งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Mr.Nitirat Tanthavech.  HTML forms are used to pass data to a server.  A form can contain input elements like text fields, checkboxes, radio-buttons,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Mr.Nitirat Tanthavech.  HTML forms are used to pass data to a server.  A form can contain input elements like text fields, checkboxes, radio-buttons,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  Mr.Nitirat Tanthavech

2  HTML forms are used to pass data to a server.  A form can contain input elements like text fields, checkboxes, radio-buttons, submit buttons and more. A form can also contain select lists, textarea, fieldset, legend, and label elements.  The tag is used to create an HTML form: ….. input elements …..

3  Main Attribute : Attribu te ValueDescription actionURLSpecifies where to send the form-data when a form is submitted

4  Optional Attribute : AttributeValue enctype application/x-www-form- urlencoded multipart/form-data text/plain method get post name target_blank

5  defines a one-line input field that a user can enter text into : First name: Last name: Note: The form itself is not visible. Also note that the default width of a text field is 20 characters.

6  เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลแบบอิสระ โดยสามารถ รับข้อมูลทั้งตัวอักษรและตัวเลขได้  เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น  ไม่ควรมีเยอะมากจนเกินไป เพราะ ผู้ใช้จะไม่ อยากกรอกข้อมูล  มีอยู่ 3 ประเภท คือ Single-line, Multi-line, Password

7  Single-Line คือ ใช้กรอกข้อมูลได้เพียง 1 บรรทัด   Multi-line คือ ใช้กรอกข้อมูลได้มากกว่า 1 บรรทัด 

8  Password คือ ใช้กรอกข้อมูลได้เพียง 1 บรรทัด และซ่อนความหมาย   คุณสมบัติหลัก มี 4 ตัว คือ o readonly, readonly=“readonly” o disable, disable=“disable” o size o maxchar o value

9  defines a radio button. Radio buttons let a user select ONLY ONE of a limited number of choices: Male Female

10  defines a checkbox. Checkboxes let a user select ONE or MORE options of a limited number of choices. I have a bike I have a car

11  defines a submit button.  A submit button is used to send form data to a server. The data is sent to the page specified in the form's action attribute. The file defined in the action attribute usually does something with the received input:

12 Username:  If you type some characters in the text field above, and click the "Submit" button, the browser will send your input to a page called "html_form_action.asp". The page will show you the received input.

13  The tag is used to select user information.  elements are used within a element to declare input controls that allow users to input data.  An input field can vary in many ways, depending on the type attribute.  Differences Between HTML and XHTML o In HTML, the tag has no end tag. o In XHTML, the tag must be properly closed, like this.

14 AttributeValueDescription checked Specifies that an element should be preselected when the page loads (for type="checkbox" or type="radio") disabled Specifies that an element should be disabled maxlengthnumber Specifies the maximum number of characters allowed in an element (for type=“text" or type=“password") name Specifies the name of an element readonly Specifies that an input field should be read-only

15 AttributeValueDescription sizenumber Specifies the width, in characters, of an element type button checkbox file, hidden image password radio, reset submit, text Specifies the type of element valuetextSpecifies the value of an element

16  The tag defines a multi-line text input control.  A text area can hold an unlimited number of characters, and the text renders in a fixed-width font (usually Courier).  The size of a text area is specified by the cols and rows attributes. Attrib ute ValueDescription colsnumber Specifies the visible width of a text area rowsnumberSpecifies the visible number of lines in a text area

17  Optional Attributes : Attribu te ValueDescription disable d Specifies that a text area should be disabled nametext Specifies the name for a text area reaunj donly readonlySpecifies that a text area should be read-only

18  The tag defines a label for an element. ชื่อ

19  The tag is used to create a drop- down list.  The tags inside the element define the available options in the list.  เป็นอุปกรณ์ที่นำเสนอตัวเลือกข้อมูลให้กับผู้ใช้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ แค่เลือกเท่านั้น  ข้อดี ช่วยประหยัดพื้นที่การแสดงผล

20  The tag defines an option in a select list.  elements go inside a element. AttributeValueDescription disabled Specifies that an option should be disabled selected Specifies that an option should be pre-selected when the page loads valuetextSpecifies the value to be sent to a server

21 Volvo Saab Mercedes Audi


ดาวน์โหลด ppt  Mr.Nitirat Tanthavech.  HTML forms are used to pass data to a server.  A form can contain input elements like text fields, checkboxes, radio-buttons,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google