ไร่ 5. พืชอื่นๆ , ไร่ , ลบ.ม./ไร่ รวม , ไร่ ห้วยผานีด ZONE 1 ห้วยพูไท ห้วยปุง,ห้วยแมง ห้วยแม่ทะ ห้วยแม่นากูน ZONE 2 พื้นที่เขต2. มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น (ในฤดูปกติ) ประมาณ 25, ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 3,293 คน มีครัวเรือน 1,1140 ครัวเรือน พืชที่ปลูก จำนวนไร่ ปริมาณการใช่น้ำ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,980 ไร่ ,235, ลบ.ม./ไร่ 2.ถั่วเหลือง ไร่ ,604, ลบ.ม./ไร่ 3.ข้าวนา ,570 ไร่ ,895, ,038 ลบ.ม./ไร่ 4.ข้าวโพดหวาน ไร่ , ลบ.ม./ไร่ 5. พืชอื่นๆ , ไร่ ,595, ลบ.ม./ไร่ รวม , ไร่ ห้วยแม่แหลงน้อย ห้วยฮ้อ ห้วยแม่พร้า ห้วยปุงเหนี่ยว ห้วยป่าบง ห้วยแม่แหลงหลวง ห้วยทรายขาว ห้วยแม่ต้า

4 พื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงต้าทั้งหมด คิดเป็น 192,288.37 ไร่
จำนวนประชากร 6,610 คน ครัวเรือน 2,267 ครัวเรือน 10 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 1.ที่อยู่อาศัย 1, ไร่ 2. สานบันการศึกษา ไร่ 3. สภาบันศาสนา ไร่ 4. สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไร่ 5. เกษตรกรรม 25, ไร่ 6. เขตปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 34, ไร่ 7. เขตป่าไม้ , ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 192, ไร่ 2.ฝายสบแมง พิกัด N E ห้วยผานีด ZONE 1 1.ฝายแม่ทาม พิกัด N E ห้วยพูไท ห้วยปุง,ห้วยแมง ห้วยแม่ทะ 3.ฝายแม่ทะ พิกัด N E ห้วยแม่นากูน ZONE 2 5.อ่างเก็บน้ำแม่นากูล พิกัด N E ห้วยแม่แหลงน้อย ห้วยฮ้อ ห้วยแม่พร้า ห้วยปุงเหนี่ยว 4.ฝายแม่ต้านอก พิกัด N E ห้วยป่าบง ห้วยแม่แหลงหลวง 6.อ่างเก็บน้ำแม่แหลงน้อย พิกัด N E ห้วยทรายขาว 7.หนองน้ำซับ พิกัด N E 8.หนองทรายขาว พิกัด N E ห้วยแม่ต้า

5 พื้นที่ ZONE 1. มีพื้นที่รับน้ำฝน ประมาณ 4,604.44 ไร่
ความต้องการน้ำ 4,844,735 ลบ.ม. น้ำท่าจากน้ำฝน 2,151,755 ลบ.ม. น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง คงเหลือ 3 ล้าน ลบ.ม. ฝาย,สระ,หนองน้ำเก็บกักน้ำได้ ล้าน ลบ.ม. ขาดน้ำใช้ในฤดูแล้ง 850,000 ลบ.ม. ห้วยผานีด พื้นที่ ZONE 2. มีพื้นที่รับน้ำฝน ประมาณ 2, ไร่ ความต้องการน้ำ 3,024,000 ลบ.ม. น้ำท่าจากน้ำฝน 1,151,755 ลบ.ม. น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง คงเหลือ 1.8 ล้าน ลบ.ม. ฝาย,สระ,หนองน้ำเก็บกักน้ำได้ 1 ล้าน ลบ.ม. ขาดน้ำใช้ในฤดูแล้ง 187,000 ลบ.ม. ZONE 1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลงตอนล่าง(สบทาม) ห้วยพูไท ห้วยปุง,ห้วยแมง ห้วยแม่ทะ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเส้นตะวันออก ห้วยแม่นากูน ZONE 2 โครงการก่อสร้างทำนบดิน(ห้วยปุงเหนี่ยว) ห้วยแม่แหลงน้อย ห้วยฮ้อ ห้วยแม่พร้า ห้วยปุงเหนี่ยว โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำร่องป่าแป้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ห้วยป่าบง ห้วยแม่แหลงหลวง ห้วยทรายขาว โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้า(น้ำดิบ) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำนาใน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แจม ห้วยแม่ต้า โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้าพร้อมปรับปรุงระบบท่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(บ้านแหลง)

