งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

23 – 24 กรกฏาคม พ. ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคาร 26 (26201 B)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "23 – 24 กรกฏาคม พ. ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคาร 26 (26201 B)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 23 – 24 กรกฏาคม พ. ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคาร 26 (26201 B)

2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เห็นความสำคัญของสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางาน เข้าใจกระบวนการ ปฏิบัติการได้ มีเครือข่ายเมื่อต้องการพัฒนา

3 การพัฒนา การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่มีการกำหนดทิศทาง หรือวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการ เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่สภาพ หนึ่งที่ดีกว่าหรือพึงปรารถนา

4 การพัฒนางาน กระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงหรือ ปรับปรุงวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การทำงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็น ผลจากการค้นหาสารสนเทศ และ กำหนดวิธีทำงานในอนาคตเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงานและตนเองมากที่สุด

5 ที่มาของสารสนเทศ

6 เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การพัฒนางาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ วิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจกระบวนการ ปฏิบัติการได้ EXCEL SPSS

7 กำหนดการ ช่วงที่ 1 เทคนิคการใช้ excel เพื่อการพัฒนา งาน ช่วงที่ 2 ข้อมูลและสถิติ : ความสำคัญของการ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติพรรณนา ช่วงที่ 3 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อการพัฒนางาน (1) ช่วงที่ 4 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อการพัฒนางาน (2) ช่วงที่ 5 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อการพัฒนางานโดยภาพรวม


ดาวน์โหลด ppt 23 – 24 กรกฏาคม พ. ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคาร 26 (26201 B)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google