งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมงานก่อสร้าง ( การทดสอบวัสดุ ). หัวข้อการบรรยาย 1. การเจาะสำรวจชั้นดิน 2. การทดสอบแรงดึงของเหล็ก 3. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต หมายเหตุ : การบรรยายจะอ้างอิงแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมงานก่อสร้าง ( การทดสอบวัสดุ ). หัวข้อการบรรยาย 1. การเจาะสำรวจชั้นดิน 2. การทดสอบแรงดึงของเหล็ก 3. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต หมายเหตุ : การบรรยายจะอ้างอิงแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมงานก่อสร้าง ( การทดสอบวัสดุ )

2 หัวข้อการบรรยาย 1. การเจาะสำรวจชั้นดิน 2. การทดสอบแรงดึงของเหล็ก 3. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต หมายเหตุ : การบรรยายจะอ้างอิงแบบ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และรายการมาตรฐานประกอบแบบ ก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

3 แบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน

4 รายการมาตรฐานประกอบแบบ ก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5 1. การเจาะสำรวจชั้นดิน

6 ทำไมต้องเจาะสำรวจชั้นดิน ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกชนิดของฐานราก และหาระดับความลึกที่เหมาะสมที่จะวาง ฐานราก และหาสภาพการรับน้ำหนัก บรรทุกของดินตามชนิดของฐานราก ถ้า ปราศจากข้อมูลในการเลือกชนิดของฐาน ราก ความลึกที่เหมาะสมที่จะวางฐานราก และทำการเลือกโดยการคาดคะเน อาจ ทำให้เกิด ผลเสีย คือ อาจทำให้เกิด ความไม่ปลอดภัยต่อสิ่งก่อสร้างและไม่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องเลือกเผื่อ ไว้

7 ศึกษาข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับ งานฐานราก - ข้อกำหนดตามแบบก่อสร้าง - ข้อกำหนดตามรายการมาตรฐาน ประกอบแบบก่อสร้าง ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

8 ข้อกำหนดตามแบบ ก่อสร้าง

9

10

11 ข้อกำหนดตามรายการ มาตรฐาน ฯ

12 ตัวอย่างรายงานผลการเจาะ สำรวจชั้นดิน

13

14

15

16 ทำการเปรียบเทียบราคา เพิ่มเงิน / หักเงิน

17 ข้อกำหนดตามรายการ มาตรฐาน ฯ

18 ตัวอย่างการเปรียบเทียบราคา เพิ่มเงิน / หักเงิน

19 2. การทดสอบแรงดึงของ เหล็ก

20 ศึกษาข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับ งานเหล็กเสริม - ข้อกำหนดตามแบบก่อสร้าง - ข้อกำหนดตามรายการมาตรฐาน ประกอบแบบก่อสร้าง ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

21 ข้อกำหนดตามรายการ มาตรฐาน ฯ

22 ตัวอย่าง เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR24

23 ตัวอย่าง เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD30

24 ตัวอย่าง เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD40

25 การเก็บตัวอย่างเหล็กเส้นเพื่อส่ง ทดสอบ - ให้ตัดเหล็กเส้นทุกๆ ขนาด ยาวท่อนละ 1 เมตร เพื่อทำการทดสอบ - ให้เก็บหนึ่งตัวอย่างจากเหล็กเส้นเส้นหนึ่ง ต่อจำนวนเหล็กเส้นทุกๆ 100 เส้น หรือ เศษของ 100 เส้น แต่จำนวนตัวอย่างแต่ ละขนาดที่ส่งมาทดสอบในแต่ละชุดไม่ น้อยกว่า 3 ตัวอย่าง - เก็บตัวอย่างจากกองเหล็กเส้นแต่ละครั้งที่ นำเข้ามาใหม่ - ถ้าตัวอย่างที่ทดสอบไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดถือว่าใช้ไม่ได้

26 ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบแรงดึง ของเหล็ก

27 3. การทดสอบกำลังอัดของ คอนกรีต

28 ศึกษาข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับ งานคอนกรีต - ข้อกำหนดตามแบบก่อสร้าง - ข้อกำหนดตามรายการมาตรฐาน ประกอบแบบก่อสร้าง ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

29 ข้อกำหนดตามรายการ มาตรฐาน ฯ

30 การเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อส่งทดสอบ  - ในการเทคอนกรีตต้องทดสอบการยุบตัวของ คอนกรีต (Slump Test) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน ส่วนผสม ( มยผ.1209)  - เก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อตรวจสอบคุณภาพต่อ หน้าผู้ควบคุมงานตามมาตรฐาน ( มยผ. 1208)  - การเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่จะทดสอบ ให้เก็บทุก วันเมื่อเทอย่างน้อย 3 ก้อนเพื่อทดสอบที่ 28 วัน  - ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งในวันที่มีการเทคอนกรีต  - เก็บตัวอย่างในแต่ละส่วนของโครงสร้าง  - เก็บทุก 50 ลูกบาศก์เมตร สำหรับพื้น ผนัง ทุก 250 ตารางเมตร  - ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนแหล่ง ทราย หินหรือกรวด

31 การพิจารณาผลการทดสอบ  - คอนกรีตที่หล่อแล้วจะยอมรับได้เมื่อผลทดสอบ แท่งตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน ที่เก็บมาเมื่อ อายุครบ 28 วัน เป็นไปตามข้อกำหนด  - กำลังอัดประลัยเฉลี่ยสามก้อนให้ค่าเท่ากับหรือ สูงกว่ากำลังอัดประลัยที่กำหนด  - กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตแต่ละก้อน จะ ต่ำกว่าที่กำหนดไม่เกิน 3.5 เมกาปาสกาล (35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร )  - กรณีทดสอบที่ 7 วัน กำลังอัดประลัยไม่น้อย กว่าร้อยละ 70 แต่ต้องยึด ที่อายุ 28 วัน เป็นเกณฑ์

32 การพิจารณาผลการทดสอบ 3 > 35 ksc เฉลี่ ย ค่ากำลังอัดประลัย ที่กำหนด

33 ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบกำลังอัด ของคอนกรีต

34 จบการ นำเสนอ นายธานินทร์ สุวรรณจินดา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู โทร. 08-51789818


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมงานก่อสร้าง ( การทดสอบวัสดุ ). หัวข้อการบรรยาย 1. การเจาะสำรวจชั้นดิน 2. การทดสอบแรงดึงของเหล็ก 3. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต หมายเหตุ : การบรรยายจะอ้างอิงแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google