6 ประกอบการจัดทำผังน้ำ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงลำดับตามความสำคัญ) ประกอบการจัดทำผังน้ำ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ขนาดปริมาณงาน (กxยxส) พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน (มี/ไม่มี) 1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้า(จุดแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า) 2,3,8 เหล่า , ม่อน , เหล่าศรีภูมิ 31x25x1.5 เมตร N E 1,700 3,026 1,036 มี 1,350,000 พร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ 2 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บ้านแหลง) 5,,9 แหลง , สันติสุข N E 1,500 1,345 404 1,200,000 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนทำนบดินพร้อมระบบส่งน้ำ(ห้วยปุงเหนี่ยว) 2,8 เหล่า , เหล่าศรีภูมิ 6x50x6 เมตร N E 2,500 2,188 730 ไม่มี 4,000,000 4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (บ้านน้ำดิบ) 4,5,7,9 น้ำดิบ , แหลง , หัวฝาย,สันติสุข แพ+อุปกรณ์และงานวางท่อใต้ดิน 3,000 เมตร N E 2,000 2,073 708 15,000,000 5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำร่องป่าแป้น 1.5x1x1,000 เมตร N E 500 450 220 2,000,000 N E 6 โครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำเส้นตะวันออก 10 แสนทอง 1.5x1.6x2,000 เมตร N E 550 201 3,500,000 7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาใน 2,3 เหล่า , ม่อน 1.5x1x2,000 เมตร N E 350 600 150 3,000,000 8 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แหลงหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ 5,9 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1,800 484 30,000,000 9 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แจมพร้อมระบบส่งน้ำ 3,4 ม่อน , น้ำดิบ 1,191 428 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลงตอนล่าง(สบทาม) N E 9,700 4,550 2,015 รวม 120,050,000

7 ผังบริหารการจัดการน้ำ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

8 ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชตำบต้าผามอก
พื้นที่โซนที่ 1 พื้นที่ปลูก จำนวน(ไร่ ) การใช้น้ำ น้ำต้นทุน จำนวนเกษตรกร หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (ราย) 1. ข้าว , , ,170 ลบ.ม./ไร่ 2. ข้าวโพด , ลบ.ม./ไร่ 3. มันสำปะหลัง , ลบ.ม./ไร่ 4. พืชอื่นๆ , ลบ.ม./ไร่ รวม , , , พื้นที่โซนที่ 3 พื้นที่ปลูก จำนวน(ไร่ ) การใช้น้ำ น้ำต้นทุน จำนวนเกษตรกร หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (ราย) 1. ข้าวโพด , , ลบ.ม./ไร่ 2. มันสำปะหลัง , ลบ.ม./ไร่ 4. พืชอื่นๆ , ลบ.ม./ไร่ รวม , , , ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชตำบต้าผามอก พื้นที่ทั้งหมด 192 ตารางกิโลเมตร หรือ 120,000 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 90,000 ไร่ (75 เปอร์เซ็น) พื้นที่การเกษตร 30,000 ไร่ (25 เปอร์เซ็น) จำนวนประชากรทั้งหมด 4,700 คน ครัวเรือน 1,486 ครัวเรือน หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ZONE 1 ZONE 3 ZONE 2 ข้าว 658 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 769,860 ลบ.ม. ข้าวโพด 2,409 ไร่ปริมาณความต้องการน้ำ 1,433,355 ลบ.ม. มันสำปะหลัง 870 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 433,517,250 ลบ.ม. พืชสวน (หน่อไม้) 700 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 840,000 ลบ.ม. พืชอื่นๆ 411 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 246,600 ลบ.ม. พื้นที่โซนที่ 2 พื้นที่ปลูก จำนวน(ไร่ ) การใช้น้ำ น้ำต้นทุน จำนวนเกษตรกร หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (ราย) 1. ข้าว , , ,170 ลบ.ม./ไร่ 2. ข้าวโพด , ลบ.ม./ไร่ 3. มันสำปะหลัง , ลบ.ม./ไร่ 4. หน่อไม้ , ,200 ลบ.ม./ไร่ 5. พืชอื่นๆ , ลบ.ม./ไร่ รวม , ,911, , ,213

