งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 3 System Variables and Array

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 3 System Variables and Array"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 3 System Variables and Array

2 Agenda ตัวแปรระบบ ความหมายของอาร์เรย์ อาร์เรย์ของ PHP อาร์เรย์ 1 มิติ
อาร์เรย์ 2 มิติ การใช้อาร์เรย์โดยกำหนดอินเด็กซ์ การใช้อาร์เรย์โดยไม่กำหนดอินเด็กซ์ อาร์เรย์ที่มีอินเด็กซ์เป็นตัวเลข อาร์เรย์ที่มีอินเด็กซ์เป็นตัวอักษร

3 ตัวแปรระบบ เป็นตัวแปรที่ PHP เตรียมไว้ให้สามารถเรียกใช้ได้ทันที เมื่อนำไปใช้งานต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และใส่เครื่องหมาย $ ด้านหน้าด้วย เนื่องจากเป็นตัวแปร

4 แสดงพาธของ Root Directory ที่อ่านครั้งแรก GATEWAY_INTERFACE
ชื่อตัวแปร ความหมาย DOCUMENT_ROOT แสดงพาธของ Root Directory ที่อ่านครั้งแรก GATEWAY_INTERFACE แสดงค่าอินเทอร์เฟซของ CGI เช่น CGI/1.1 HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ภาษาที่ใช้ในขณะนั้น เช่น th HTTP_CONNECTION แสดงสถานภาพการคอนเน็กต์ เช่น Keep-Alive HTTP_USER_AGENT แสดงประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ที่เรียกเข้ามา PATH_INFO แสดงชื่อเอกสาร PHP ที่กำลังทำงานอยู่ เช่นเดียวกับ Script_Name PATH_TRANSLATED แสดงพาธของสคริปต์ที่กำลังทำงานอยู่ QUERY_STRING แสดงในกรณีที่ใช้ Query_String จะแสดงสตริงที่ส่งมา ต่อท้าย URL

5 ชื่อตัวแปร ความหมาย REMOTE_ADDR
แสดงค่า IP Address ของเครื่องไคลเอ็นต์ที่ คอนเน็กต์เข้ามา REMOTE_PORT แสดงพอร์ตของเครื่องไคลเอ็นต์ที่คอนเน็กต์เข้ามา REQUEST_METHOD แสดงการรับ - ส่งค่า เป็นแบบ GET หรือ POST SCRIPT_NAME แสดงชื่อเอกสาร PHP ที่กำลังทำงานอยู่ SERVER_NAME แสดงค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ SERVER_PORT แสดงพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SERVER_PROTOCOL แสดงโปรโตคอลของเซิร์ฟเวอร์ SERVER_SOFTWARE แสดงซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์

6 ตัวอย่าง <? echo “Script Name:”,$SCRIPT_NAME, “<br>”;
echo “Remote Address:”,$REMOTE_ADDR , “<br>”; echo “Server Port:”,$SERVER_PORT ,” “<br>”; echo “Server Software:”,$SERVER_SOFTWAR, “<br>”; > ผลลัพธ์ Script Name:/test.php Remote Address: Server Port:80 Server Software:Apache/ (Feora)

7 เราสามารถอ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อ ตัวแปรเดียวกัน
อาร์เรย์ อาเรย์หรือตัวแปรชุด คือ ชุดของข้อมูล ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี ชนิดข้อมูล (type) เดียวกันทั้งชุด เราสามารถอ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อ ตัวแปรเดียวกัน ข้อมูลแต่ละตัวเรียกว่าเป็นสมาชิกของอาร์เรย์ สมาชิกแต่ละตัวจะมีดัชนี (index) หรือตัวบ่งชี้ กำกับ หรืออาจเรียกว่า subscript โปรแกรมฐานข้อมูล access

