งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

2 ช่องทางที่เปิดให้ ประชาชนร้องเรียน 1. เว็บไซต์ ( ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ) 2. สายด่วนกรมทางหลวง www.facebook.com/ departmentofhighway 4. อีเมล์ 4. อีเมล์ 5. โทรศัพท์ - โทรสาร 6. จดหมายถึงอธิบดีกรม ทางหลวง 7. อื่นๆ เช่น มาด้วย ตัวเอง 1. หนังสือพิมพ์ 2. สายด่วน กทม ศูนย์ปลอดภัย กระทรวงคมนาคม 4. ศูนย์บริการภาครัฐ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 6. สื่อวิทยุ เช่น จส.100, สวพ.91 กรมทาง หลวงจัดให้มี สื่อ ภายนอก

3 สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กลั่นกรอง / คัดแยก สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กลั่นกรอง / คัดแยก พิจารณาเสนออธิบดี กรมทางหลวง รับทราบ / สั่งการ พิจารณาเสนออธิบดี กรมทางหลวง รับทราบ / สั่งการ อธิบดีกรมทางหลวง สั่งการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แก้ไข ชี้แจง ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ จากช่องทางต่างๆ เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ จากช่องทางต่างๆ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตอบรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ กรมทางหลวง ภายใน 15 วัน สำนักงานประชาสัมพันธ์ ตอบรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ กรมทางหลวง ภายใน 15 วัน ผ่านระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อ ร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อ ร้องเรียน ผ่านระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสอบ / แก้ไข / ชี้แจง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสอบ / แก้ไข / ชี้แจง ผ่านระบบสารบรรณ ภายใน

4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งตอบสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ) ตอบชี้แจงตามแหล่งที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ) ตอบชี้แจงตามแหล่งที่มา เรื่องสิ้นสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ) สรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน เสนออธิบดี กรมทางหลวง เพื่อเป็น ข้อมูลการกำหนดนโยบาย และแผนงาน ต่าง ๆของกรมทางหลวง สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ) สรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียน เสนออธิบดี กรมทางหลวง เพื่อเป็น ข้อมูลการกำหนดนโยบาย และแผนงาน ต่าง ๆของกรมทางหลวง สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) ตรวจสอบคำตอบเผยแพร่ ผ่านระบบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ( ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ) ตรวจสอบคำตอบเผยแพร่ ผ่านระบบ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google