งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Quality Software (TQS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Quality Software (TQS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Quality Software (TQS)

2 สารบัญ Thai Quality Software (TQS) แนวคิดของ ISO 12207
วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes) วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Processes) วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Processes) ผลลัพธ์/เอกสารของ ISO 12207 Thai Quality Software (TQS) Level 1 – Framework Thai Quality Software (TQS) Level 2 - Framework

3 TQS (Thai Quality Software)
คือ มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพของ Software โดยอาศัยพื้นฐานจากมาตรฐาน ISO 12207 สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ (level) จาก 1 ถึง 5 ซึ่งแต่ละระดับมีสาระสำคัญในวัฏจักรของการพัฒนา Software ที่แตกต่างกัน เมื่อองค์กรพัฒนาระบบ TQS ถึง level 5 ถือว่าสามารถเทียบเคียงได้กับ ISO 12207 แบ่งตาม 232 งาน (Tasks) ในการผลิตเอกสาร (Artifact) ต่างๆ (ประมาณโดยรวม 154 เอกสาร) ประมาณ เอกสารต่อ TQS หนึ่งระดับ

4 แนวคิดของ ISO 12207 Process (17) กระบวนการ Activity (74) กิจกรรม
Task (232) งาน Artifact (154) เอกสาร

5 รายละเอียด ISO 12207 7. Organizational Life Cycle Process
7.1 Management 7.2 Infrastructure 7.3 Improvement 7.4 Training 7. Organizational Life Cycle Process 5.1 Acquisition 5.2 Supply 5.3 Development 5.4 Operation 5.5 Maintenance 6.1 Documentation 6.2 Configuration Management 6.3 Quality Assurance 6.4 Verification 6.5 Validation 6.6 Joint Review 6.7 Audit 6.8 Problem Resolution 6. Supporting Life Cycle Process 5. Primary Life Cycle Process

6 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes)
Need Contract View 5.1 Acquisition 5. Primary Life Cycle Processes 5.2 Supply Engineering View 5.3 Development 5.4 Operation 5.5 Maintenance Product

7 วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Processes)
7.1 Management 7.2 Infrastructure 7.3 Improvement 7.4 Training 7. Organizational Life Cycle Process 5. Primary Life Cycle Process Conception ความคิดเริ่ม Retirement สิ้นสุด

8 วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Processes)
Conception ความคิดเริ่ม Retirement สิ้นสุด 6.1 Documentation 6.2 Configuration Management 6.3 Quality Assurance 6.4 Verification 6.5 Validation 6.6 Joint Review 6.7 Audit 6.8 Problem Resolution 5. Primary Life Cycle Process 6. Supporting Life Cycle Process

9 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes)
5.1.1 Initiation 5.1.2 RFP Preparation 5.1 Acquisition Process 5.1.3 Contract Preparation & Update 5.1.4 Supplier Monitoring 5.1.5 Acceptance & Completion 5.2.1 Initiation Preparation of Response 5.2 Supply Process 5.2.3 Contract 5.2.4 Planning 5.2.5 Review & Evaluation 5.2.6 Delivery & Completion

10 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process) (ต่อ)
5.3 Development Process Project System Software 5.3.7 Software Coding & Testing 5.3.8 Software Integration 5.3.9 Software Qualification Testing System Integration System Qualification Testing Software Installation 5.3.1 Process Implementation System Requirements Analysis 5.3.3 System Architectural Design 5.3.4 Software Requirements Analysis 5.3.5 Software Architectural Design 5.3.6 Software Detailed Design Software Acceptance Support

11 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process) (ต่อ)
5.4 Operation Process 5.4.1 Process Implementation 5.4.2 Operational Testing 5.4.3 System Operation 5.4.4 User Support 5.5.1 Process Implementation 5.5.2 Problem & Modification Analysis 5.5 Maintenance Process 5.5.3 Modification Implementation 5.5.4 Maintenance Review & Acceptance 5.5.5 Migration 5.5.6 Software Retirement

12 สรุปรายละเอียด ISO 12207

13 ผลลัพธ์/เอกสารของ ISO 12207
ประกอบด้วยเอกสาร (Documentation) 5 ประเภทดังนี้ Procedure Plan Records Documents Audits & Reviews

14 ผลลัพธ์/เอกสารของ ISO 12207 (ต่อ)
Procedure เอกสารแสดงแนวทางการทำงาน หรือการปฏิบัติงานหลัก Plan เอกสารแสดงการปฏิบัติงานในรายละเอียดเฉพาะของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาทั้งเรื่องของเป้าหมาย, การจัดการทรัพยากร และการวัดผลเป็นระยะๆ (Milestone) ของโครงการนั้นๆ Records เอกสารแสดงการบันทึกของการทำงานในกิจกรรมต่างๆ

