งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.:: ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม .::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".:: ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม .::"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .:: ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ระบบการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา IEM3105 Industrial Maintenance System สมศักดิ์ มีนคร Mobile: .:: ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม .::

2 อะไรคือการบำรุงรักษา .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University อะไรคือการบำรุงรักษา Inspection Test Service Repair Overhaul Rebuilt Modification Cannibalize การบำรุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การดำรงไว้ ซึ่งสภาพเดิม ซึ่งก็คือสภาพการ รักษาไว้ให้คงอยู่เหมือนเดิมในระบบการผลิต .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

3 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ทำไมต้องบำรุงรักษา มีความเป็นอัตโนมัติสูง (Automation) มีความซับซ้อนใน การออกแบบ (Complicated design) มีความเร็วของการ ทำงานสูงขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น / มีขนาดเล็กลงมาก .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

4 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ผลเสียจากการเสียหายของเครื่องจักร สูญเสียด้านวัสดุกำลังคน (Productivity) มีโอกาสผลิตของเสียสูง (Quality) ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น (Cost) ผลิตไม่ทันตามกำหนด (Delivery) ความปลอดภัย ( Safety ) ขวัญกำลังใจของพนักงาน ( Morale ) การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

5 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University .: บทที่ 1 ความจำเป็นของการบำรุงรักษา แรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จะใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ขาดการบำรุงรักษา ทำให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เกิดความเสียหาย อายุการใช้งานก็สั้นไปด้วย การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้คงสภาพดีอยู่ตลอดเวลา พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องช่วยกันบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างถูกวิธี .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

6 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ความล้มเหลวของการบำรุงรักษาแบบดั้งเดิม 1. การจัดองค์การในการบำรุงรักษา ในการบำรุงรักษาแบบดั้งเดิม เป็นการจัดองค์การในการบำรุงรักษาที่ขึ้นอยู่กับฝ่ายซ่อมบำรุงเพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายซ่อมบำรุงไม่มีโอกาสได้ซ่อมครั้งใหญ่ เพราะไม่มีเวลาหยุดเครื่อง ทำให้เวลาหยุดดังกล่าวเป็นเวลาที่ควบคุมได้ .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

7 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ความล้มเหลวของการบำรุงรักษาแบบดั้งเดิม 2. เป้าหมายของฝ่ายต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกันในการบำรุงรักษา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ใช้เครื่องจักร .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

8 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ความล้มเหลวของการบำรุงรักษาแบบดั้งเดิม 3. การเก็บข้อมูลและการวัดผลการบำรุงรักษา ไม่มีการเก็บข้อมูลต่างๆ ในการบำรุงรักษาไว้ ไม่มีการวัดผลการบำรุงรักษา ไม่มีสิ่งที่ช่วยบอกระดับของการปรับปรุง .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

9 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ความล้มเหลวของการบำรุงรักษาแบบดั้งเดิม 4. การบำรุงรักษาตามแผน ไม่มีการวางแผนการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบและไม่มีการบำรุงรักษาตามแผน ทำให้เครื่องจักรเสียอยู่เป็นประจำ ไม่มีเวลาที่จะทำการป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรปรับปรุงดัดแปลงเครื่องจักร หรือการเตรียมพร้อมหากเครื่องจักรเสียด้วยเทคนิคการพยากรณ์ .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

10 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ทำไมต้องทำการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม สาเหตุที่ต้องทำ TPM ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ การบำรุงรักษาแบบดั้งเดิมที่เราพบเห็นกันอยู่ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีสาเหตุโดยรวมมาจากระบบในการบำรุงรักษาที่ไม่มีการวัดผลและการวางแผน และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ทัศนคติของคนที่มีต่อการบำรุงรักษา .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

11 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ทำไมต้องทำการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 1. เพื่อพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสิทธิผลสูงสุดของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Equipment Effectiveness) ความไว้ใจได้ในตัวเครื่องจักร ( Reliability ) คุณภาพของชิ้นงาน ( Product Quality ) การเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักร ( Machine Productivity ) การใช้เครื่องจักรให้ได้ตลอดอายุการใช้งาน ( Total Service Life ) .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

12 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ทำไมต้องทำการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 2. เพื่อการพัฒนาคน ผู้ใช้เครื่องสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ฝ่ายผลิตสามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักรได้ ฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนได้ ฝ่ายออกแบบและพัฒนา มีการออกแบบ วิจัย และพัฒนาสิ่งต่างๆ โดยคำนึงถึงการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นต้นของการออกแบบ ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะของกิจกรรมกลุ่มย่อย ( Small Group Activity) .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::

13 .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Suan Sunandha Rajabhat University ทำไมต้องทำการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 3. เพื่อการพัฒนาองค์การ การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ( Productivity Improvement ) การปรับปรุงคุณภาพ ( Quality Improvement ) การลดต้นทุน ( Cost Reduction ) การส่งมอบที่ตรงเวลา ( Delivery ) ความปลอดภัย ( Safety ) ขวัญกำลังใจของพนักงาน ( Morale ) การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) .:: ทรงปัญญา ศัทธาธรรม นำสังคม .::


ดาวน์โหลด ppt .:: ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม .::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google