8 อาร์เรย์ 1 มิติ (1 Dimensional Array)
อาร์เรย์ 1 มิติ คือการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บข้อมูลหลาย ๆ ตัว โดยแต่ละตัวจะแทนข้อมูล 1 รายการ ดังรูป เช่น ประกาศตัวแปร $score เพื่อใช้เก็บข้อมูลคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 20 คน $score คะแนน นร. คนที่ 1 คะแนน นร. คนที่ 2 ... คะแนน นร. คนที่ 20 $score[0] $score[1] $score[19]

9 คอมฯ คณิตฯ สถิติ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 20
อาร์เรย์ 2 มิติ (2 Dimensional Array) อาร์เรย์ 2 มิติ คือการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บข้อมูลหลาย ๆ ตัว โดยแต่ละตัวจะแทนข้อมูลที่อ้างอิงถึง 2 รายการ เช่น การประกาศตัวแปร $score เพื่อใช้เก็บข้อมูลคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติของนักเรียน 20 คน คอมฯ คณิตฯ สถิติ คนที่ 1 คะแนนวิชาคอม ฯ ของ นร. คนที่ 1 คะแนนวิชาคณิตฯ ของ นร. คนที่ 1 คะแนนวิชาสถิติ ของ นร. คนที่ 1 คะแนนวิชาคอม ฯ ของ นร. คนที่ 2 คะแนนวิชาคณิตฯ ของ นร. คนที่ 2 คะแนนวิชาสถิติ ของ นร. คนที่ 2 . คะแนนวิชาคอม ฯ ของ นร. คนที่ 20 คะแนนวิชาคณิตฯ ของ นร. คนที่ 20 คะแนนวิชาสถิติ ของ นร. คนที่ 20 คนที่ 2 คนที่ 20

10 การประกาศตัวแปร score เพื่อใช้เก็บข้อมูลคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติของนักเรียน 20 คน
$score[0][0] $score[0][1] $score[0][2] $score[1][0] $score[1][1] $score[1][2] . $score[19][0] $score[19][1] $score[19][2] 1 19

11 อาร์เรย์ 2 มิติจะมองข้อมูลในลักษณะตารางที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์
จากตัวอย่างเป็นตารางเก็บคะแนน แถวของข้อมูลจะเป็นคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนที่ได้รับ คอลัมน์จะเป็นคะแนนสอบแต่ละวิชา เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ้างถึงจุดใดจุดหนึ่งในตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ ก็จะเป็นคะแนนที่นักศึกษา 1 คนได้รับในการสอบ 1 วิชา

12 อาร์เรย์ใน PHP อินเด็กซ์ที่เป็นตัวเลขจะเริ่มที่ 0 แต่สามารถกำหนดอินเด็กซ์ให้เป็นตัวอักษรได้ ตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์ไม่จำเป็นต้องประกาศ และไม่ต้องกำหนดขนาดก่อนการใช้งาน ขนาดจะปรับเปลี่ยนได้ คือขยายตามจำนวนข้อมูลที่เก็บอยู่ในอาเรย์ อาเรย์ที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงได้นี้เรียกว่า dynamic array หรือ vector(สำหรับอาเรย์มิติเดียว)

13 อาร์เรย์ใน PHP ข้อมูลแต่ละตัวในอาเรย์ไม่จำเป็น ต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน เช่น อาจจะมีทั้งจำนวนเต็ม เลขทศนิยม $myarray[]=3; $myarray[]=1.1; $myarray[]="abc"; ในกรณีที่เรามิได้กำหนดอินเด็ก ก็หมายความว่า จะมีการขยายขนาดของอาร์เรย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการกำหนดค่า โดยจะเก็บไว้ในที่ใหม่ของอาร์เรย์

14 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์โดยกำหนดอินเด็กซ์
<? $a[0]=“Mana"; $a[1]=“Manee"; $a[2]=“Chujai"; $a[3]=“Piti"; $b[0]=20; $b[1]=21; $b[2]=22; $b[3]=23; for($i=0;$i<=3;$i++) { echo"name : $a[$i] age $b[$i] <br>"; } ?> name : Mana age: 20 name : Manee age: 21 name : Chujai age: 22 name : Piti age: 23

