งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแบบ รายงาน การเยี่ยมสำรวจ นันทา ชัยพิชิตพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแบบ รายงาน การเยี่ยมสำรวจ นันทา ชัยพิชิตพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแบบ รายงาน การเยี่ยมสำรวจ นันทา ชัยพิชิตพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 “ การเยี่ยมสำรวจ ” เตรียมตัว เตรียม อะไรบ้าง ?? ? สำรวจ รวบรวม ข้อมูล ตามกรอบ มาตรฐาน วิเคราะห์ สรุปผล ( จุดเด่น / โอกาส พัฒนา ) จัดทำ รายงาน คือการสำรวจติดตามร่องรอยเพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐานอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการดำเนินการ ขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุปผล และ จัดทำรายงาน เรียนรู้จากประสบการของ ทีม กระตุ้นให้เห็นโอกาส พัฒนา ยืนยันผลการ ประเมินตนเอง ประเมินระดับการ ปฏิบัติตาม มาตรฐาน ( การให้คะแนน )

3

4 CHECK & IMPROVEMENT  ความเสี่ยง (risk management)  ผลลัพธ์การบำบัด (result)  การตอบสนองความต้องการ ของ ผู้รับบริการ (need & response)

5 1. เป้าหมายชัด วัดผลได้ (purpose & indicator ) 2. มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน (structure) 3. กำลังคน เหมาะสม (staff & capacity) 4. มีการวางแผนพัฒนาคน (human resource development) 5. มีการเขียนแนวทางการทำงานที่สำคัญ เพื่อให้ คนทำงาน เข้าใจและทำงานแนวทางเดียวกัน (CPG & manual) 6. จัดสิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับการบำบัด ปลอดภัย (environment) 7. มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอ เหมาะสม (equipment) 8. มีกระบวนการบำบัดฟื้นฟู ที่เหมาะสม (therapy & rehabilitation) 9. มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่ สำคัญ (quality improvement)

6 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ เยี่ยมสำรวจ  การตั้ง คำถาม ( ปลายเปิด )  ฟังอย่างตั้งใจ จับ ประเด็นให้ได้  ให้กำลังใจ สรุป ตาม ข้อเท็จจริง ( จุดเด่น - โอกาส พัฒนา )

7 ความสำคัญของรายงาน การเยี่ยมสำรวจ  เกิดประโยชน์สำหรับสถานพาบาล  คณะกรรมการเข้าใจ เห็นภาพ ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรม

8 แบบฟอร์มรายงาน แบ่งเป็น 3 ส่วน แบบสรุป การติดตามนิเทศ ของผู้ เยี่ยม ( จุดเด่น โอกาสพัฒนา ) แบบสรุปข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ ของหน่วยงาน ( สิ่งที่พัฒนาตามข้อเสนอแนะ / สิ่งที หน่วยงานทำได้ดี ) แบบสรุปการให้คะแนน

9 รายงานที่ดี  เป็นข้อเท็จจริง ที่สามารถสะท้อนภาพที่ แท้จริงของสถานบำบัดฟื้นฟู  กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย  เนื้อหาสอดคล้องกันทั้งฉบับ  คำผิดไม่เยอะ ถ้า COPY มาเปลี่ยนชื่อให้ หมด  สอดคล้องกับข้อกำหนดและเกณฑ์ มาตรฐาน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะ ไม่ควร หลุดจากกรอบมาตรฐาน

10 การให้คะแนน การทำตามมาตรฐาน improvement and Innovation แต่ละ มาตรฐาน Outcome ผลลัพธ์มีแนวโน้มดีขึ้น ? - การเขียนจุดเด่น / สิ่งประกอบการให้คะแนน ที่ สอดคล้อง การให้คะแนนของแต่ละ GEN.

11


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแบบ รายงาน การเยี่ยมสำรวจ นันทา ชัยพิชิตพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google