งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและ หลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและ หลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและ หลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนด รายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย พ. ศ.2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ดังต่อไปนี้ ส่งเอกสารและหลักฐานตามแบบ วอ./ กษ./ กปศ.1 โดยรายการข้อมูล เอกสารและ หลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้ เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 1. วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์ไม่เคยรับ ขึ้นทะเบียน 1.1 วัตถุดิบเทคนิคคอลเกรด ให้ส่ง ข้อมูลเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามรายการข้อ 1, 2, 4, 5 และ ข้อ 6 1.2 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ส่งข้อมูล เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตาม รายการข้อ 1, 3, 4, 5 และ ข้อ 6

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เคยรับขึ้น ทะเบียน 2.1 วัตถุดิบเทคนิคคอลเกรด ให้ส่ง ข้อมูลเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามรายการข้อ 2, 4, 5 และ ข้อ 6 2.2 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ส่งข้อมูล เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตาม รายการข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 6 *** ข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนรายการใดที่ไม่ สามารถระบุสภาพหรือลักษณะของวัตถุอันตราย หรือสภาพการใช้ไม่จำเป็นที่ต้องให้ข้อมูล ดังกล่าว หรือไม่สามารถระบุได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ก็ให้ยกเว้นได้

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ต้องส่งผลทดสอบประสิทธิภาพตามข้อ 3.5 ของรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการ ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและมีสารสำคัญตาม บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ต้องส่งผลวิเคราะห์ ปริมาณสารสำคัญท้ายประกาศนี้ ให้จัดส่งผล วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญตามข้อ 3.6 ของ รายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตราย

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ แนบท้าย - รายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายท้ายประกาศกรมปศุ สัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

7 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและ หลักฐานเพื่อ การขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตราย พ. ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google