งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 3 System Variables and Array. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ตัวแปรระบบ ความหมายของอาร์เรย์ อาร์เรย์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 3 System Variables and Array. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ตัวแปรระบบ ความหมายของอาร์เรย์ อาร์เรย์ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 3 System Variables and Array

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ตัวแปรระบบ ความหมายของอาร์เรย์ อาร์เรย์ของ PHP อาร์เรย์ 1 มิติ อาร์เรย์ 2 มิติ การใช้อาร์เรย์โดยกำหนดอินเด็กซ์ การใช้อาร์เรย์โดยไม่กำหนดอินเด็กซ์ อาร์เรย์ที่มีอินเด็กซ์เป็นตัวเลข อาร์เรย์ที่มีอินเด็กซ์เป็นตัวอักษร

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแปรระบบ เป็นตัวแปรที่ PHP เตรียมไว้ให้สามารถเรียกใช้ได้ ทันที เมื่อนำไปใช้งานต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และใส่ เครื่องหมาย $ ด้านหน้าด้วย เนื่องจากเป็นตัวแปร

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อตัวแปรความหมาย DOCUMENT_ROOTแสดงพาธของ Root Directory ที่อ่านครั้งแรก GATEWAY_INTERFACEแสดงค่าอินเทอร์เฟซของ CGI เช่น CGI/1.1 HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ภาษาที่ใช้ในขณะนั้น เช่น th HTTP_CONNECTIONแสดงสถานภาพการคอนเน็กต์ เช่น Keep-Alive HTTP_USER_AGENTแสดงประเภทและเวอร์ชั่นของโปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ที่เรียกเข้ามา PATH_INFOแสดงชื่อเอกสาร PHP ที่กำลังทำงานอยู่ เช่นเดียวกับ Script_Name PATH_TRANSLATEDแสดงพาธของสคริปต์ที่กำลังทำงานอยู่ QUERY_STRINGแสดงในกรณีที่ใช้ Query_String จะแสดงสตริงที่ส่งมา ต่อท้าย URL

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อตัวแปรความหมาย REMOTE_ADDRแสดงค่า IP Address ของเครื่องไคลเอ็นต์ที่ คอนเน็กต์เข้ามา REMOTE_PORTแสดงพอร์ตของเครื่องไคลเอ็นต์ที่คอนเน็กต์เข้ามา REQUEST_METHODแสดงการรับ - ส่งค่า เป็นแบบ GET หรือ POST SCRIPT_NAMEแสดงชื่อเอกสาร PHP ที่กำลังทำงานอยู่ SERVER_NAMEแสดงค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ SERVER_PORTแสดงพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ SERVER_PROTOCOLแสดงโปรโตคอลของเซิร์ฟเวอร์ SERVER_SOFTWAREแสดงซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ Script Name:/test.php Remote Address:61.91.250.61 Server Port:80 Server Software:Apache/2.0.48 (Feora)

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเรย์หรือตัวแปรชุด คือ ชุดของข้อมูล ซึ่งโดย ปกติแล้วจะมี ชนิดข้อมูล (type) เดียวกันทั้งชุด เราสามารถอ้างถึงกลุ่มข้อมูลชุดนี้ด้วยชื่อ ตัวแปรเดียวกัน  ข้อมูลแต่ละตัวเรียกว่าเป็นสมาชิกของอาร์เรย์  สมาชิกแต่ละตัวจะมีดัชนี (index) หรือตัวบ่งชี้ กำกับ หรืออาจเรียกว่า subscript อาร์เรย์

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาร์เรย์ 1 มิติ (1 Dimensional Array) $score คะแนน นร. คนที่ 1คะแนน นร. คนที่ 2คะแนน นร. คนที่ 20... อาร์เรย์ 1 มิติ คือการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บ ข้อมูลหลาย ๆ ตัว โดยแต่ละตัวจะแทนข้อมูล 1 รายการ ดังรูป เช่น ประกาศตัวแปร $score เพื่อใช้เก็บข้อมูล คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 20 คน $score[0] $score[1] $score[19]

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาร์เรย์ 2 มิติ คือการประกาศตัวแปรเพื่อใช้เก็บข้อมูลหลาย ๆ ตัว โดยแต่ละตัวจะแทนข้อมูลที่อ้างอิงถึง 2 รายการ เช่น การประกาศตัวแปร $score เพื่อใช้เก็บข้อมูลคะแนนวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติของนักเรียน 20 คน คะแนนวิชาคอม ฯ ของ นร. คนที่ 1 คะแนนวิชาคณิตฯ ของ นร. คนที่ 1 คะแนนวิชาสถิติ ของ นร. คนที่ 1 คะแนนวิชาคอม ฯ ของ นร. คนที่ 2 คะแนนวิชาคณิตฯ ของ นร. คนที่ 2 คะแนนวิชาสถิติ ของ นร. คนที่ 2............ คะแนนวิชาคอม ฯ ของ นร. คนที่ 20 คะแนนวิชาคณิตฯ ของ นร. คนที่ 20 คะแนนวิชาสถิติ ของ นร. คนที่ 20 คอมฯ คณิตฯ สถิติ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 20 อาร์เรย์ 2 มิติ (2 Dimensional Array)

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกาศตัวแปร score เพื่อใช้เก็บข้อมูลคะแนนวิชา คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติของนักเรียน 20 คน $score[0][0]$score[0][1]$score[0][2] $score[1][0]$score[1][1]$score[1][2]............ $score[19][0]$score[19][1]$score[19][2] 0 1 2 0 1 19 $score

