งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ดำเนิน การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ดำเนิน การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ดำเนิน การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศรับรอง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการจัด ฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำ โรงงาน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับ บุคลากรประจำโรงงานที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรมรับรอง

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หน่วยงานที่ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ดำเนิน การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ สำหรับบุคลากรประจำโรงงาน พ. ศ. 2551 ประกาศในราช กิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google