งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถ นำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ เสนอโดย ด. ช. ปพนธีร์ สิทธิคณากูล ม.1/6 เลขที่ 12 ด. ช. ศุภกร พูลโภคะ ม.1/6 เลขที่ 11 ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถ นำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ เสนอโดย ด. ช. ปพนธีร์ สิทธิคณากูล ม.1/6 เลขที่ 12 ด. ช. ศุภกร พูลโภคะ ม.1/6 เลขที่ 11 ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถ นำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ เสนอโดย ด. ช. ปพนธีร์ สิทธิคณากูล ม.1/6 เลขที่ 12 ด. ช. ศุภกร พูลโภคะ ม.1/6 เลขที่ 11 ด. ช. คีตวัฒน์ เตชะศรี ม.1/6 เลขที่ 16

2 ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศกับงานด้านการศึกษา อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียน การสอน การวางแผนและการบริหาร การศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะ แนวและบริการ การทดสอบวัดผล การ พัฒนาบุคลากร

3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำไป ประยุกต์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี รวมกับ การออกแบบโปรแกรมการสอน มาใช้ช่วยสอน ซึ่งเรียก กันโดยทั่วไปว่าบทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ) การจัดโปรแกรมการสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในปัจจุบันมักอยู่ในรูปของสื่อ ประสม (Multimedia) ซึ่งหมายถึงนำเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วยสอนนี้ เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถโต้ตอบ กับบทเรียนได้ตลอด จนมีผลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ บทเรียนได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจใน เนื้อหาวิชาของ บทเรียนนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถ นำไปประยุกต์ในด้านต่างๆ เสนอโดย ด. ช. ปพนธีร์ สิทธิคณากูล ม.1/6 เลขที่ 12 ด. ช. ศุภกร พูลโภคะ ม.1/6 เลขที่ 11 ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google