งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ผลการสำรวจทัศนคติ ความเห็นของประชาชน DDC Poll ครั้งที่ 12 “ เรื่อง … รู้จักและเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่ 31 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ผลการสำรวจทัศนคติ ความเห็นของประชาชน DDC Poll ครั้งที่ 12 “ เรื่อง … รู้จักและเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่ 31 มีนาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ผลการสำรวจทัศนคติ ความเห็นของประชาชน DDC Poll ครั้งที่ 12 “ เรื่อง … รู้จักและเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่ 31 มีนาคม 2558

2 วิธีการดำเนินการสำรวจความเห็น ทัศนคติ  กลุ่มตัวอย่าง o ประชาชนชาวไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป o กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3,024 ราย o 24 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพมหานคร จำนวน 126 ราย  ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 882 ราย จากจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี และลพบุรี  ภาคเหนือ จำนวน 756 ราย จากจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ สุโขทัย แพร่ และลำพูน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 756 ราย จากจังหวัด ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา นครพนม หนองคาย และ ชัยภูมิ  ภาคใต้ จำนวน 504 ราย จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง 2

3 วิธีการดำเนินการสำรวจความเห็น ทัศนคติ ( ต่อ )  สถานที่เก็บข้อมูล o บริเวณแหล่งชุมชนรอบตลาด แหล่งชุมชน บริเวณ ห้างสรรพสินค้า หรือบริเวณสถานที่ราชการ ตลอดจน หมู่บ้านนอกเขตเทศบาล  ช่วงเวลาในการสำรวจความเห็น o 9 มีนาคม – 20 มีนาคม 2558  วิเคราะห์ข้อมูลด้วย o สถิติร้อยละ o Chi – Square Test 3

4 ผลการสำรวจ ข้อมูลทั่วไปจำนวนร้อยละ เพศชาย 1,51049.9 หญิง 1,51450.1 อายุ 15 - 24 ปี 51116.9 25 - 34 ปี 51417 35 - 44 ปี 50416.7 45 – 54 ปี 50416.7 55 – 64 ปี 49716.4 65 ปีขึ้นไป 49316.3 4

5 ผลการสำรวจ (ต่อ) ข้อมูลทั่วไปจำนวนร้อยละ การศึกษาประถมศึกษาและต่ำกว่า 1284.2 มัธยมต้น 48215.9 มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 76825.4 อนุปริญญา/ปวส. 70323.2 ปริญญาตรีและสูงกว่า 94331.2 5

6 ผลการสำรวจ (ต่อ) ข้อมูล ทั่วไป จำนว น ร้อยละ อาชีพ เกษตรกร 38912.9 รับจ้างทั่วไป 69623 นักเรียน / นักศึกษา 2076.8 ธุรกิจส่วนตัว 57619 พนักงานบริษัทเอกชน 732 24.2 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 37312.3 อื่น ๆ 511.7 6

7 ผลการสำรวจ (ต่อ) ข้อมูล ทั่วไป จำนวนร้อยละ รายได้เฉลี่ยต่อ เดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท 2638.7 5,001 – 10,000 บาท 70323.2 10,001 – 15,000 บาท 68222.6 15,001 – 20,000 บาท 57018.8 20,001 – 25,000 บาท 55218.3 25,000 บาทขึ้นไป 2548.4 7

8 ผลการสำรวจ (ต่อ) คำถามคำตอบจำนว น ร้อยละ 1. ท่านคิดว่าโรค ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้ อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ของผู้ป่วย 1,24418.7 การไอหรือจามรดกัน 2,12631.9 หายใจเอาฝอยละอองเข้าไป 76411.5 อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่ทำงาน เดียวกับผู้ป่วย 1,07416.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย 1,35420.3 ไม่แน่ใจ 971.5 8

9 ผลการสำรวจ (ต่อ) 9 คำถามคำตอบจำนวนร้อยละ 2. ท่านคิดว่าอาการโรค ไข้หวัดใหญ่รุนแรง มี อาการอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) มีไข้ 1,14313.3 เหนื่อย อ่อนเพลีย 1,38916.2 ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ 1,76220.6 ปวดศีรษะ 97511.4 มีน้ำมูก 5756.7 ไอ จาม 7979.3 ไข้สูง นานเกิน 2 วัน 162218.9 หอบเหนื่อย 2923.4 อื่น ๆ 100.1

