งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000 2.รพ.เขาย้อย118,00017,000135,000 3.รพ.หนองหญ้าปล้อง28,500 4.รพ.ชะอำ40,00030,25070,250 5.รพ.ท่ายาง80,00055,500135,500 6.รพ.บ้านลาด25,00012,50037,500 7.รพ.บ้านแหลม17,000 8.รพ.แก่งกระจาน44,500 รวม370,500142,750513,250

2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมให้บริการบำบัด ฟื้นฟูเพื่อเลิกบุหรี่ สุราปี 2559 1. จัดตั้งคลินิกให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดบุหรี่ สุรา ทั้งในระดับ รพ.จังหวัด และ รพ.ชุมชน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการ 3. พัฒนาระบบบริการให้ชัดเจน มีมาตรฐานการรักษาและแนวทาง ในการดำเนินงานเดียวกัน 4. จัดสรรงบประมาณผลงานบำบัด ฟื้นฟู เลิกบุหรี่ เฉลี่ยรายละ 800 บาท เลิกสุรา เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท

3 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) วัดถ้ำแก้ว อ.เมือง เพชรบุรี รุ่นที่ระยะเวลาจำนวนเป้าหมาย (คน) หมายเหตุ 316-29 ก.พ.59100 ใช้งบประมาณของ ท้องถิ่น และที่ต้อง เร่งดำเนินการเพื่อ ติดตามผู้ผ่านการ บำบัด 4 เดือน ติดต่อกันภายใน ปี 2559 415-28 มี.ค.59100 519 เม.ย.-1 พ.ค.59100 617-30 พ.ค.59100 714-27 มิ.ย.59100

4

5 กลุ่มเป้าหมาย [Activity of Daily Living (ADL) ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน 1. กลุ่มติดสังคม 69,463 คน ( ร้อยละ 93.69) 2. กลุ่มติดบ้าน 4,109 คน ( ร้อยละ 5.55) 3. กลุ่มติดเตียง 570 คน ( ร้อยละ 0.76) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (สิทธิ์ UC) ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ติดบ้าน 2 กลุ่ม ติดเตียง 2 กลุ่ม Care giver ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ สปสช.กำหนด มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 ปี อบรม 70 ชม. ไม่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ อบรม 420 ชม. Care giver 1 คน ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 10 คน Care manager ผู้จัดการ จากเครือข่ายบริการ 1. พยาบาลวิชาชีพ 2. นักกายภาพบำบัด 3. นักสังคมสงเคราะห์ 4. นวก/จพ.ตำแหน่ง หัวหน้า รพ.สต. ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมอนามัย (วิทยากรจากกรมอนามัย) หลักสูตร 70 ชม. (10 วัน) Focal point จ.สมุทรสาครจัดอบรม จ.เพชรบุรี ผ่านการอบรม 3 คน หน้าที่ 1. ควบคุมกำกับ ดูแล Care giver 5-10 คน 2.จัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care plan) รายบุคคล

6 กลุ่มเป้าหมายในการดูแล กลุ่มผู้สูงอายุจำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย อยู่กับครอบครัว อยู่ 2 คนกับคู่สมรส ( อยู่ 2 คนตายาย ) อยู่คนเดียว กลุ่มติดสังคม IHG กลุ่มติดบ้าน FED กลุ่มติดเตียง CBA

7 อำเภออปท.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง Care giver Care manager เมือง อบต. บ้านหม้อ อบต. ธงชัย √-√- 162 83 16 8 4242 เขาย้อย อบต. หนองชุมพลเหนือ -6972 หนองหญ้าปล้อง อบต. หนองหญ้าปล้อง -4451 ชะอำเทศบาลเมืองชะอำ √4351 ท่ายาง อบต. บ้านในดง อบต. ท่าไม้รวก √-√- 143 118 15 12 4343 บ้านลาดเทศบาลตำบลบ้านลาด อบต. สมอพลือ -√-√ 55 15 6 15 2121 บ้านแหลมเทศบาลตำบลบ้านแหลม -119123 แก่งกระจาน อบต. วังจันทร์ √2931 รวม 11 แห่ง 5 แห่ง 88010424

8

9

10

11

12 ขั้นตอนการดำเนินงาน จ.เพชรบุรี 1-15 ก.พ.59 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (เฉพาะตำบลเป้าหมาย) ส่ง สป.สช. 18-19 ก.พ.59 เข้าร่วมประชุมชี้แจงระดับภาค ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เฉพาะตำบลเป้าหมาย 26 ก.พ.59 จัดประชุมชี้แจง ห้องประชุม 3 สสจ.โดย นพ.สสจ.พบ. ทุกตำบล (ทุก รพ.สต.) 20 ก.พ.-15 มี.ค.59 CUP อบรม Care giver หลักสูตรเร่งรัด 2 วัน ทุกตำบล 7-18 มี.ค.59 อบรม Care manager โดย Focal point สสจ.สมุทรสาคร เฉพาะตำบลเป้าหมาย มี.ค.59 อบรม Care manager โดย สสจ.พบ. ตำบลนอกเป้าหมาย

13 ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ระบบเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ แกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ - ประเมิน ADL - ประเมิน Disease - กิจกรรม DPAC บูรณาการงานกลุ่มวัย


ดาวน์โหลด ppt เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google