9 ข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำ
พื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง 1,447ไร่ ความต้องการน้ำ 989,740 ลบ.ม. อ่างและสระเก็บน้ำได้ 1,535,000 ลบ.ม. สามารถนำน้ำมาใช้ได้ 921,000 ลบ.ม. ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 68,740 ลบ.ม.ม. พื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง 1,521ไร่ ความต้องการน้ำ 905,600 ลบ.ม. อ่างและสระเก็บน้ำได้ 490,000 ลบ.ม. สามารถนำน้ำมาใช้ได้ 294,000 ลบ.ม. ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 611,600 ลบ.ม.ม. ห้วยแม่ทรายผง ห้วยดินดำ ห้วยสีเสียด อ่างห้วยก๋ำ ห้วยแม่แจม สระกิ่วคอกช้าง สระห้วยดินดำ ห้วยผาขวาง ฝายแม่ต้า ตัวที่ 2 ห้วยคาด สระ ห้วยก๋ำ ห้วยเกี๋ยงพา อ่างห้วยเกี๋ยงพา ZONE 1 ห้วยปู่อ้าย ห้วยหลุก ห้วยกิ่วดู่ สระห้วยคาด สระ ห้วยไผ่ ห้วยริน สระ ห้วยหอย สระ ห้วยกั้ง ZONE 2 ฝายน้ำริน-โพธิ์ทอง ZONE 3 ห้วยแฮ้ สระจำหมาก ห้วยแม่สวก สระ ฝายแม่ต้า ตัวที่ 1 ห้วยเขี๋ยง สระ ห้วยเดื่อ สระ ฝายแม่ต้า ตัวที่ 3 ห้วยปอย สระ ห้วยทะลุ สรุปภาพรวมทั้งตำบล พื้นที่การเกษตรฤดูแล้งทั้งหมด 5,048 ไร่ ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 1,891,265 ลบ.ม. อ่างห้วยปอย ห้วยแก้ว ห้วยกุ๊ก อ่างห้วยแก้ว ห้วยผาโข้ง ห้วยบ่อน้ำ พื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง 2,080 ไร่ ความต้องการน้ำ 1,911,725 ลบ.ม. อ่างและสระเก็บน้ำได้ 1,168,000 ลบ.ม. สามารถนำน้ำมาใช้ได้ 700,800 ลบ.ม. ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 1,210,925 ลบ.ม.

10 โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
ห้วยแม่ทรายผง ห้วยดินดำ ห้วยสีเสียด 2 16 ห้วยแม่แจม ห้วยผาขวาง 1 11 13. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยคาด 14. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยแก้ว 15. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำใยหินสถานีสูบน้ำใหม่พม่า 16. ขุดลอกห้วยดินดำ 17. ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้า ตัวที่ 3 18. ขุดลอกสระห้วยไผ่ 19. ขุดลอกสระห้วยหอย 20. ขุดลอกสระห้วยเดื่อ 21. ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้า ม.8 (เหนือสะพาน) 22. ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านศรีล้อม 23. ก่อสร้างฝายคอนกรีตห้วยแม่ต้า(วังงูเหลือม) 24. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สวก 1. ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้าตัวที 2 2. ก่อสร้างทำนบดินห้วยสีเสียด 3. ก่อสร้างทำนบดินห้วยกิ่วดู่ 4. ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาดจี้ 5. ก่อสร้างทำนบดินห้วยกั้ง 6. ก่อสร้างทำนบดินห้วยผาโข้ง 7. ก่อสร้างทำนบดินห้วยกุ๊ก 8. ก่อสร้างฝายห้วยคาดนาแก้ว 9. ก่อสร้างทำนบดินห้วยบ่อน้ำ 10. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยหลุก 11. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยก๋ำ 12. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยเกี๋ยงพา ห้วยคาด ห้วยก๋ำ ห้วยเกี๋ยงพา 12 23 3 13 ZONE 1 4 ห้วยปู่อ้าย ห้วยหลุก ห้วยกิ่วดู่ 10 ห้วยไผ่ ห้วยริน ห้วยหอย 18 19 ห้วยกั้ง 5 ZONE 3 ZONE 2 ห้วยแฮ้ 8 ห้วยแม่สวก 15 ห้วยเขี๋ยง 24 20 ห้วยเดื่อ 21 ห้วยปอย ห้วยทะลุ 14 ห้วยแก้ว 17 ห้วยกุ๊ก 7 6 ห้วยผาโข้ง 22 9 ห้วยบ่อน้ำ

