งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS
โปรแกรม SPSS Ver (สำหรับ XP และ Win7 32 bit) โปรแกรม SPSS Ver.15.0 (Win7 64 bit) คู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS

2 การเขียนตารางสรุป Correlation
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์(r) บรรยากาศในองค์กรกับการบริหารงาน 0.558* * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากตาราง พบว่าบรรยากาศในองค์กรกับการบริหารงานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3 การเขียนตารางสรุป Independent Sample T Test
ตัวแปร SD. t p กลุ่มทดลอง 5.3 1.22 9.88** 0.000 กลุ่มควบคุม 2.4 3.56 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากตาราง แสดงว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4 การเขียนตารางสรุป Paired Sample T Test
ตัวแปร SD. t p ก่อนเรียน 2.4 3.56 -9.88** 0.000 หลังเรียน 5.3 1.22 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากตาราง แสดงว่า ก่อนและหลังการทดลอง ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


ดาวน์โหลด ppt ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเละคู่มือการใช้งานโปรแกรม SPSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google