งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2558

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้มีผลเมื่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google