10 ผลการสำรวจ (ต่อ) คำถามคำตอบจำนว น ร้อยละ 3. กลุ่มใดที่จะมีอาการ โรคไข้หวัดใหญ่รุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน รุนแรง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ประชาชนทั่วไป 85513.7 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง หัวใจและหลอดเลือด 1,52124.3 ผู้สูงอายุ 1,06016.9 หญิงตั้งครรภ์ 1,21819.4 เด็กเล็ก 1,58725.3 อื่น ๆ 220.4 10

11 ผลการสำรวจ (ต่อ) 10 คำถามคำตอบจำนว น ร้อยละ 4. หากท่านมีอาการ ตามข้อ 2 ท่านจะ ปฏิบัติตัวอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง 53910.1 ซื้อยาสมุนไพรกินเอง 55410.4 รีบไปพบแพทย์ เพื่อให้ได้รับยาต้าน ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 1,68431.5 กินยาตามอาการ 1,02619.2 หยุดเรียน / หยุดงาน พักผ่อน อยู่บ้าน 1,50028.1 อื่น ๆ 410.8

12 คำถามคำตอบจำนว น ร้อยละ 5. ท่านจะ ป้องกันตนเอง จากโรคไข้หวัด ใหญ่อย่างไร ( ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ ) กินร้อน ช้อนกลาง 1,09616.7 ปิดปาก เวลาไอ และจาม 1,84128 สวมหน้ากากป้องกัน โรค 1,18918.1 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วย น้ำและสบู่ 1,30219.8 หลีกเลี่ยงการอยู่ใน สถานที่ที่แออัดเป็น เวลานาน 1,13117.2 อื่น ๆ 150.2 ผลการสำรวจ (ต่อ) 12

13 คำถามคำตอบจำนว น ร้อยละ 6. หากท่านป่วย และมีอาการหวัด เช่น ไอ จาม มี น้ำมูก ท่านจะสวม หน้ากากป้องกัน โรคหรือไม่ ไม่สวมหน้ากาก 2829.3 ไม่แน่ใจ 66221.9 สวมหน้ากาก เพื่อป้องกันการ แพร่เชื้อโรคให้ ผู้อื่น 1,82560.4 สวมหน้ากาก เพื่อ ไม่ให้รับเชื้อโรค จากผู้อื่น 2558.4 ผลการสำรวจ (ต่อ) 13

14 7. ท่านคิดอย่างไรกับผู้ที่สวมหน้ากากป้องกันโรค (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุม โรค ผลการสำรวจ (ต่อ) 14

15 คำถามคำตอบจำนวนร้อยละ 8. ท่านต้องการ ให้เจ้าของบริการ หรือสถานที่ เช่น สายการบิน รถไฟฟ้า รถ โดยสาร รถแท็กซี่ เป็นต้น จัดเตรียม หน้ากากป้องกัน โรค ไว้ให้กับผู้ที่มี อาการไอ มีน้ำมูก หรือไม่ ต้องการ 1,60953.2 ไม่ต้องการ 59219.6 ไม่แน่ใจ 82327.2 ผลการสำรวจ (ต่อ) 15

16 คำถามคำตอบจำนวนร้อยละ 9. ปีที่แล้ว ท่าน ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ หรือไม่ ฉีด 69923.1 ไม่ได้ฉีด 1,50349.7 ไม่แน่ใจ 82227.2 ผลการสำรวจ (ต่อ) 16

17 10. ท่านอยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หรือไม่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุม โรค ผลการสำรวจ (ต่อ) 17

18 คำถามคำตอบจำนว น ร้อยละ 11. นอกจาก กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิง ตั้งครรภ์ ผู้ป่วย เรื้อรัง ผู้สูงอายุ ท่านอยากให้ฉีด วัคซีนไข้หวัด ใหญ่แก่ ประชาชนกลุ่ม อื่นๆ อีกหรือไม่ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) นักเรียน / นักศึกษา 1,56131 ครู / อาจารย์ 1,23224.4 ทหารเกณฑ์ 93818.6 พระภิกษุสงฆ์ 68513.6 เพียงพอแล้ว 54910.9 อื่น ๆ 741.5 ผลการสำรวจ (ต่อ) 18

19 ท่านอยากฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุม โรค ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม 19

20 ขอบคุณครับ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุม โรค


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ผลการสำรวจทัศนคติ ความเห็นของประชาชน DDC Poll ครั้งที่ 12 “ เรื่อง … รู้จักและเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่ 31 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google