งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยส่งเสริม การจัดกิจกรรมแนะแนว. องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน รู้ 1 รู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยส่งเสริม การจัดกิจกรรมแนะแนว. องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน รู้ 1 รู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยส่งเสริม การจัดกิจกรรมแนะแนว

2 องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน รู้ 1 รู้ 2 รู้ 3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

3 องค์ประกอบการเรียนรู้ (ที่มีประสิทธิภาพ) 1.ได้รับการยอมรับ (Respect) 2. รู้สึกปลอดภัย (Safety) 3. มีความเกี่ยวข้องกับตัวเอง (Relevancy) 4. เห็นประโยชน์ นำไปใช้ได้ (Immediacy) 5. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Engagement) 6.รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ (Inclusion) (Malcolm Knowles, Founder of Adult Education)

4 ฟังอย่างตั้งใจ ให้โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้สึก/ความคิดเห็น ใส่ใจความรู้สึกของนักเรียน 1. ได้รับการยอมรับ (Respect) การสื่อสารและแสดงออกของครู ทั้งภาษาพูดและภาษากาย

5 สร้างความรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้ ให้แลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดเห็นอย่างอิสระ ให้การยอมรับ ไม่จับผิด ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม ทำให้รู้สึกสนุกเพลิดเพลินที่จะเรียนรู้ 2. รู้สึกปลอดภัย (Safety)

6 3. มีความเกี่ยวข้องกับตัวเอง (Relevancy) ให้นักเรียนเห็นว่าเกี่ยวกับชีวิตใกล้ตัว ให้เห็นว่าเกิดขึ้นกับตนเองได้ ให้เชื่อมโยงเรื่องที่เรียนกับชีวิต ให้ที่ตรงกับความต้องการ ความสนใจของนักเรียน

7 ให้เข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ได้รับรู้ข้อมูลใหม่ ให้วางแผนนำสิ่งที่เรียนไปใช้ ให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดในชีวิตจริง สร้างความรู้สึกอยากแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ให้สรุปเชื่อมโยงด้วยตนเอง 4. เห็นประโยชน์ และนำไปใช้ได้ (Immediacy)

8 ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค้นหาคำตอบ ให้วิเคราะห์ ให้เชื่อมโยง ให้ฝึกปฏิบัติ ให้สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ตั้งคำถาม ให้แลกเปลี่ยนความรู้สึก ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 5. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Engagement)

9 การให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย การเปิดโอกาสให้นักเรียนดึงประสบการณ์เดิมออกมาใช้ การสรุปการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 6. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (Inclusion ) 6. รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (Inclusion )

10 การยอมรับ/การฟัง ความคิดเห็นนักเรียน การไม่ลดทอนคุณค่าในนักเรียน ทำให้นักเรียนเห็น ว่าเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับตัวเอง มีประโยชน์ และนำไปใช้ได้ การยกตัวอย่าง ที่ใกล้ตัว ทำให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิต ให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการเรียนรู้ สรุปองค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ สรุปองค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ

11 รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน Kinesthetic Auditory Visual

12 เรียนรู้จากการเห็น ชอบการนำเสนอที่เป็นภาพ แผนผัง การสาธิต และการดูภาพยนตร์/วีซีดี รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน Visual I SEE what you mean.

13 เรียนรู้จากการฟัง ชอบฟังการอภิปราย ฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยนถกเถียง และการอธิบายขั้นตอนให้ฟัง รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน Auditory I HEAR what you mean.

14 เรียนรู้จากกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทางร่างกาย และการมีส่วนร่วมโดยตรง ชอบการลงมือทำ การเคลื่อนไหว การสัมผัส และมีประสบการณ์ตรง รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน Kinesthetic I can FEEL what you pursuits mean

15 นักเรียน AVK เรียน ได้ดี..ถ้า ฟัง และได้ถกเถียง แลกเปลี่ยนความเห็น ต้องมีตัวอย่าง ภาพประกอบ ลงมือปฏิบัติ ทำบ่อยๆ ใช้กรณีศึกษา หมดความ สนใจ..ถ้า บรรยาย ให้จด อ่านให้ฟัง บรรยาย ให้จด สอนไปด่าไป สอนแค่ให้จบ บรรยาย อ่านให้ฟัง ให้จด วิธีจัดการ ถ้าไม่ชอบ หลับ อัดเทป หนีเรียน นั่งเล่น ทำเรื่องอื่นๆ / ดีดปากกา/ไม่สนใจ/ หลับ/ทำใจ แล้วอ่าน เอง/หลับ วาดรูป / ทำอย่างอื่น / หลับ/ ชวนเพื่อนคุย / หนีเรียน พฤติกรรมนักเรียนแต่ละรูปแบบการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยส่งเสริม การจัดกิจกรรมแนะแนว. องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียน รู้ 1 รู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google