15 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์โดยกำหนดอินเด็กซ์
<? $arr[0] = "Chair"; $arr[1] = 20; $arr[2] = 3.37; $arr[3] = "A"; $all = count( $arr ); for ($i=0; $i<$all; $i++){ print "Member $i =$arr[$i] <BR>"; } ?>

16 ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์โดยไม่กำหนดอินเด็กซ์
<? $Cities[] = "San Francisco"; $Cities[] = "Los Angeles"; $Cities[] = "New York"; $Cities[] = "Martinez"; $indexLimit = count($Cities); for($index=0; $index < $indexLimit; $index++) { print("City $index is $Cities[$index]. <BR>\n"); } ?> City 0 is San Francisco. City 1 is Los Angeles. City 2 is New York. City 3 is Martinez.

17 ตัวแปรสตริงถือว่าเป็น Array of Charactor
ตัวอย่าง <? $MyStr="ABCDEF"; $i=0; while(!($MyStr[$i]=="")) { echo "$MyStr[$i]"; $i++; } ?>

18 Array ที่มี index เป็นตัวเลข
array([mixed….]); $province = array(“Bangkok”, “Trad”, “Chiang Mai”); for ($i=0;$i<3;$i++) { echo “province[”.$i. “] = ”; echo $province[$i]; echo “<br>”; }

19 range(int ค่าเริ่มต้น, int ค่าสูงสุด);
$arr = range(4,9); for ($i=0;$i<count($arr);$i++) { echo "arr[".$i."] = "; echo $arr[$i]; echo "<br>"; }

20 การเข้าถึงข้อมูลใน Array
- ฟังก์ชัน each() เป็นฟังก์ชันที่คืนค่า 2 ค่าคือ index และค่าของข้อมูล โดยที่ค่า index จะคืนด้วยฟิลด์ key และ ค่าของข้อมูลจะ คืนด้วยฟิลด์ value - ฟังก์ชัน list ทำงานเช่นเดียวกับ each() แต่จะแยก array ออกจาก กันและเก็บในตัวแปรที่กำหนด - ฟังก์ชัน reset ใช้สำหรับย้ายพอยน์เตอร์ ไปชี้ที่ค่าแรกของ array

21 Array ที่มี index เป็นตัวอักษร
การสร้าง array ใช้ฟังก์ชัน array() $arr_list=array("Bangkok"=>36,"Tak"=>10,"Trad"=>15); while ($element = each($arr_list)) { echo "province ["; echo $element["key"]; echo "] = "; echo $element["value"]; echo "<br>"; }

22 ตัวอย่าง $arr_list=array("Bangkok"=>36,"Tak"=>10,"Trad"=>15);
while (list($province,$amphur) = each($arr_list)) { echo "province [".$province."] have "; echo $amphur." amphurs"; echo "<br>"; }

23 Array หลายมิติที่มี index เป็นตัวเลข
$dim = 3; for ($row=0; $row <= $dim; $row++) {   for ($column=0; $column <= $dim; $column++) {     $myarray2[$row][$column] = 4*$row + $column;     echo $myarray2[$row][$column]," ";   }   echo "<BR>\n"; }

24 Array หลายมิติที่มี index เป็นตัวเลข
$arr_list = array(array("BKK","Bangkok",36), array("TK","Tak",10), array("TR","Trad",15)); for($row=0;$row<3;$row++) { for($col=0;$col<3;$col++) echo $arr_list[$row][$col]." "; echo "<br>"; }

25 Array หลายมิติที่มี index เป็นตัวอักษร
$arr_list=array(array("Code"=>"BKK", "Des"=>"Bangkok","amphur"=>36), array("Code"=>"TK","Des"=>"Tak","amphur"=>10), array("Code"=>"TR","Des"=>"Trad","amphur"=>15)); for($row=0;$row<3;$row++){ echo $arr_list[$row]["Code"]." "; echo $arr_list[$row]["Des"]." "; echo $arr_list[$row]["amphur"]."<br>"; }


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 3 System Variables and Array

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google