งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to establish diagnosis 692-421 Diagnosis and treatment plan for comprehensive clinic Lecture room no. 4 Dr. Kanokporn Pangsomboon 15/10/2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to establish diagnosis 692-421 Diagnosis and treatment plan for comprehensive clinic Lecture room no. 4 Dr. Kanokporn Pangsomboon 15/10/2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to establish diagnosis 692-421 Diagnosis and treatment plan for comprehensive clinic Lecture room no. 4 Dr. Kanokporn Pangsomboon 15/10/2557

2 Learning objectives Identifying significant problems from the patient’s history and patient’s examination Writing problem lists for a case study Establish differential diagnosis for each sign and symptom on the problem list Know how to diagnosis of common oral symptoms Referral and consultation of other health care practitioners

3 หลักการเขียนคำวินิจฉัยโรค เขียนให้ชัดเจน เข้าใจได้ เป็นสากล มีความ ชัดเจนในข้อมูล และครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับโรคหรือกลุ่มอาการนั้นได้แก่ ◦ ชื่อโรค หรือกลุ่มอาการ ◦ อวัยวะที่เป็นโรค ◦ ตำแหน่งของรอยโรค ◦ สาเหตุของโรคหรือปัจจัยเสี่ยง ◦ ความรุนแรงหรือระยะของโรค ◦ พยาธิสภาพของโรค ◦ ภาวะแทรกซ้อนของโรค “ ถ้าเป็นฟัน ก็ต้องระบุด้าน ” ตัวอย่างเช่น Subacute bacterial sialadenitis, sialolith at parotid gland

4 Important of a diagnosis or diagnostic summary Effective treatment Health insurance Medicolegal reasons

5 When more than one health problem is identified Listed first for the primary compliant Followed by those detected through examination Previously diagnosed conditions that remain as potential problems with indicate the status “by history” “previously diagnosed” “treated”

6 Problem with not clearly diagnosed during the current evaluation listed with “ to be ruled out” Listed of diagnoses that actual or potential significance in the etiology or management of the diseases Not included medical history In case - do not relate to the current problem - are not of major health significance

7 For example 1. 36 Alveolar abscess 2. Rampant dental caries secondary to radiation-induced salivary hypofunction 3. Carcinoma of tonsillar fossa, by history, excised and treated with 6.5 Gy 2 years ago 4. cirrhosis and prolonged bleeding time, previously diagnosed 5. hyperglycemia, to be rule out diabetes

8 Definitive dx cannot always be made Informed patient’s diagnoses and results of the various examination and tests Explain to the patient the nature, significance, and treatment of any diseases that has been clearly diagnosed There are diseases that therapies. The therapy for one disease may be successful for another

9 Establishing the diagnosis 1. Reviewing the patien’s history and physical, radiograph, and laboratory examination data 2. Listing those items that either indicate an abnormality or that suggest the possibility of a significant health problem requiring further evaluations 3. Grouping these items into primary versus secondary symptoms, acute versus chronic problems, and high versus low priority for treatment 4. Categorizing and labeling these grouped items according to a standardized system for the classification of disease

10 Information gathering 1. patient history 2. radiographic examination 3.clinical examination, diagnostic aids 4. laboratory data Evaluation of the finding Diagnosis Significant findings Problem list

11 Diagnostic summary Usually a patient has more than one problem Whenever the cause of the particular problems can be identified, it should be included in the diagnosis summary The information should be permanent part of the record Put the though into words, and this forces rethinking and reevaluation of the clinical finding to date

12 Essential information during therapy and at recall Help for evaluation of the success therapy In time, the accuracy of the original diagnosis can be determined

13 For example 1. (Periodontitis): 2. (Endodontics): 3. (Operative): 4. (Crown & Bridge): 5. (Surgery): 6. (Prosthodontics): Gingivitis associated with plaque only, localized moderate periodontitis 13 previously treated tooth, adequate root canal filling; 21 pulp necrosis with symptomatic apical periodontitis 14 O, 15 O,16 O initial caries; 21 M,D,11 D, 22 D cavitated caries; 24 MOD,34 OD secondary caries 46 crown fracture 46 nonrestorable tooth 18 impacted tooth 36,37,47 missing 16 supraeruption