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาร์เรย์ 2 มิติจะมองข้อมูลในลักษณะตารางที่ ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ –จากตัวอย่างเป็นตารางเก็บคะแนน –แถวของข้อมูลจะเป็นคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนที่ ได้รับ –คอลัมน์จะเป็นคะแนนสอบแต่ละวิชา เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ้างถึงจุดใดจุดหนึ่งในตัวแปร อาร์เรย์ 2 มิติ ก็จะเป็นคะแนนที่นักศึกษา 1 คนได้รับ ในการสอบ 1 วิชา

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาร์เรย์ใน PHP อินเด็กซ์ที่เป็นตัวเลขจะเริ่มที่ 0 แต่สามารถกำหนดอิน เด็กซ์ให้เป็นตัวอักษรได้ ตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์ไม่จำเป็นต้องประกาศ และไม่ต้องกำหนด ขนาดก่อนการใช้งาน ขนาดจะปรับเปลี่ยนได้ คือขยายตามจำนวนข้อมูลที่เก็บ อยู่ในอาเรย์ อาเรย์ที่มีขนาดเปลี่ยนแปลงได้นี้เรียกว่า dynamic array หรือ vector(สำหรับอาเรย์มิติเดียว)

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาร์เรย์ใน PHP ข้อมูลแต่ละตัวในอาเรย์ไม่จำเป็น ต้องเป็นข้อมูลชนิด เดียวกัน เช่น อาจจะมีทั้งจำนวนเต็ม เลขทศนิยม $myarray[]=3; $myarray[]=1.1; $myarray[]="abc"; ในกรณีที่เรามิได้กำหนดอินเด็ก ก็หมายความว่า จะมีการ ขยายขนาดของอาร์เรย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโดยอัตโนมัติ ทุกครั้ง ที่มีการกำหนดค่า โดยจะเก็บไว้ในที่ใหม่ของอาร์เรย์

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "; } ?> ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์โดยกำหนดอินเด็กซ์ name : Mana age: 20 name : Manee age: 21 name : Chujai age: 22 name : Piti age: 23

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์โดยกำหนดอินเด็กซ์

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่างการใช้อาร์เรย์โดยไม่กำหนดอินเด็กซ์ City 0 is San Francisco. City 1 is Los Angeles. City 2 is New York. City 3 is Martinez.

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแปรสตริงถือว่าเป็น Array of Charactor ตัวอย่าง

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Array ที่มี index เป็นตัวเลข การสร้าง array 1) ใช้ฟังก์ชัน array() array([mixed….]); $province = array(“Bangkok”, “Trad”, “Chiang Mai”); for ($i=0;$i<3;$i++) { echo “province[”.$i. “] = ”; echo $province[$i]; echo “ ”; }

19 19 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ใช้ฟังก์ชัน range() range(int ค่าเริ่มต้น, int ค่าสูงสุด); $arr = range(4,9); for ($i=0;$i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2338683/slides/slide_19.jpg", "name": "19 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ใช้ฟังก์ชัน range() range(int ค่าเริ่มต้น, int ค่าสูงสุด); $arr = range(4,9); for ($i=0;$i

20 20 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเข้าถึงข้อมูลใน Array - ฟังก์ชัน each() เป็นฟังก์ชันที่คืนค่า 2 ค่าคือ index และค่าของข้อมูล โดยที่ค่า index จะคืนด้วยฟิลด์ key และ ค่าของข้อมูลจะ คืนด้วยฟิลด์ value - ฟังก์ชัน list ทำงานเช่นเดียวกับ each() แต่จะแยก array ออกจาก กันและเก็บในตัวแปรที่กำหนด - ฟังก์ชัน reset ใช้สำหรับย้ายพอยน์เตอร์ ไปชี้ที่ค่าแรกของ array

21 21 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Array ที่มี index เป็นตัวอักษร การสร้าง array การสร้าง array ใช้ฟังก์ชัน array() $arr_list=array("Bangkok"=>36,"Tak"=>10,"Trad"=>15); while ($element = each($arr_list)) { echo "province ["; echo $element["key"]; echo "] = "; echo $element["value"]; echo " "; }

22 22 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง $arr_list=array("Bangkok"=>36,"Tak"=>10,"Trad"=>15); while (list($province,$amphur) = each($arr_list)) { echo "province [".$province."] have "; echo $amphur." amphurs"; echo " "; }

23 23 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ $dim = 3; for ($row=0; $row <= $dim; $row++) { for ($column=0; $column <= $dim; $column++) { $myarray2[$row][$column] = 4*$row + $column; echo $myarray2[$row][$column]," "; } echo " \n"; } Array หลายมิติที่มี index เป็นตัวเลข

24 24 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Array หลายมิติที่มี index เป็นตัวเลข $arr_list = array(array("BKK","Bangkok",36), array("TK","Tak",10), array("TR","Trad",15)); for($row=0;$row<3;$row++) { for($col=0;$col<3;$col++) echo $arr_list[$row][$col]." "; echo " "; }

25 25 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Array หลายมิติที่มี index เป็นตัวอักษร $arr_list=array(array("Code"=>"BKK", "Des"=>"Bangkok","amphur"=>36), array("Code"=>"TK","Des"=>"Tak","amphur"=>10), array("Code"=>"TR","Des"=>"Trad","amphur"=>15)); for($row=0;$row<3;$row++){ echo $arr_list[$row]["Code"]." "; echo $arr_list[$row]["Des"]." "; echo $arr_list[$row]["amphur"]." "; }


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 3 System Variables and Array. 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ตัวแปรระบบ ความหมายของอาร์เรย์ อาร์เรย์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google