11 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงตามลำดับความสำคัญ)ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบลต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 1 ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้าตัวที่ 2 ผามอก 2,000 เมตร 600235 201120 1,300 400 190 มี 2,000,000 2 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยสีเสียด ตามแบบกรมชลประทาน 598827 1,700 300 135 1,975,000 3 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยกิ่วดู่ 4 เกี๋ยงพา 597060 2,000 630 1,983,000 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาดจี้ แบบ มข.27 602090 1,500 326 212 ไม่มี 800,000 5 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยกั้ง 6 ใหม่พม่า 597143 450 216 1,973,000 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยผาโข้ง 8 ศรีใจ 599412 1,800 612 323 1,984,000 7 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยกุ๊ก 597304 1,890 632 421 1,999,000 ก่อสร้างฝายห้วยคาดนาแก้ว ปง 598335 500 324 9 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยบ่อน้ำ อิม 601431 451 1,980,000 10 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยหลุก ม่วงเจริญ 3,000 เมตร 601892 3,000,000

12 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงตามลำดับความสำคัญ)ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบลต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 11 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยก๋ำ 1 ผามอก 5,000 เมตร 597509 2,000 600 200 ไม่มี 5,000,000 12 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำPE อ่างห้วยเกี๋ยงพา 4 เกี๋ยงพา 4,000 เมตร 602198 2,500 450 230 4,000,000 13 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยคาด 2,000 เมตร 597975 1,700 312 145 2,000,000 14 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยแก้ว 5 อิม 602653 3,000 315 15 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำใยหินสถานีสูบน้ำใหม่พม่า 6 ใหม่พม่า 2,500 เมตร 599419 500 250 มี 3,000,000 16 ขุดลอกห้วยดินดำ 599558 1,800 456 155 17 ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้าตัวที่ 3 8 ศรีใจ - 598471 780 390 18 ขุดลอกสระห้วยไผ่ 596665 1,500 325 189 19 ขุดลอกสระห้วยหอย 7 ม่วงเจริญ 601915 700 350 20 ขุดลอกสระห้วยเดื่อ 605924 712 356

13 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงตามลำดับความสำคัญ)ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบลต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 21 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้า ม.8 (เหนือสะพาน) 8 ศรีใจ ตามแบบกรมชลประทาน 598798 3,500 723 600 ไม่มี่ 10,000,000 22 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านศรีล้อม 598801 3,400 1,000 ไม่มี 23 ก่อสร้างฝายคอนกรีตห้วยแม่ต้า(วังงูเหลือม) 1 ผามอก 600145 201149 1,500 860 320 15,000,000 24 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สวก 7 ม่วงเจริญ 604039 4,000 1,250 45,000,000 รวม 126,494,000

14 ผังการบริหารจัดการน้ำ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

15 ผังพื้นที่การเกษตร รวมใช้น้ำอีกประมาณ 1,070,000 ลบ.ม. ฝายจุดที่ 1
การปลูกพืชฤดูแล้ง รวม 320 ราย 630 ไร่ หมู่ที่ 1 เกษตรกร 50 ราย จำนวน 125 ไร่ ข้าว ไร่ จำนวน 5 ราย ข้าวโพด 20 ไร่ จำนวน 10ราย ถั่วเหลือง ไร่ จำนวน 35 ราย หมู่ที่ 2 เกษตรกร 70 ราย จำนวน 150 ไร่ ข้าว 10 ไร่ จำนวน 3 ราย ข้าวโพด 95 ไร่ จำนวน 47 ราย ถั่วเหลือง 35 ไร่ จำนวน 13 ราย ผักกาด 10 ไร่ จำนวน 7 ราย หมู่ที่ 12 เกษตรกร 200ราย จำนวน ไร่ ข้าว ไร่ จำนวน ราย ข้าวโพด ไร่ จำนวน 118 ราย ถั่วเหลือง ไร่ จำนวน 57 ราย รวมใช้น้ำอีกประมาณ 1,070,000 ลบ.ม. ฝายจุดที่ 1 ฝายจุดที่ 2 ฝายจุดที่ 3

16 ผังแหล่งน้ำที่มีอยู่
พื้นที่ทั้งหมด ตร.กม. หรือ 61, ไร่ พื้นที่ป่า 24,877 ไร่ พื้นที่เกษตร 1,733 ไร่ จำนวนประชากร 5,337 คน ครัวเรือน 1,898 ครัวเรือน หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อ่างเก็บน้ำแม่ลาน ม.1 บ. นาสาร ปริมาณความจุ 4,200,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำแม่ยาก ม.3 บ.ทุ่งตากล้า ปริมาณความจุ 210,000 ลบ.ม. ลำห้วยแม่ลาน ม.1 ม.2 ม.12 ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 100,000 ลบ.ม ความยาว 5,000 เมตร แม่น้ำยมไหลผ่าน บ้านห้วยแม่ต้า ม.7 บ้านแม่หลู้ ม.11 ช่วงไหลผ่านประมาณ 10 กิโลเมตร

