งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสำหรับ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ตอนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสำหรับ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ตอนที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสำหรับ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ตอนที่ 2 AEKAPOP@BUU.AC.TH

2 เทคโนโลยีฝั่งลูก ข่าย

3 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) Java Applets ActiveX Control

4 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) Standards-based presentation using XHTML and CSS Dynamic display and interaction using the DOM Data interchange and manipulation using XML and XSLT Asynchronous data retrieval using XMLHttpRequest JavaScript binding everything together http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications

5 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications

6 Java Applets http://support.novell.com/techcenter/articles/dnd19960801.html

7 เทคโนโลยีฝั่งแม่ ข่าย

8 Server-Side Include (SSI) CGI/FastCGI (Common Gateway Interface) Server Side Script ◦PHP ◦JSP ◦ASP Web Services ◦SOAP ◦REST

9 Server-Side Include (SSI) Common Directive DirectiveParametersDescriptionExample includefile or virtual This is probably the most used SSI directive, allowing the content of one document to be included in another. The file or virtual parameters specify the file (HTML page, text file, script, etc.) to be included. Includes the contents of another file or the result of running a CGI script. If the process does not have access to read the file or execute the script, the include will fail. "virtual" specifies the target relative to the domain root, while "file" specifies the path relative to the directory of the current file. When using "file" it is forbidden to reference to absolute paths. Higher directories (..) are usually forbidden, unless explicitly configured. The Apache documentation recommends using "virtual" in preference to "file".HTMLCGI or Apache tutorial on SSI stipulates the format requires a space character before the "-->" that closes the element. execcgi or cmdThis directive executes a program, script, or shell command on the server. The cmd parameter specifies a server-side command; the cgi parameter specifies the path to a CGI script. The PATH_INFO and QUERY_STRING of the current SSI script will be passed to the CGI script, as a result "exec cgi" should be used instead of "include virtual".CGI or echovarThis directive displays the contents of a specified HTTP environment variable. Variables include HTTP_USER_AGENT, LAST_MODIFIED, and HTTP_ACCEPT.HTTPenvironment variable configtimefmt, sizefmt, or errmsg This directive configures the display formats for the date, time, filesize, and error message (returned when an SSI command fails). or or flastmod or fsize file or virtual These directives display the date when the specified document was last modified, or the specified document's size. The file or virtual parameters specify the document to use. The file parameter defines the document as relative to the document path; the virtual parameter defines the document as relative to the document root. or printenv This directive outputs a list of all variables and their values, including environmental and user-defined variables. It has no attributes. http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Side_Includes

10 Server-Side Include (SSI) Control Directive DirectiveParametersDescriptionExample ifexprUsed for condition tests that may determine and generate multiple logical pages from one single physical page. elifexprServes the same purpose as further conditioning in programming languages. elseIf none of the if and elif directive catches the present condition, things in here should happen. endifSee above for example. setvar, valueSets the value of a SSI variable. (Not supported by all implementations) http://en.wikipedia.org/wiki/Server_Side_Includes

11 CGI http://example.com/cgi-bin/exam.pl http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface

12 Web Services

13 UDDI (Universal Description Discovery and Integration) UDDI was written in August 2000, at a time when the authors had a vision of a world in which consumers of web services would be linked up with providers through a public or private dynamic brokerage system http://www.networkworld.com/gif/2002/0527TU.gif https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Description_Discovery_and_Integration

14 WSDL (Web Services Description Language) เป็นเอกสารที่เขียนด้วยภาษา XML ใช้อธิบายวิธีการติดต่อกับ Web Service (ws) และบอกว่า ws นั้น ให้บริการอะไรบ้าง โครงสร้างของ "WSDL" Tag คำอธิบาย ใช้ในการติดต่อระหว่าง client กับ Web service ใช้กำหนดโอเปอร์เรชั่น ( ฟังก์ชันที่เรียกใช้งานได้ ) ใช้กำหนดรูปแบบของ messages ว่าจะถูกส่งและเข้ารหัสอย่างไร ส่วนกำหนด URL ของ Web service ใช้กำหนดชนิดข้อมูล http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDLhttp://www.w3.org/TR/wsdl

15 WSDL Format definition of data types........ definition of a message (Input,Output).... definition of a port....... definition of a binding.... http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL

16 WSDL Message Example เป็นส่วนที่กำหนด messages ที่ใช้ในการติดต่อ ระหว่าง Client กับเว็บเซอร์วิส ในแต่ละ message สามารถมี part ได้มากกว่า 1 และ parts ให้มองเป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชันที่ได้ เรียกไป ในตัวอย่างนี้ มี 2 messages คือ plusRequest เป็น messege ที่ประกอบด้วยข้อมูล ชนิด float 2 ตัวคือ num1 และ num2 plusResponse เป็น messege ที่ประกอบด้วย ข้อมูลชนิด float 1 ตัวคือ Result http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL

17 PortType Example เป็นแท็กที่มีความสำคัญมากที่สุด เป็นส่วน กำหนดโอเปอร์เรชั่น ( ฟังก์ชั่นที่เรียกใช้งานได้ ) และประกาศ messages ที่ ใช้เป็นอินพุตและ เอาต์พุตของโอเปอร์เรชั่น ในตัวอย่างนี้คือการ ประกาศโอเปอร์เรชั่น plus โดยมี plusRequest messages เป็นอินพุต และ plusResponse เป็น เอาต์พุต http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL

18 Binding Example ส่วน binding เป็นการกำหนดว่า messages จะถูกส่งและเข้ารหัสอย่างไร ในที่นี้เรากำหนดให้ส่ง RPC (Remote Procedure Call) โดยใช้ SOAP บน HTTP นอกจากนี้ยังมีการ กำหนด namespace และ SOAPAction header สำหรับเมธอด plus() อีกด้วย http://wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/WSDL

19 SOAP (Simple Object Access Protocol) https://en.wikipedia.org/wiki/SOAP_(protocol)

20 SOAP Header Example 5

21 SOAP Body Example SOAP REQUEST string SOAP RESPONSE string

22 SOAP Faults Example env:Sender m:MessageTimeout Sender Timeout P5M

23 ASP.NET Web Services Code Example

24 JAVA Web Service Code Example

25 PHP Web Service with NuSOAP Code Example http://www.thaicreate.com/community/php-create-and-call-web-service.html

26 REST (Representational State Transfer) Key goals of REST ◦Scalability of component interactions ◦Generality of interfaces ◦Independent deployment of components ◦Intermediary components to reduce latency and encapsulate legacy systems

27 REST URI URL REST เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำเว็บเทคโนโลยีพื้นฐาน ได้แก่ URL HTTP ( รวมทั้ง PUT, GET, POST และ DELETE operator) และ XML มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จาก URL หรือ URI ที่ถูกนำมาใช้แสดง method และ parameter โดย REST เป็นการใช้ HTTP protocol ในการรับส่ง ข้อมูล และช่วยให้เราสามารถเรียก URL ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงได้ URI มีความแตกต่างจาก URL ◦URI หรือ Uniform Resource Identifier เป็นเพียง identifier จึงไม่สามารถรับรองได้ว่ามี resource อยู่จริงที่ Location นั้น ◦URL หรือ Uniform Resource Locator จะรับรองได้ว่า resource นั้นมีอยู่จริงที่ Location อย่างแน่นอน

28 Restful Or Lightweight Web Services http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-restajax/figure001.gif


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสำหรับ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ตอนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google