งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าสำหรับผู้ปฏิบัติ ในระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าสำหรับผู้ปฏิบัติ ในระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าสำหรับผู้ปฏิบัติ ในระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

2 1.เครื่องมือเพื่อการคัดกรองโรค ซึมเศร้า 2.เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยและ การจำแนกโรคซึมเศร้า 3.เครื่องมือเพื่อบรรยายอาการ และประเมินอาการ 4.เครื่องมือเพื่อประเมินผลลัพธ์ การรักษา (ใช้ติดตามการรักษา) เป้าหมายของเครื่องมือคัดกรอง/ประเมินโรคซึมเศร้า

3 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 2.ประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา 4.ติดตาม เฝ้าระวัง รักษา 1. คัดกรอง ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเฝ้าระวัง 3.วินิจฉัย

4 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 1. คัดกรอง การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การคัดแยกผู้ป่วยออก จากกลุ่มไม่ป่วย และลดภาระ การ Dx.โดยแพทย์ และนำผู้ป่วยเข้าสู่ กระบวนการช่วยเหลือ การคัดแยกผู้ป่วยออก จากกลุ่มไม่ป่วย และลดภาระ การ Dx.โดยแพทย์ และนำผู้ป่วยเข้าสู่ กระบวนการช่วยเหลือ

5 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 1. คัดกรอง การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การคัดแยกผู้ป่วยออก จากกลุ่มไม่ป่วย และลดภาระ การ Dx.โดยแพทย์ และนำผู้ป่วยข้าสู่ กระบวนการช่วยเหลือ การคัดแยกผู้ป่วยออก จากกลุ่มไม่ป่วย และลดภาระ การ Dx.โดยแพทย์ และนำผู้ป่วยข้าสู่ กระบวนการช่วยเหลือ

6 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 1. คัดกรอง การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การคัดแยกผู้ป่วยออก จากกลุ่มไม่ป่วย และลดภาระ การ Dx.โดยแพทย์ และนำผู้ป่วยเข้าสู่ กระบวนการช่วยเหลือ การคัดแยกผู้ป่วยออก จากกลุ่มไม่ป่วย และลดภาระ การ Dx.โดยแพทย์ และนำผู้ป่วยเข้าสู่ กระบวนการช่วยเหลือ มีภาวะซึมเศร้า หรือ มีแนวโน้มป่วย เป็นโรคซึมเศร้า มีภาวะซึมเศร้า หรือ มีแนวโน้มป่วย เป็นโรคซึมเศร้า ต้องได้รับ การยืนยัน ว่า เป็น โรคซึมเศร้า ต้องได้รับ การยืนยัน ว่า เป็น โรคซึมเศร้า

7 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 2.ประเมิน การประเมินผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ประเมินผู้ป่วย หรือความรุนแรง และการ เปลี่ยนแปลง ของโรคซึมเศร้า ประเมินผู้ป่วย หรือความรุนแรง และการ เปลี่ยนแปลง ของโรคซึมเศร้า

8 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 2.ประเมิน การประเมินโรคซึมเศร้า ประเมินผู้ป่วย หรือความรุนแรง และการ เปลี่ยนแปลง ของโรคซึมเศร้า ประเมินผู้ป่วย หรือความรุนแรง และการ เปลี่ยนแปลง ของโรคซึมเศร้า - ปกติ - น้อย - ปานกลาง - รุนแรง ระดระดับ ความรุนแรง

9 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 3.วินิจฉัยโรค การวินิจฉัยและจำแนกโรคซึมเศร้า เป็นการใช้เครื่องมือ ที่ใช้แทนการวินิจฉัย และ จำแนกโรคซึมเศร้า โดยจิตแพทย์ หรือแพทย์ เป็นการใช้เครื่องมือ ที่ใช้แทนการวินิจฉัย และ จำแนกโรคซึมเศร้า โดยจิตแพทย์ หรือแพทย์ - น้อย - ปานกลาง - รุนแรง

10 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 3.วินิจฉัยโรค ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเฝ้าระวัง เป็นการใช้เครื่องมือ ที่ใช้แทนการวินิจฉัย และ จำแนกโรคซึมเศร้า โดยจิตแพทย์ หรือแพทย์ เป็นการใช้เครื่องมือ ที่ใช้แทนการวินิจฉัย และ จำแนกโรคซึมเศร้า โดยจิตแพทย์ หรือแพทย์ - น้อย - ปานกลาง - รุนแรง MDD Dysthymia Bipolar ระดยืนยัน

