งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่งสันติภาพ และภราดรภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่งสันติภาพ และภราดรภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่งสันติภาพ และภราดรภาพ
@Sydney, Australia “Bahaism” ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่งสันติภาพ และภราดรภาพ

2 Bahaism ศาสนาบาไฮ 1. ประวัติความเป็นมา 6. วันสำคัญ 2. สัญลักษณ์
7. พิธีกรรม 3. ประวัติศาสดา 8. องค์กรบริหารศาสนา 4. คัมภีร์ในศาสนา 9. ฐานะของศาสนาในปัจจุบัน 5. หลักคำสอน 10. บทวิพากษ์

3 ประวัติความเป็นมา 1 กำเนิดที่ประเทศอิหร่าน ประมาณ 2406 ปี หลังพุทธศักราช 2 ศาสดาคือ พระบาฮาอุลลาห์ 3 ศาสนาบาไฮ เป็นศาสนาใหม่ล่าสุด 4 ศาสนาบาไฮ มีวิวัฒนาการจากศาสนาบาบี (Babism) 5 ศาสนาบาไฮ เกิดขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพ และความสงบสุขของสังคม

4 พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สืบจากพระเจ้าผ่านมาทางศาสนา
สัญลักษณ์ ภพของพระเจ้า พระบ็อบ พระศาสดา พระบาฮาอุลลาห์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สืบจากพระเจ้าผ่านมาทางศาสนา ภพของมนุษย์

5 ประวัติของศาสดา ชื่อเดิมคือ มีร์ซา ฮุสเซน อาลี
ชื่อเดิมคือ มีร์ซา  ฮุสเซน  อาลี เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.1817 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เป็นบุตรชายคนแรกของเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวย จุดประสงค์ในการก่อตั้งศาสนาของท่านเพื่อให้ทั้ง3ศาสนาที่เป็นปฎิปักษ์ต่อกันได้แก่ อิสลาม คริสต์ และโซโรอัสเตอร์ เกิดความปรองดอง หลังจากถูกเนรเทศครั้งที่ 2 ไปที่อิสราเอล ท่านใช้เวลาเผยแพร่ศาสนาเป็นเวลา 12 ปี จึงได้มรณภาพเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1892 พระบาฮาอุลลาห์ ค.ศ ค.ศ. 1892

6 คัมภีร์ในศาสนา 1. คัมภีร์อัคคัส (กิตาบี) ว่าด้วยธรรมวินัยต่างๆ
  1. คัมภีร์อัคคัส (กิตาบี) ว่าด้วยธรรมวินัยต่างๆ 2. คัมภีร์วจนะที่ซ่อนเร้น (The Hiden Words) ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  และความจริงขั้นพื้นฐานของศาสนาต่างๆ 3. คัมภีร์หุบผาทั้ง 7 และทั้ง 4 (The Seven and Four Valleys) ว่าด้วยวิวัฒนาการของมนุษย์ผู้แสวงหาจะต้องพบอะไรบ้าง 4. คัมภีร์อิกัน (Igan) คัมภีร์แห่งความมั่นใจ ว่าด้วยการอธิบายคำสอนที่ยากและซับซ้อนมากในปรัชญาของคัมภีร์เก่าๆ และว่าด้วยพระศาสดาที่พระเจ้าทรงส่งลงมายังโลกมนุษย์เป็นคราวๆ อีกด้วย

7 หลักคำสอนที่สำคัญ การศึกษาสำหรับทุกคน
ศาสนาต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล การมีภาษาช่วยที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก การขจัดอคติทุกรูปแบบ การค้นคว้าหาความจริงโดยอิสระ การสถาปนาสหพันธรัฐของโลก เพื่อรักษาสันติภาพด้วยการธำรงไว้ซึ่ง ความปลอดภัยร่วมกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม

