งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 3 คำถาม สเตฟาน เป็น ครูสอนคอมพิวเตอร์ ทำงานใน โรงเรียนบัวแก้ววิทยาลัย สเตฟาน ได้รับคำสั่ง จากผู้บริหาร ให้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน การทำงานด้านต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 3 คำถาม สเตฟาน เป็น ครูสอนคอมพิวเตอร์ ทำงานใน โรงเรียนบัวแก้ววิทยาลัย สเตฟาน ได้รับคำสั่ง จากผู้บริหาร ให้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน การทำงานด้านต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 3 คำถาม สเตฟาน เป็น ครูสอนคอมพิวเตอร์ ทำงานใน โรงเรียนบัวแก้ววิทยาลัย สเตฟาน ได้รับคำสั่ง จากผู้บริหาร ให้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน การทำงานด้านต่างๆ ในโรงเรียนว่าสามารถทำ อะไรได้บ้าง ถ้านักศึกษา เป็นสเตฟาน นักศึกษา จะนำเสนอเกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน ระบบการศึกษาอย่างไร

2 คอมพิวเตอร์กับการศึกษา ในปัจจุบันนี้พบว่าได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ เข้าไปใช้ในด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น อย่างมาก ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ได้มี การนำเอาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงาน ต่างๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้านการวางแผน หลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านห้องสมุด การแนะแนวและบริการ การทดสอบและวัดผล ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย สื่อการสอน ด้านการ จัดการสอน และด้านช่วยสอนเป็นต้น

3 บทบาทของคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ใน การศึกษา จึงแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร (computer Applications into Administration ) การบริหารการศึกษานับเป็นปัจจัยสำคัญในการ กำหนดทิศทาง นโยบาย อันนำไปสู่แนวทาง ปฏิบัติในการจัดการศึกษา ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น สิ่งสำคัญในการที่จะช่วยให้ บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือความ พร้อมของข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการ ตัดสินใจและกำหนดนโยบายการศึกษา คอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการบริหาร การศึกษามากขึ้น ซึ่งช่วยให้การดำเนินงาน ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด สรุปได้ดังนี้

4 1.1 การบริหารงานทั่วไป เป็นการนำ คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารงานบุคคล งาน ธุรการ การเงินและบัญชีการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูล (Management Information System :MIS) เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 1.2 งานบริหารการเรียนการสอน เป็นการนำ คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารของครูผู้สอน นอกเหนือจากงานด้านการสอนปกติ เช่น งาน ทะเบียน งานด้านเอกสาร การจัดตารางสอน ตารางสอบ การตรวจและการเก็บรวบรวมคะแนน การสร้าง - วิเคราะห์ข้อสอบ การวัดและ ประเมินผลการเรียน เป็นต้น

5 2. คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการ สอน (Computer -Managed Instruction) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลากับการงาน บริหาร ครูผู้สอนจะได้มีเวลาไปปรับปรุงบทเรียน ให้ทันสมัยและมีเวลาให้กับนักเรียนมากขึ้น เช่น การจัดเลือกข้อสอบ การตรวจและให้คะแนน และวิเคราะห์ข้อสอบ การเก็บประวัตินักเรียน เฉพาะวิชาที่สอนเพื่อดูพัฒนาการด้านการเรียน และการให้คำปรึกษา และช่วยในการจัดทำ เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชาที่สอน รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการ เรียนการสอนจะทำให้ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ ผู้เรียนเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์และ ความต้องการของผู้เรียน

6 3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer -Assisted Instruction : CAI) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราว ต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการ เรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถ โต้ตอบ ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่นเดียวกับการ สอนระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องตามปกติ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายประเภทตาม วัตถุประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียน กล่าวคือ ประเภท ติวเตอร์ ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทการจำลอง ประเภทเกม ประเภทแบบทดสอบซึ่งในแต่ละประเภท ก็มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน แต่วิธีการที่แตกต่างกันไป ข้อดีของการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือช่วยลดความแตกต่าง ระหว่างผู้เรียน เช่นผู้ที่มีผลการเรียนต่ำ ก็สามารถ ชดเชยโดยการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนได้ และสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงก็สามารถเรียน เสริมบทเรียนหรือเรียนล่วงหน้าก่อนที่ผู้สอนจะทำการ สอนก็ได้

7 สรุป แนวโน้มในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การศึกษาในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นรูปแบบ ของการเรียนการสอน โดยนำเอาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมี ลักษณะเฉพาะ คือ มีความสามารถในการ นำเสนอข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web ในการใช้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction : WBI) หรือ E-learning ซึ่งวงการศึกษาคงจะ หลีกเลี่ยงได้ยากยิ่ง

8 เอกสารและแหล่งข้อมูลประกอบการ ค้นคว้า กิดานันท์ มลิทอง เทคโนโลยีการศึกษาและ นวัตกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ อรุณ การพิมพ์.2543 ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.2541 ตวงแสง ณ นคร การใช้สื่อการสอน สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ.2542 ดิเรก ธีระภูธร การใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษา [On- Line] Available: http://www.edu.nu.ac.th/wbi/366514/index.htm http://www.edu.nu.ac.th/wbi/366514/index.htm http://www.edtechno.com/1/index.php?option=com_content&task=view&id=2 2&Itemid=33 http://www.edtechno.com/1/index.php?option=com_content&task=view&id=2 2&Itemid=33


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 3 คำถาม สเตฟาน เป็น ครูสอนคอมพิวเตอร์ ทำงานใน โรงเรียนบัวแก้ววิทยาลัย สเตฟาน ได้รับคำสั่ง จากผู้บริหาร ให้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน การทำงานด้านต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google