11 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลลัพธ์การรักษาโรคซึมเศร้า เครื่องมือประเมิน ช่วยในการติดตาม ความก้าวหน้า ของผู้ป่วยและ วัดประสิทธิผล ในการรักษา เครื่องมือประเมิน ช่วยในการติดตาม ความก้าวหน้า ของผู้ป่วยและ วัดประสิทธิผล ในการรักษา ระดประเมิน ความรุนแรง หลังจากได้รับ การรักษา 4.ติดตามเฝ้าระวัง ประเมินผลลัพธ์การรักษา - น้อย - ปานกลาง - รุนแรง

12 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse เครื่องมือประเมิน ช่วยในการติดตาม ความก้าวหน้า ของผู้ป่วยและ วัดประสิทธิผล ในการรักษา เครื่องมือประเมิน ช่วยในการติดตาม ความก้าวหน้า ของผู้ป่วยและ วัดประสิทธิผล ในการรักษา ระดประเมิน ความรุนแรง หลังจากได้รับ การรักษา 4.ติดตามเฝ้าระวัง ประเมินผลลัพธ์การรักษา - น้อย - ปานกลาง - รุนแรง การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลลัพธ์การรักษาโรคซึมเศร้า

13 อ.ส.ม.รพ.สต./PCUร.พ.ช./ร.พ.ท. รพ.ที่มีจิตแพทย์กระบวนการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า +ve Education +ve ≥ 7 ประเมิน การฆ่าตัวตาย ด้วย 10Q, 8Q ประเมิน การฆ่าตัวตาย ด้วย 10Q, 8Q ติดตามการรักษาจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้ ให้การรักษา ตามมาตรฐาน การรักษา ให้การรักษา ตามมาตรฐาน การรักษา Non MDD ≥ 7 ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ ประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q, 10Q/Card check list 9Q ≥19 Csg 8Q ≥17 มีปัญหาทางสังคมจิตใจ ≥7 ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q ประเมินด้วย 9Q ≥ 7 ผลประเมินด้วย 9Q แจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา คัดกรอง แจ้งผลและ ให้สุขภาพจิต ศึกษา ติดตามด้วย 9Qหรือ/และ8Q ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ติดตามด้วย 9Qหรือ/และ8Q ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ติดตามด้วย 9Q ซ้ำอีก 1 เดือน ติดตามด้วย 9Q ซ้ำอีก 1 เดือน Mild 9Q=7-12 Moderate 9Q=13-18 Severe 9Q≥19 วินิจฉัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์ MDD คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย DS8 ≥7 Csg+Edญาติ Rx+Csg+ Edญาติ

14 เกณฑ์การวินิจฉัย Major depressive episode (DSM-IV-TR) มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 5 อาการ เกิดขึ้นแทบทั้งวัน เป็นเกือบทุกวันติดต่อกัน ไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และทำให้เสียหน้าที่การงานการสังคม 1.มีอารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่นสังเกตเห็น 2.ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคยทำ ทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก 1.มีอารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่นสังเกตเห็น 2.ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคยทำ ทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก ต้องมีอาการเหล่านี้ อย่างน้อย 1 อย่าง 3.น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น (>ร้อยละ ๕ ต่อเดือน)/เบื่ออาหารหรืออยากอาหาร มากขึ้น 4.นอนไม่หลับหรือหลับมาก 5.ทำอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลง หรือกระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข 6.เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง 7.รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร 8.สมาธิหรือความคิดอ่านลดลง 9.คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ำๆหรือคิดฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผน 3.น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น (>ร้อยละ ๕ ต่อเดือน)/เบื่ออาหารหรืออยากอาหาร มากขึ้น 4.นอนไม่หลับหรือหลับมาก 5.ทำอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลง หรือกระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข 6.เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง 7.รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร 8.สมาธิหรือความคิดอ่านลดลง 9.คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ำๆหรือคิดฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผน

15

16 คำถามภาษากลางมีไม่มี 1 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ “ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้น หวังหรือไม่” 2 ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ “ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่ เพลิดเพลินหรือไม่” เครื่องมือการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q P72

17 www.dmh.go.th/download/ebooks/depress/ depress.pdf เครื่องมือการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 15Q

18 คุณสมบัติของแบบคัดกรอง 2Q,15Q ช่วยแยกผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และนำเข้า สู่กระบวนการช่วยเหลือตามระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าได้ มากเมื่อเทียบกับผู้ที่มีแนวโน้มป่วยทั้งหมด Sensitivity 2Q=97.3 %, 15Q=86.8% แต่ไม่สามารถบอกว่าป่วยหรือไม่ และเป็นระดับใด บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้ เป็นภาษาที่ตรงกับคำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกและ พฤติกรรมของคนไทย

