งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย รวมพร ประพฤติธรรม ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย รวมพร ประพฤติธรรม ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย รวมพร ประพฤติธรรม ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ

2  ผู้เรียนไม่เห็นความสำคัญของวิชากาจัดการ ธุรกิจขนาดย่อม  ผู้เรียนขาดแรงจูใจใฝ่สัมฤทธิ์ ขาดทักษะใน การใช้กระบวน การคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่พึงพอใจ ( อ้างอิงจากการประเมินผลการเรียนและการ สังเกตพฤติกรรม ของผู้เรียนวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ปี การศึกษา 2554)

3  1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน วิชาการดำเนินการธุรกิจขนาดย่อม ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้ง ตรงจิตรพณิชยการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น ฐาน

4 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นนักศึกษาชั้นปวช.2 ห้อง 208 วิทยาลัย เทคโนโลยีตั้งตรงจิตร พณิชยการ สาขางานการขาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 50 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสอน ได้แก่ แผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐานวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 3 หน่วย  2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการดำเนินธุรกิจ ขนาดย่อม และ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการ จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การจัดการ เรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน - - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการดำเนิน ธุรกิจขนาดย่อม - ความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มี ต่อ วิธีการจัดการ เรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน - - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการดำเนิน ธุรกิจขนาดย่อม - ความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มี ต่อ วิธีการจัดการ เรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน

6  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการ ดำเนินธุรกิจ ขนาดย่อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหา เป็นฐานอยู่ในระดับมาก

7 N S.D.t ก่อนเรียน 5050 36.124.324.32 49 หลังเรียน 5050 46.184.83 t-test Dependent Sample 5050 10.484.34 0.004 * * ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษาหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายการ S.D. ระดับความ พึงพอใจ 1. ผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นให้นศ. ค้นคว้าหาคำตอบ ด้วยตนเอง 4.060.47 มาก 2. ผู้สอนให้คำแนะนำแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.490.38 มาก 3. นศ. ชอบวิธีที่ผู้สอนเริ่มด้วยสถานการณ์ปัญหา ก่อนการเรียนเนื้อหาสาระ 4.040.44 มาก 4. ผู้สอนจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ค้นคว้า เพิ่มเติม 4.180.54 มาก 5. นศ. ชอบการวิเคราะห์ปัญหา และแสวงหาความรู้ มาแก้ปัญหา 4.170.53 มาก 6. นศ. ชอบศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทำความ เข้าใจเนื้อหาด้วยตนเอง 4.080.29 มาก 7. นศ. ชอบการทำงานเป็นกลุ่ม 4.330.36 มาก 8. นศ. ชอบการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้กับ เพื่อน 4.260.51 มาก 9. นศ. ชอบมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการ เรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอน 4.030.27 มาก 10. นศ. ชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 4.470.41 มาก

9 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายการ S.D. ระดับความ พึงพอใจ 11. นศ. ชอบกิจกรรมในภาพรวมในการเรียนการสอน 4.380.43 มาก 12. นศ. พึงพอใจวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 4.280.36 มาก 13. นศ. เข้าใจเนื้อหาสาระมากขึ้น 4.210.34 มาก 14. นศ. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน 4.310.41 มาก 15. นศ. พึงพอใจผู้สอนที่ใช้วิธีการสอนแบบใช้ปัญหา เป็นฐาน 4.310.51 มาก ความพึงพอใจในภาพรวม 4.240.49 มาก

10 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป  ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้นำวิธีการจัดการเรียนรู แบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน รายวิชาอื่นๆ และยังสามารถไปใช้พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จัก การทำงานเป็นทีม ร่วมกันคิดแก้ปัญหา จากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองการสอนควรเพิ่มให้มากขึ้น  ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมเอกสาร ประกอบการศึกษา ค้นคว้าให้นักศึกษาอย่างหลากหลาย และเป็นผู้กระตุ้น ด้วยคำถามเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย รวมพร ประพฤติธรรม ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชย การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google