17 บัญชีโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำการเกษตรในฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ พ.ท. กักเก็บน้ำ (ลบ.ม.) งบประมาณ (บาท) หมู่ที่ บ้าน พ.ท. (ไร่) ครัวเรือน 1 ก่อสร้างฝายเก็บน้ำแบบ มข-27 ม.1 บ้านนาสาร แบบ มข-27 สูง 2.00 เมตร ยาว 25 เมตร N E 60 80 30,000 800,000 2 ม.2 บ้านบ่อ แบบ มข-27 สูง 2.00 เมตร ยาว เมตร N E 100 60,000 3 ม.12 บ้านก้องฝาย N E 50,000 4 ขุดลอกล้ำห้วยแม่ลาน ม.1 ม.2 ม.12 นาสาร กว้าง เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร เริ่ม N E สิ้นสุด N E 240 270 250,000 5,000,000 5 โครงการดาดคอนกรีตส่งน้ำ ด้านบนกว้าง เมตร ด้านล่างกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.60 เมตร 500 1,000,000 รวม 580 650 390,500 ลบ.ม. 8,400,000

18 3.ข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกภูมิศาสตร์ของน้ำแม่ต้า
ต.เวียงต้า ต.ต้าผามอก ต.บ้านปิน ลุ่มน้ำแม่ต้า มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 518 ตร.กม. มีประมาณน้ำท่า 129 ล้าน ลบ.ม./ปี ความยาวห้วยแม่ต้า กม.กว้าง ม. เกิดทางเหนือของอำเภอลองไหลไปรวมกับลำห้วยแม่แลงที่บ้านแป้น ไหลผ่านบ้านม่อน บ้านน้ำดิบ บ้านแหลง บ้านผาลาย บ้านผามอก บ้านเกี๋ยงพา บ้านน้ำริน บ้านปง บ้านห้วยดอกไม้ บ้านต้นผึ้ง บ้านห้วยเรือ ลงสู่แม่น้ำยม ที่บ้านต้า อำเภอลอง รวม 14 หมู่บ้าน 3 ตำบล อ.ลอง

19 การพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้ว
3.ข้อมูลพื้นฐานด้านอุทกภูมิศาสตร์ของน้ำแม่ต้า การพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้ว 1.อ่างเก็บน้ำ 6 แห่ง 2.ฝาย 8 แห่ง 3.สระเก็บน้ำ 34 แห่ง 4.ลำน้ำ/หนอง 11 แห่ง ความจุน้ำ 12,836,580 ลบ.ม. จากน้ำท่า 129 ล้าน ลบ.ม./ปี

20 พื้นที่เสี่ยงภัย (ไร่)
4.ประเด็นปัญหาสำคัญในการจัดการน้ำ/ลุ่มน้ำยม/จังหวัดแพร่ แม่น้ำยมไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ปัญหาภัยแล้ง อำเภอ จังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัย (ไร่) พด. ศูนย์น้ำ สอง แพร่ 38,053 36,518 ร้องกวาง 55,609 56,711 หนองม่วงไข่ 2,008 1,993 เมืองแพร่ 19,947 20,096 สูงเม่น 10,673 10,691 เด่นชัย 25,419 25,258 ลอง 58,933 56,473 วังชิ้น 66,293 71,115 รวม 276,935 278,855

21 แม่น้ำยมไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่ประสบภัย (ไร่)
4.ประเด็นปัญหาสำคัญในการจัดการน้ำ/ลุ่มน้ำยม/จังหวัดแพร่ แม่น้ำยมไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ปัญหาอุทกภัย อำเภอ จังหวัด พื้นที่ประสบภัย (ไร่) พด. JISDA สอง แพร่ 440 10,758 ร้องกวาง 7,235 8,374 หนองม่วงไข่ 2,816 4,031 เมืองแพร่ 33,498 32,154 สูงเม่น 13,997 12,857 เด่นชัย 3,541 2,995 ลอง 2,317 6,696 วังชิ้น 367 8,052 รวม 64,211 85,917

22 4.ประเด็นปัญหาสำคัญในการจัดการน้ำ/ลุ่มน้ำยม/ลุ่มน้ำสาขาแม่ต้า
ลุ่มน้ำแม่ต้าไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำแม่ต้า 1-3 ปี/ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ผังบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่ต้า เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ “การรู้จักตนเองและทรัพยากรของเรา : กุญแจสู่การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google