งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เค้าโครงการทำ PowerPoint เสนอผู้ตรวจ รอบ 1/56. 1. หัวข้อ ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 36 เลขอารบิค 2. รายละเอียด ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 32 เลขอารบิค (1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เค้าโครงการทำ PowerPoint เสนอผู้ตรวจ รอบ 1/56. 1. หัวข้อ ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 36 เลขอารบิค 2. รายละเอียด ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 32 เลขอารบิค (1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เค้าโครงการทำ PowerPoint เสนอผู้ตรวจ รอบ 1/56

2 1. หัวข้อ ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 36 เลขอารบิค 2. รายละเอียด ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 32 เลขอารบิค (1 สไลด์ ไม่เกิน 8 บรรทัด ) 3. ให้ระบุในสไลด์แผ่นแรก คณะที่.............. ภารกิจที่........... ประเด็นหลักที่.............. หัวข้อที่.............. : เรื่อง............................................. ตัวชี้วัด............................ ผู้รับผิดชอบ............................... ตำแหน่ง................... แนวปฏิบัติ 4. จำนวนสไลด์ หัวข้อละไม่เกิน 3 สไลด์ ( ไม่รวมสไลด์แผ่นแรก )

3 5. เนื้อหาทุกสไลด์ ต้องสามารถแก้ไขได้ 6. ภาพกิจกรรม ( ถ้ามี ) ไม่เกิน 4 ภาพ แนวปฏิบัติ ( ต่อ ) กำหนดส่ง powerpoint ผู้ตรวจ 1. ส่งงาน E-mail IT : it_yalacenter@hotmail.com ภายในวันที่ 28 ก. พ. 56 เวลา 16.00 น.

4 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมเป้าหมายผลงาน คัดกรอง HT/DM 9043.74 Pre HT21.50 HT รายใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 5 8.49 Pre DM13.51 DM รายใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 5 10.11 ผลการคัดกรอง HT/DM

5 รายละเอียดการจัดสรรปี 2555 ปี 2554 ผลต่าง 1. งบประมาณที่จังหวัดได้รับจัดสรร OP& IP& PP Exp. ( รวมเงินเดือน ) 2. งบ PP ทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน 3. งบค่าบริการเพิ่มเติมหน่วยบริการ พื้นที่เฉพาะ 4. เงินเพิ่มพิเศษระดับจังหวัด ( โดยเขต 8) 935,558,586.05 6,057,346.48 0.00 671,006,802.40 6,153,197.00 75,153,734.97 13,000,000.00 264,551,783.65 -95,850.52 -75,153,734.97 -13,000,000.00 รวม 1 - 4 941,615,932.53765,313,734.37176,302,198.16 5. ตัดเงินเดือนระดับจังหวัด 384,056,751.43310,699,861.4573,356,889.98 รวมได้รับจัดสรร ( หักเงินเดือน ) 557,559,181.10454,613,872.92102,945,308.18 เฉลี่ยต่อประชากร 1,262.141,043.59218.54

6 จัดทำแผนพัฒนาและกำหนดตัวชี้วัด จัดทำแผนพัฒนาและกำหนดตัวชี้วัด จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความต้องการกำลังคน การผลิตและการพัฒนา กำหนดเป้าหมายสสจ. ยะลาและหน่วยงาน มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนา การบริหาร ทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนการจัดสรรผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาสายงานที่กระทรวงผลิตปี 55-58 แผนกำลังคนสาธารณสุข แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) แผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดยะลา (2555-2559) 4.2 การบริหาร จัดการบุคลากร

7 TEXT

8 Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 Text6

9 2003.10 Add Your Text 2000 2001 2002 2003 Company History 2001.10 Add Your Text 2002.10 Add Your Text 2000.10 Add Your Text

10 Click to add Title 1 2 3 4

11 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title Add your text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

12 Concept Add Your Text Text

13 Add Your Text

14 Add Your Title

15 Add Your Text Text

16 Add Your Text Text

17 Phase 1 Phase 2 Phase 3

18 Add Your Text concept Concept Concept Concept

19 Text in here Text in here Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

20 Title in here Click to add Text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

21 2007. 01 2006 ~ 2005 2004 ~ 2003 2002 ~ 2000 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

22 Description of the contents Text in here Description of the contents Text in here ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here Title in here Text in here


ดาวน์โหลด ppt เค้าโครงการทำ PowerPoint เสนอผู้ตรวจ รอบ 1/56. 1. หัวข้อ ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 36 เลขอารบิค 2. รายละเอียด ใช้ฟอนต์ TH Niramit ขนาด 32 เลขอารบิค (1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google