งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 335/2553 เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 335/2553 เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 335/2553 เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิด อันตรายได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ออกไปอีก 60 วันนับ แต่วันที่ประกาศ ฯ มีผลบังคับใช้  2. ในระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศ กรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553 ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 279/2542 ลงวันที่ 30 สิงหาคมพ. ศ. 2542 ต่อไป จนกว่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 จะมีผล บังคับใช้ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 335/2553 เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 273/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google