งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง
โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

2 ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนร้องเรียน
กรมทางหลวงจัดให้มี สื่อภายนอก 1.เว็บไซต์ (ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์) 2.สายด่วนกรมทางหลวง 1586 3.www.facebook.com/ departmentofhighway 4.อีเมล์ 5. โทรศัพท์-โทรสาร 6. จดหมายถึงอธิบดีกรมทางหลวง 7. อื่นๆ เช่น มาด้วยตัวเอง 1. หนังสือพิมพ์ 2.สายด่วน กทม. 1555 3. ศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม 4.ศูนย์บริการภาครัฐ 1111 5.ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 6. สื่อวิทยุ เช่น จส.100 ,สวพ.91

3 กระบวนการทำงาน เรื่องร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ จากช่องทางต่างๆ
ผ่านระบบสารบรรณ ภายใน ผ่านระบบสารสนเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กลั่นกรอง/คัดแยก สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตอบรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง ภายใน 15 วัน พิจารณาเสนออธิบดีกรมทางหลวง รับทราบ/สั่งการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสอบ / แก้ไข/ ชี้แจง อธิบดีกรมทางหลวง สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข ชี้แจง ตรวจสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ

4 เรื่องสิ้นสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งตอบสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์) ตรวจสอบคำตอบเผยแพร่ผ่านระบบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์) ตอบชี้แจงตามแหล่งที่มา เรื่องสิ้นสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์) สรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน เสนออธิบดีกรมทางหลวง เพื่อเป็นข้อมูลการกำหนดนโยบาย และแผนงานต่าง ๆของกรมทางหลวง


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านข้อร้องเรียนของกรมทางหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google