งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health System Reform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health System Reform."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health System Reform

2 บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
National Health Authority Envisioning, Leading, Directing, Strategic Formulation, Risk Mitigation, Integration, Good Governance National Information Center, National Claim Center(สปสช.) Quality Improvement, Efficiency Improvement, Logistic Support, Reengineering, Reprocess, Monitoring Workforce Provider Regulator Purchaser HRM Professional Non-Professional Capacity Building Motivation Innovation R/D Prevention Promotion Treatment Rehabilitation UC/Non UC Quality Improvement Accessibility Efficiency Effectiveness Excellency Innovation R/D Strategy to Operation Planning GuideLine Co-ordination Prioratization Audit, Monitor Evaluation Measurement Technical Assessment Technical Support Innovation, R/D Standardization Definition Benefit Package Financing Purchasing Payment Mechanism Cost Effective Analysis Innovation R/D Health Communication Participation บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม Healthy, Quality of life ,CRM, CSR, Health Literacy, Civil Society Selective Strengthening

3 บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
Central Level National Health Authority สธ. สปสช. สช. สสส. สวรส. สภาวิชาชีพ อื่น ๆ National Information Center, National Claim Center(สปสช.) รองปลัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการ. สาธารณสุขนิเทศก์, ผู้ทรงคุณวุฒิ Workforce Provider Regulator Purchaser สภาวิชาชีพ สบช. สำนักมาตรฐานการพยาบาล กลุ่มบริหารบุคคล สนย. New Structure สบรส., โครงการเฉพาะ, สบฉ. กลุ่มประกัน, สนย. New Structure กรมอนามัย กรมแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมแพทย์แผนไทย กรมวิทย์ สรป. IHPP กลุ่มกฎหมาย สนย. HITAP กรมวิชาการทั้งหมด อย. สารนิเทศ IT New Structure สปสช. สสส. สพฉ. Health Communication (Health Channel) Participation กรมสบส. บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม

4 Provincial Level สาธารณสุขจังหวัด
National Information Center, National Claim Center,(สปสช.) ประกันสังคม จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด Area Health Service Authority Workforce Provider Regulator Purchaser โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต., สอ. สสอ. โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐอื่น โรงพยาบาลเอกชน

5 Internal Process Improvement
Change Agent : รองสุพรรณ Workforce Management Reprocess : Workflow Shortening : ศศินทร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์มหิดล (บริหารสาธารณสุข) Drug Logistic : องค์การเภสัช, กระทรวง ICT Service Logistic : กระทรวง ICT Monitor, Evaluation System

6 Download ที่ Phdb.moph.go.th ตั้งแต่ น. วันที่ 18 ธ.ค. 55


ดาวน์โหลด ppt Health System Reform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google