15 ผลลัพธ์/เอกสารของ ISO 12207 (ต่อ)
Documents เอกสารอื่น นอกเหนือจาก procedure, plan, record ที่ทำขึ้นหรือต้องมีในการทำงาน เช่น เอกสารสรุปผลการทำงาน, เอกสารนำเสนอข้อมูล, specifications เป็นต้น Audits & Reviews หลักฐานหรือเอกสาร แสดงการตรวจสอบและการวิเคราะห์การทำงานในกิจกรรมต่างๆ

16 TQS Level 1 (Basic Engineering)
ISO Activity Artifact Required 5.2.4 Supply Planning Software Life Cycle Selection Procedure, Project Plan 5.3.1 Development Process Implementation Development Procedure 5.3.4 Software Requirement Analysis Software Requirement Document 5.3.5 Software Architectural Design Software Architecture Design Document, User Manual 5.3.7 Software Coding & Testing Test Procedure , Test Record Software Acceptance Support Software Acceptance Testing Record 5.5.1 Maintenance Process Implementation Maintenance Procedure 5.5.3 Modification Implementation Modification Record 6.2.1 Configuration Mgt Implementation Configuration Management Procedure 6.2.3 Configuration Control Change Request Record 6.3.1 Quality Assurance Implementation Quality Assurance Procedure, Quality Assurance Record 7.1.1 Initiation & Scope Definition Project Management Procedure A.4.1 Tailoring Decision and Rational Tailoring Decision and Rational Record

17 ภาพรวมของ TQS Level 1 ใน ISO 12207
5. PRIMARY LIFE CYCLE PROCESS 6. SUPPORTING 7. ORGANIZATIONAL LIFE CYCLE LIFE CYCLE CONTRACT VIEW OPERATING PROCESS MANAGEMENT VIEW VIEW 7.1. Management . Initiation & scope definition 6.2. Configuration management 5.2. Supply process QUALITY MGT VIEW Supply Planning 6.3. Quality assurance ENGINEERING VIEW 5.3 Development process 5.5 Maintenance Process Process Software acceptance Process implementation support implementation Modification Software Software implementation requirement architectural analysis design Software coding & testing

18 TQS Level 2 – Activity from Level 1
5.2.4 Supply Planning 5.3.1 Development Implementation 5.3.4 Software Requirement Analysis 5.3.5 Software Architectural Design 5.3.7 Software Coding & Testing Software Acceptance Support 5.5.1 Maintenance Process Implementation 5.5.3 Modification Implementation Activity 6.2.1 Configuration Mgt Implementation 6.2.3 Configuration Control 6.3.1 Quality Assurance Implementation 7.1.1 Initiation & Scope Definition A.4.1 Tailoring Decision and Rational

19 TQS Level 2 - Activities Activity Activity 5.2.4 Supply Planning
5.2.6 Delivery & Completion 5.3.1 Development Implementation 5.3.2 System Requirement Analysis 5.3.3 System Architectural Design 5.3.4 Software Requirement Analysis 5.3.5 Software Architectural Design 5.3.7 Software Coding & Testing Software Installation Software Acceptance Support 5.4.2 Operational Testing 5.5.1 Maintenance Process Implementation 5.5.3 Modification Implementation Activity 6.1.1 Documentation 6.2.1 Configuration Mgt Implementation 6.2.3 Configuration Control 6.2.4 Configuration Status Accounting 6.2.6 Release Management 6.3.1 Quality Assurance Implementation 6.8.1 Problem Resolution 7.1.1 Initiation & Scope Definition 7.1.2 Planning 7.1.5 Closure A.4.1 Tailoring Decision and Rational

20 ภาพรวมของ TQS Level 2 ใน ISO 12207
5. PRIMARY LIFE CYCLE PROCESS 6. SUPPORTING 7. ORGANIZATIONAL LIFE CYCLE LIFE CYCLE CONTRACT VIEW OPERATING PROCESS MANAGEMENT VIEW VIEW Documentation 7.1. Management . Initiation & scope definition Configuration management 5.2. Supply process QUALITY MGT VIEW Supply Planning Delivery & Completion Operational Testing Planning Quality assurance Closure ENGINEERING VIEW 5.3 Development process 5.5 Maintenance Process Process S/W Installation S/W acceptance Process implementation implementation System System requirement architectural analysis design Modification Software Software implementation requirement architectural analysis design Software coding & Problem Resolution testing


ดาวน์โหลด ppt Thai Quality Software (TQS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google