งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Key Performance Indicator : KPIs ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือ หน่วยวัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Key Performance Indicator : KPIs ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือ หน่วยวัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Key Performance Indicator : KPIs ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือ หน่วยวัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผล การปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ตัวชี้วัดต้องใช้คำ ขึ้นต้นเป็นหน่วยวัดเสมอ เช่น ร้อยละ / จำนวน / ระดับ เป็นต้น การกำหนดตัวชี้วัด ต้องให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas : KRAs) ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อน ถึง ผลที่ได้รับตามมา (outcome) หรือ ผลผลิต (Output)

3 “ หากไม่สามารถวัดหรือประเมิน ทรัพยากรบุคคลได้ ก็ไม่ สามารถบริหารทรัพยากร บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรได้ ”

4

5

6

7 หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้อำนวยการ ระดับส่วน/ฝ่าย ผู้อำนวยการ ระดับส่วน/ฝ่าย หัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้ ส่วน/ฝ่าย ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มี ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายตาม ภารกิจและอื่นๆ

8

9

10 ดัชนีชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการ ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ สำคัญของบุคคลแต่ละ ตำแหน่งหรือแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงผลเป็นข้อมูลในรูป ของตัวเลขเพื่อสะท้อน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทำงาน ของบุคคล แต่ละตำแหน่ง หรือแต่ละบุคคล


ดาวน์โหลด ppt Key Performance Indicator : KPIs ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือ หน่วยวัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google