งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

2 ช่องทางที่เปิดให้ ประชาชนร้องเรียน 1. เว็บไซต์ www.doh.go.th ( ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ) www.doh.go.th 2. สายด่วนกรมทางหลวง 1586 3.www.facebook.com/ departmentofhighway 4. อีเมล์ prdoh@doh.go.th 4. อีเมล์ prdoh@doh.go.th prdoh@doh.go.th 5. โทรศัพท์ - โทรสาร 6. จดหมายถึงอธิบดีกรม ทางหลวง 7. อื่นๆ เช่น มาด้วย ตัวเอง 1. หนังสือพิมพ์ 2. สายด่วน กทม. 1555 3. ศูนย์ปลอดภัย กระทรวงคมนาคม 4. ศูนย์บริการภาครัฐ 1111 5. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 6. สื่อวิทยุ เช่น จส.100, สวพ.91 กรมทาง หลวงจัดให้มี สื่อ ภายนอก

3 สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กลั่นกรอง / คัดแยก สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กลั่นกรอง / คัดแยก พิจารณาเสนออธิบดี กรมทางหลวง รับทราบ / สั่งการ พิจารณาเสนออธิบดี กรมทางหลวง รับทราบ / สั่งการ อธิบดีกรมทางหลวง สั่งการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แก้ไข ชี้แจง ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ จากช่องทางต่างๆ เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ จากช่องทางต่างๆ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตอบรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.thwww.doh.go.th ภายใน 15 วัน สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตอบรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.thwww.doh.go.th ภายใน 15 วัน ผ่านระบบสารสนเทศ www.doh.go.th หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อ ร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อ ร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสอบ / แก้ไข / ชี้แจง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสอบ / แก้ไข / ชี้แจง ผ่านระบบสารบรรณ ภายใน

4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งตอบสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ) ตอบชี้แจงตามแหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ) ตอบชี้แจงตามแหล่งที่มา เรื่องสิ้นสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ) สรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน เสนออธิบดี กรมทางหลวง เพื่อเป็น ข้อมูลการกำหนดนโยบาย และแผนงาน ต่าง ๆของกรมทางหลวง สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ) สรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน เสนออธิบดี กรมทางหลวง เพื่อเป็น ข้อมูลการกำหนดนโยบาย และแผนงาน ต่าง ๆของกรมทางหลวง สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) ตรวจสอบคำตอบเผยแพร่ ผ่านระบบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) ตรวจสอบคำตอบเผยแพร่ ผ่านระบบ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google