19 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Qแบบคัดกรอง ภาวะซึมเศร้า (15 ข้อ) ถ้า “ไม่มี” ทั้ง 2 คำถาม ถือว่าปกติ หรือ ไม่มีแนวโน้มป่วย เป็นโรคซึมเศร้า ถ้า “มี” คำใดคำหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในคำถามที่ 1 และ 2) หมายถึง เป็นผู้มีความเสี่ยงหรือมี แนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ถ้า ตอบ “มี” ตั้งแต่ 6 ข้อขึ้นไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า “ควรได้รับบริการการปรึกษาหรือส่ง พบแพทย์และคัดกรองความเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย” การแปลผลการใช้แบบคัดกรอง 2Q, 15Q

20 DepressionDepressive disordersRemissionRelapse 2.ประเมิน ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเฝ้าระวัง ประเมินผู้ป่วย หรือความรุนแรง และการ เปลี่ยนแปลง ของโรคซึมเศร้า ประเมินผู้ป่วย หรือความรุนแรง และการ เปลี่ยนแปลง ของโรคซึมเศร้า - ปกติ - น้อย - ปานกลาง - รุนแรง ระดระดับ ความรุนแรง 9Q

21 เครื่องมือการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

22 การแปลผลการใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q คะแนนการแปลผล <7ปกติ 7-12ระดับ Mild 13-18ระดับ Moderate ≥19ระดับ Severe ความไว (Sensitivity) 75.68% ความจำเพาะ สูง (Specificity) 92.85% ค่าจุดตัด (cut off score) = 7 คะแนน เป็นจุดตัดที่แบ่งระดับการ วินิจฉัยหรือจำแนกคนที่ป่วยออกจากคนไม่ป่วย (cut off level) โดย เลือกจากค่าความไว (Sensitivity) 75.68% และความจำเพาะ สูง (Specificity) 92.85% เป็นระดับที่สูงและสอดคล้องกับบริบท ของโรคซึมเศร้าในคนไทย

23 สามารถระบุคนที่ป่วยจริงได้ว่า ป่วย (true positive) และระบุคนที่ไม่ ป่วยว่า ไม่ป่วย (true negative) เมื่อเทียบกับคนที่ป่วยเป็นโรค ทั้งหมดได้ค่อนข้างสูง โดยมีค่าความไว (Sensitivity) 75.68 % โดยมีค่าความจำเพาะ (Specificity) 92.85 %สามารถแยกคนที่ไม่ป่วยได้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ป่วย ทั้งหมดจากความเป็นจริงได้สูงมาก โดยมีค่าความจำเพาะ (Specificity) 92.85 % ช่วยจำแนกความรุนแรงของโรคซึมเศร้าเพื่อให้การรักษานำตามระบบ เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ประเมินอาการ/เฝ้าระวังการกลับซ้ำของโรคซึมเศร้า มีข้อจำกัดในการใช้ โดยใช้ได้เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการ อบรมเท่านั้น เป็นภาษาแสดงถึงความรู้สึกและพฤติกรรมซึ้มเศร้าของคนไทย คุณสมบัติของแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

24 แบบประเมินแนวโน้ม/ความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 8Q P76

25 แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q) คะแนนรวมแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 1-8Mild 9-16Moderate ≥ 17Severe การแปลผลประเมินด้วย 8Q

26 ช่วยจำแนกความรุนแรงของ การฆ่าตัวตายของผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่ประเมินด้วย 9Q ประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย เพื่อให้การดูแลตามระบบ การเฝ้าระวังของโรคซึมเศร้า บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ สามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยอื่นได้ เป็นภาษาที่ตรงกับคำพูด ที่แสดงถึงความรู้สึกและ พฤติกรรมของคนไทย ความไว (Sensitivity) : สามารถระบุได้ว่า มี/ไม่ มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย ความจำเพาะ (Specificity) : สามารถวินิจฉัยแยกคนที่ ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้ ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบ กับคนที่ไม่ฆ่าตัวตาย ทั้งหมดจากความเป็นจริง คุณสมบัติของแบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q

27 รายการประเมินมีไม่มี 1.มีสีหน้าเป็นทุกข์ หม่นหมอง เศร้าซึม ร้องไห้ (ผู้สัมภาษณ์สังเกตพบขณะ สัมภาษณ์) 2.เป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมาก 3.เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุฆ่าตัวตายหรือเคยทำมาก่อน 4.สูญเสียอวัยวะที่สำคัญอย่างไม่คาดคิด (ระบุอวัยวะที่สูญเสีย……….) 5.มีการสูญเสียของรัก (คนรัก เงินทอง หรือบุคคลอันเป็นที่รัก หน้าที่การงาน) 6.ท่านดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ดื่มหนัก ดื่มจนเมา 7.มีเรื่องกดดัน หรือคับข้องใจ 8.รู้สึกสิ้นหวัง ไม่มีค่าที่จะอยู่ต่อไป 9.เป็นทุกข์ จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป 10.กำลังคิดฆ่าตัวตาย แบบประเมินแนวโน้ม/ความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 10Q

