งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดสรร นักศึกษาแพทย์ 1. สอบถามและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา แพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน แต่ละปีการศึกษา ( ประมาณเดือน มิ. ย.) 2. สอบถามและรวบรวมข้อมูลความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดสรร นักศึกษาแพทย์ 1. สอบถามและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา แพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน แต่ละปีการศึกษา ( ประมาณเดือน มิ. ย.) 2. สอบถามและรวบรวมข้อมูลความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ขั้นตอนการจัดสรร นักศึกษาแพทย์ 1. สอบถามและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา แพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน แต่ละปีการศึกษา ( ประมาณเดือน มิ. ย.) 2. สอบถามและรวบรวมข้อมูลความ ต้องการของหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ที่มีความต้องการ นศ. ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ( ประมาณ เดือน กค.) 3. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุม เพื่อให้ คกก. พิจารณาอนุมัติจัดสรร โควตาให้หน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 1 ( ประมาณเดือน ส. ค.)

5 ขั้นตอนการจัดสรร นักศึกษาแพทย์ ( ต่อ ) 4. สบช. แจ้งให้มหาวิทยาลัย / หน่วยงานต่างๆ ทราบข้อมูลโควตา จำนวนการจัดสรรที่ คกก. อนุมัติ 5. มหาวิทยาลัยแจ้งให้ นศ. ทุกคน เลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ( ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2) 6. หน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ จะทำการสอบคัดเลือก นศ. เอง และแจ้งผลการคัดเลือกให้ สบช. ทราบ 7. นศ. ต้องไปรายงานตัว เพื่อบรรจุ เข้าทำงาน ไม่เกินวันที่ 1 มิ. ย. 59 ( กสธ. รายงานตัววันที่ 16 พ. ค. 59)

6

7 2. โรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ ทางคลินิก ข. จัดสรรให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน เพื่อเตรียมเป็นอาจารย์ ที่เป็น โรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ทางคลินิก เช่น ม. เทคโนโลยี สุรนารี ม. นราธิวาสราชนครินทร์ ม. บูรพา ม. มหาสารคาม ม. วลัยลักษณ์ ม. พะเยา ม. อุบลราชธานี ไม่เกินแห่ง ละ 10 คน / ปี

8 3. ส่วนภูมิภาค กระทรวงกลาโหม และ กสธ. ค. ร้อยละ 80 ของจำนวนที่เหลือ จาก ข้อ ก. และ ข. จัดสรรให้ ส่วนภูมิภาค กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข

9 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ง. ร้อยละ 12 ของจำนวนที่เหลือ จาก ข้อ ก. และ ข. จัดสรรให้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ม. ขอนแก่น ม. เชียงใหม่ ม. ธรรมศาสตร์ ม. นเรศวร ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ม. สงขลานครินทร์

10 5. สาขาประเภทที่ 1 = สาขาขาดแคลน จ. ร้อยละ 8 ของจำนวนที่เหลือ จาก ข้อ ก. และ ข. จัดสรรให้ ส่วนราชการ / หน่วยงาน ที่ ต้องการคลินิกสาขาประเภทที่ 1 ตามประกาศแพทยสภาปีล่าสุด จำนวนไม่เกิน 4%

11 5. สาขาประเภทที่ 1= สาขาขาดแคลน และที่เหลืออีก 4% จัดสรรให้ สถาบันการศึกษาตามโครงการ ทดแทนเกษียณอายุราชการที่ยัง มีโครงการค้างดำเนินการ โครงการพัฒนาเฉพาะด้าน อาจารย์สาขาขาดแคลน เช่น เวชศาสตร์ชุมชน ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ หรือจัดสรรให้ส่วน ราชการ / หน่วยงานตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดสรร นักศึกษาแพทย์ 1. สอบถามและรวบรวมรายชื่อนักศึกษา แพทย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน แต่ละปีการศึกษา ( ประมาณเดือน มิ. ย.) 2. สอบถามและรวบรวมข้อมูลความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google