งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับ ผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้มีผลเมื่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ กำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัย สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานเลขที่ มอก. 369-2557 มีผลใช้ บังคับเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับ ผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ ยานพาหนะ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 และ ออกประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 369-2557 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้าย ประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 ( พ. ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google