8 วันสำคัญทางศาสนา อัยยัมมีฮา วันศักดิ์สิทธิ์ประจำปี
เป็นวันที่มีการให้ของขวัญ แสดงน้ำใจต่อผู้ป่วยและคนยากจน วันศักดิ์สิทธิ์ประจำปี วันเนอร์รูซ(วันปีใหม่ของบาไฮ) ตรง กับวันที่ 21 มี.ค. วันเทศกาลริสวาน ตรงกับวันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม วันเกิดพระบาฮาอุลลาห์ วันที่ 12 พฤศจิกายน วันสิ้นชีพพระบาฮาอุลลาห์ วันที่ 29 พฤษภาคม วันแห่งพระปฏิญญา ตรงกับวันที่ 26 งานฉลองบุญ ประกอบด้วย 3 ภาค ภาคธรรมะ ภาคบริหาร ภาคสังสรรค์ วันสำคัญทางศาสนา

9 การอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
การสวดมนต์ทุกวัน การอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน พิธีกรรม พิธีสมรส การตาย การถือศีลอด

10 ธรรมสภา ยุติธรรมสากล องค์กรบริหารศาสนา ธรรมสภาแห่งชาติ ธรรมสภาท้องถิ่น

11 ฐานะของศาสนาในปัจจุบัน
ศาสนาบาไฮ ถึงแม้จะเป็นศาสนาใหม่ล่าสุด แต่ก็กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศาสนิกของศาสนาบาไฮอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลก โดยมีศาสนิกประมาณ 10 ล้านคน มีการแปลคัมภีร์ศาสนาบาไฮออกเป็นภาษาต่างๆไม่น้อยกว่า 756 ภาษา

12 ฐานะของศาสนาในปัจจุบัน
ศาสนาบาไฮในทรรศนะทั่วไปถือกันว่า เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลาม โดยแยกตัวมาจากนิกายชิอะห์ ชาวบาไฮถือว่า ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาใด เพราะศาสนาบาไฮ มีศาสดา หลักการ คัมภีร์ศาสนา ปฏิทินศาสนา โบสถ์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเป็นของตน

13 วัดดอกบัว หรือ วัดบาไฮ
เป็นสถาปัตยกรรมของศาสนาบาไฮ ดอกบัวมักเป็นสัญลักษณ์ของสันติ ความบริสุทธิ์ ความรัก และความเป็นอมตะ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย

14 Ishqabad, Turkmenistan
Wilmette N.Chicago USA. Sydney Australia Santiago Chile Ishqabad, Turkmenistan Uganda Africa Panama City, Panama

15 สรุปศาสนาบาไฮ ศาสนาบาไฮ ตั้งชื่อตามศาสดาคือ พระบาฮาอุลลาห์
ศาสนาบาไฮ นับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว เป็นเอกเทวนิยม เกิดขึ้นเพื่อประนีประนอมระหว่างอิสลาม คริสต์ และโซโรอัสเตอร์ ศาสนาบาไฮเกิดขึ้นไม่ถึง 200 ปี ไม่สนับสนุนนักบวชจึงยังไม่มีนิกาย ศาสนาบาไฮเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา โดยมีความเชื่อทำนองเดียวกับศาสนาอิสลาม ชาวบาไฮเชื่อว่าการปฎิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเป็นความดี เป็นบุญกุศล ส่วนการละเมิดเป็นความทุกข์และบาปกรรม

16 เน้นให้คนในสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ขจัดความอคติทุกรูปแบบ
บทวิพากษ์ศาสนาบาไฮ ศาสนาบาไฮมีจุดมุ่งหมายที่จะประสานให้ทุกศาสนารวมเข้าด้วยกันเป็นศาสนาเดียว มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ในด้านต่างๆ เช่น เรื่องเพศ โอกาสที่จะได้รับการศึกษา เป็นต้น ศาสนาบาไฮยังไม่เป็นที่นิยม เพราะผู้คนยึดติดในศาสนาท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาบาไฮ ศาสนาแห่งสันติภาพ และภราดรภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google