14

15 การให้การ วินิจฉัย ขั้นตอนการ วินิจฉัย ชนิดการ วินิจฉัย การส่งตรวจเพิ่มเติม ผลการตรวจยืนยันไม่ได้ส่งตรวจ 4 การวินิจฉัยโรคที่แน่นอน 5 การวินิจฉัยโรคโดยการอนุมานจากการตอบสนองต่อการรักษา 2 การวินิจฉัยที่น่าจะเป็น 3 การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจด้วยเครื่องมือ การซักประวัติ การตรวจทางคลินิก 1 การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ผลการตรวจไม่ชัดเจน

16 Diagnosis 1. Gingivitis associated with plaque only, localized moderate periodontitis 2. 21 pulp necrosis with symptomatic apical periodontitis 3. 14 O, 15 O,16 O initial caries;21 M,D,11 D, 22 D cavitated caries;24 MOD,34 OD secondary caries 4. 13 previously treated tooth, adequate root canal filling 5. 46 crown fracture, nonrestorable tooth 6. 18 impacted tooth 7. 36,37,47 missing; 16 supraeruption

17 Further reading Colemean GC: Referrals and consultations. In, Coleman GC, Nelson JF, editors: Principles of oral diagnosis, ed 1, St Louis, 2002, Mosby- Year book. Lockhart PB: Dental emergencies. In, Dental care of the medially complex patient, ed 5, Edinburgh, 2004, Wright, 200-209. Lockhart PB: Medical emergencies. In, Dental care of the medially complex patient, ed 5, Edinburgh, 2004, Wright, 200-209, 263-292. Stefanac SJ. Treatment planning in dentistry, ed 2, Missouri, Mosby Elsevier, 2007. Navarro CM,Onofre MA, Sposto M: Referral letters in oral medicine: an approach for the general practicioner. Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30: 448-51.

18 Learning objectives Know how to take history and examine of pain, a swelling, an ulcer, pain of dental origin, pain of non-dental origin Know how to diagnosis of common oral symptoms

19 การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ข้อวินิจฉัยนี้จะเป็นแนวทางว่าผู้ป่วยน่าจะมี ปัญหาเกี่ยวกับระบบอะไร เป็นโรคหรือกลุ่มอาการใด โดยอาศัยข้อมูลจากการซักประวัติและการ ตรวจทางคลินิกเป็นสำคัญ ตัวอย่าง ต่อมน้ำลายอักเสบ

20 การวินิจฉัยที่น่าจะเป็น ข้อสรุปว่าผู้ป่วยเป็นโรคหรือภาวะใด เพื่อเป็นแนวทางให้ทำการสืบค้นเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยที่น่าจะเป็น และ แยกออกจากการวินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis) การสืบค้นเพิ่มเติม เช่นการส่งถ่ายภาพรังสี การตรวจเชื้อ การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ การ ตรวจเลือด การตรวจอุจจาระ เป็นต้น การวินิจฉัยชนิดนี้อาจใช้ทดแทนการ วินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายได้ในกรณีที่ไม่ได้ทำ การสืบค้นเพิ่มเติมตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่าง ต่อมน้ำลายอักเสบมีการตีบของท่อ จากก้อนหินน้ำลาย

21 การวินิจฉัยโรคโดยการอนุมานจากการ ตอบสนองต่อการรักษา ข้อสรุปว่าผู้ป่วยเป็นโรคหรือภาวะใด โดย อาศัยการตอบสนองต่อการรักษาที่เฉพาะ ต่อโรคที่สงสัย การวินิจฉัยแบบนี้ใช้เฉพาะกรณีจำเป็น เช่นกรณีได้พยายามส่งตรวจด้วยวิธีต่างๆ แต่ผลที่ได้ไม่ชัดเจน หรือการส่งตรวจมี วิธีการยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง และไม่สามารถ ทำได้โดยทั่วไป

22 การวินิจฉัยโรคชั้นสุดท้าย ข้อสรุปสุดท้ายที่แน่นอนว่าผู้ป่วยเป็นโรค อะไรโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการ วินิจฉัยโรคนั้นๆ ผลการส่งตรวจเพิ่มเติมยืนยันผลคำวินิจฉัย ที่น่าจะเป็น หรือคำวินิจฉัยแยกโรค ตัวอย่าง ต่อมน้ำลายอักเสบเหตุแบคทีเรียมี การตีบของท่อจากก้อนหินน้ำลาย


ดาวน์โหลด ppt How to establish diagnosis 692-421 Diagnosis and treatment plan for comprehensive clinic Lecture room no. 4 Dr. Kanokporn Pangsomboon 15/10/2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google