งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ควบคุมงาน บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ควบคุมงาน บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ควบคุมงาน บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง วันเริ่มสัญญา วันที่ 8 เมษายน 2558 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ราคาก่อสร้าง 232,900,000.00 บาท จำนวน 28 งวดงาน เบิกงบประมาณไปแล้ว 0 บาท คงเหลือ 232,900,000.00 บาท ( 28 งวด ) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำ การบริหารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 กันยายน 2558 ระยะเวลาตามสัญญา สัญญาจ้าง เลขที่ วปน.183/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ระยะเวลา 810 วัน ใช้เวลาใน การก่อสร้างไปแล้ว 149 วัน คงเหลือ 661 วัน ระยะเวลาในการทำงานจริง 97 วัน และระยะเวลาที่ไม่ทำงาน 52 วัน

2 สรุปความก้าวหน้าของงานดังนี้ ผลงานตามแผน 17.73 % ผลงานตามสัญญา 18.40 % ผลงานที่ทำจริง 2.50 % งานช้ากว่าแผน 15.23 % งานช้ากว่าสัญญา 15.90 % ช้ากว่าแผนงวดที่ 1 124 วัน ( ตามสัญญาหลักอยู่ในงวดที่ 6) ช้ากว่าสัญญางวดที่ 1 124 วัน

3 ปัจจุบันผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานในงวดงานที่ 1 มีดังนี้ 1. นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ ได้ 100 % 2. ปรับพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมงานก่อสร้าง สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุ ก่อสร้างและสำนักงานสนามของผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ ได้ 40 % 3. ทำการขออนุมัติขนาดเสาเข็มแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ ได้ 100 % 4. ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการ อนุมัติ ได้ 90 % 5. จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ได้ 60 % 6. ทำการทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี DYNAMIC จำนวน 4 หลุมและนำผลการทดสอบแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ ได้ 50 % 7. ทำการทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี STATIC จำนวน 1 หลุมและนำผลการทดสอบแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ ได้ 0 % 8. ขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ ระบบหม้อแปลงแล้วเสร็จ ได้ 100 % 9. ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ 100 % 10. นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างรวมน้ำหนักเหล็กไม่ น้อยกว่า 200 ตันเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ ( จำนวน เหล็กเส้นทั้งหมดของโครงการ ) ได้ 0 %

4 รายงานความก้าวหน้าของงาน ณ. วันที่ 4 กันยายน 2558 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี ราคางานก่อสร้าง 232,900,000.00 บาทความก้าวหน้าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีผลงานตามแผน 12.500 %17.730% ผู้ควบคุมงาน บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ผลงานตาม สัญญา 16.300 % 18.400 % ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่างผลงานที่ทำจริง 2.300 %2.500 % ทำงานมาแล้ว 149 วัน คงเหลือ 661 วันล่าช้ากว่าแผน 10.200 % 15.230 % ( ช้ากว่าแผนงวดที่ 1 = 124 วัน เบิกงบประมาณไปแล้ว 0 บาท คงเหลือ 232,900,000.00 บาท ( 28 งวด ) ล่าช้ากว่าสัญญา 14.000 % 15.900 % ( ช้ากว่าสัญญางวดที่ 1 = 124 วัน ลำดั บ รายการ หน่วย ปริมาณ ผลงานสัปดาห์ที่แล้ว ผลงานสัปดาห์นี้ ผลงานสะสมสัปดาห์นี้ หมายเหตุ ปริมาณ % % % งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 20,000,000.- บาท ( ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ) 1 นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกรให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ รายกา ร 1.00 100.00--1.00100.00 2 ปรับพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมงานก่อสร้าง สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุก่อสร้างและ สำนักงานสนามของผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ รายกา ร 1.00 0.3535.000.055.000.4040.00 3 ทำการขออนุมัติขนาดเสาเข็มแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ รายกา ร 1.00 100.00--1.00100.00 4 ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ รายกา ร 1.00 0.8080.000.1010.000.9090.00 5 จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายกา ร 1.00 0.4040.000.2020.000.6060.00 6 ขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์ ระบบหม้อแปลงแล้วเสร็จ รายกา ร 1.00 100.00--1.00100.00 7 ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ รายกา ร 1.00 100.00--1.00100.00 8 นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างรวมน้ำหนักเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตัน เข้ามา เ ตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ ( จำนวนเหล็กเส้นทั้งหมดของโครงการ ) รายกา ร 1.00 ----0.00 9 ทำการทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี DYNAMIC จำนวน 4 หลุมและนำ ผลการทดสอบแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติ รายกา ร 1.00 0.5050.00--0.5050.00 10 ทำการทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี STATIC จำนวน 1 หลุมและนำผลการทดสอบแล้ว เสร็จและได้รับการอนุมัติ 1.00 ------

5 สรุปผลการทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ทำงาน 6 วัน วันที่ไม่ทำงาน 1 วัน ทำงานล่วงเวลา 0 วัน สรุปปริมาณอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักร - ปันจั่น 2 ตัว - ตู้เชื่อม 2 ชุด - เครื่องเจียรตัดเสาเข็ม 1 เครื่อง สรุปปริมาณแรงงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พนักงานปันจั่น 8 คน ช่างไม้ 10 คน รวมปริมาณแรงงาน 18 คน

6 ปัญหาและอุปสรรค - แรงงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน - วัสดุเตรียมสถานที่และวัสดุเหล็กเข้าหน้างานล่าช้า - มีวัสดุที่ยังไม่เคลียร์ออกอยู่ในโครงการ

7 ผลงานการก่อสร้าง ภาพถ่ายแสดงการตอกเสาเข็มและนับ BLOW COUNT

8 ภาพถ่ายแสดงการทำรั้วชั่วคราว

9 ภาพถ่ายแสดงการผูกเหล็กและเข้าแบบบ่อพัก ไฟฟ้า

10 ภาพถ่ายแสดงการเทปูนเหล็กค้ำยันรั้วชั่วคราว

11 ภาพถ่ายแสดงภาพรวมของโครงการ


ดาวน์โหลด ppt เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ควบคุมงาน บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google