28 แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q) คะแนน รวม แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 1-8Mild 9-16Moderate ≥ 17Severe แบบคัดกรองความเสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตาย (10Q) ตอบ “มี” ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป “มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย” การแปลผลประเมินด้วย 8Q,10Q

29 1. ถามเป็นรายบุคคล 2. หากผู้ถูกถามไม่เข้าใจ ให้ถามซ้ำ ไม่ควรอธิบายหรือขยายความเพิ่ม ควรถามซ้ำจนกว่าผู้ถูกถามได้ตอบตามความเข้าใจของเขาเอง 3. ถ้าพบว่า ความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า “ควรได้รับการประเมิน โรคซึมเศร้าด้วย 9Q ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน” 4. เน้น การแจ้งผลเพื่อสร้างความตระหนัก 5. ถ้าพบว่ามีแนวโน้มหรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยต้องได้รับการ ดูแลรักษาตามระดับความรุนแรง 6. เน้น ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาตามระดับความรุนแรง วิธีการใช้เครื่องมือ

30 อ.ส.ม.รพ.สต./PCUร.พ.ช./ร.พ.ท. รพ.ที่มีจิตแพทย์ +ve Education +ve ≥ 7 ประเมิน การฆ่าตัวตาย ด้วย 10Q, 8Q ประเมิน การฆ่าตัวตาย ด้วย 10Q, 8Q ติดตามการรักษาจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้ กระบวนการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ให้การรักษา ตามมาตรฐาน การรักษา ให้การรักษา ตามมาตรฐาน การรักษา Non MDD ≥ 7 ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ ประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q, 10Q/Card check list 9Q ≥19 Csg 8Q ≥17 มีปัญหาทางสังคมจิตใจ ≥7 ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q ประเมินด้วย 9Q ≥ 7 ผลประเมินด้วย 9Q แจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา คัดกรอง แจ้งผลและ ให้สุขภาพจิต ศึกษา ติดตามด้วย 9Qหรือ/และ8Q ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ติดตามด้วย 9Qหรือ/และ8Q ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี ติดตามด้วย 9Q ซ้ำอีก 1 เดือน ติดตามด้วย 9Q ซ้ำอีก 1 เดือน Mild 9Q=7-12 Moderate 9Q=13-18 Severe 9Q≥19 วินิจฉัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์ MDD คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย DS 8 ≥7 Csg+Edญาติ Rx+Csg+ Edญาติ

31 ประเภทเครื่องมือการใช้ คัดกรองโรคซึมเศร้าใน ชุมชนและในกลุ่มเสี่ยง ในสถานบริการ แบบคัดกรองด้วย DS8 การชี้แจงวัตถุประสงค์ของ การคัดกรองและการประเมิน ถามด้วยภาษาที่สอดคล้อง กับท้องถิ่นหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ควรถามให้ได้คำตอบทีละข้อ ไม่ควรอธิบายขยายความ เพิ่มเติมถ้าไม่ตอบ ให้ถามซ้ำ พยายามถามให้ได้คำตอบทุก ข้อ รวมคะแนนและแจ้งผลพร้อม ทั้งให้คำแนะนำหรือวิธีการ ปฏิบัติตัวตามแนวทางต่อไป ประเมินและจำแนก ความรุนแรงของโรค ซึมเศร้า/ความเสี่ยงหรือ แนวโน้มฆ่าตัวตาย แบบประเมินด้วย 9Q แบบประเมินฆ่าตัวตาย 8Q การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าแบบประเมินด้วย 9Q หรือ ICD-10 การติดตามเฝ้าระวังการ กลับเป็นซ้ำ แบบประเมินด้วย 9Q สรุปการใช้แบบการคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้า

32 ชมวิดีโอสาธิตการใช้แบบคัดกรองและแบบประเมิน การขอใช้แบบคัดกรอง ประเมินโรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย มีการขออนุญาตประเมิน/ชี้แจง/สร้างสัมพันธภาพ/ การบอกระยะเวลาในการตอบ เน้นการถามในช่วงเวลา/ ทวนความ/เน้นคำตอบของผู้ป่วย การบอกคำตอบที่จะต้องเลือกตอบ รูปแบบการถาม ถามเพิ่มเติม เพื่อขอข้อมูล การให้ตอบ มีการให้เวลา

33 ขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าสำหรับผู้ปฏิบัติ ในระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google